Tài liệu

197. MẪU CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN DOANH NGHIỆP ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀ DOANH NGHIỆP SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NỮ

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2317     Tải về: 1     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 1
Tài liệu 197. MẪU CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN DOANH NGHIỆP ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀ DOANH NGHIỆP SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NỮ - tài liệu, sách iDoc.Vn197. MẪU CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN DOANH NGHIỆP ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀ DOANH NGHIỆP SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NỮ,197. MẪU CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN DOANH NGHIỆP ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀ DOANH NGHIỆP SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NỮ
197. M U CÔNG VĂN Đ NGH XÁC NH N DOANH NGHI P Đ ĐI U
KI N LÀ DOANH NGHI P S D NG LAO Đ NG N
C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
Đ c L p - T do - H nh phúc
nh g i: - S Lao đ ng - Th ng binh và Xã h i t nh, thành ph ươ
- Tên doanh nghi p:................................................................................................
- Tr c thu c B , T ngng ty:..............................................................................
- Ny chính th c thành l p doanh nghi p:............................................................
- C quan ra quy t đ nh thành l p:.........................................................................ơ ế
- Đ a ch n i doanh nghi p đóng:........................................................................... ơ
................................................................................................................................
Đ ngh S Lao đ ng- Th ng binh h i xem xét xác nh n doanh ươ
nghi p đ đi u ki n là doanh nghi p s d ng nhi u lao đ ng n năm............................
T nh, thành ph , ngày............tháng............năm.............
Giám đ c S TB-XH t nh (thành ph )
(Ký tên, đóng d u)
197. MẪU CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN DOANH NGHIỆP ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀ DOANH NGHIỆP SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NỮ

197. MẪU CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN DOANH NGHIỆP ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀ DOANH NGHIỆP SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NỮ

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2317     Tải về: 1     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 980 Lượt xem: 167248
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 173 Lượt xem: 112557
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 65 Lượt xem: 79305
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 297 Lượt xem: 69674
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 183 Lượt xem: 52950
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 58 Lượt xem: 44245
Mẫu đơn xin học hè Lượt tải: 26 Lượt xem: 40149