Tài liệu

197. MẪU CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN DOANH NGHIỆP ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀ DOANH NGHIỆP SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NỮ

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2381     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 1
Tài liệu 197. MẪU CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN DOANH NGHIỆP ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀ DOANH NGHIỆP SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NỮ - tài liệu, sách iDoc.Vn197. MẪU CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN DOANH NGHIỆP ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀ DOANH NGHIỆP SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NỮ
197. M U CÔNG VĂN Đ NGH XÁC NH N DOANH NGHI P Đ ĐI U
KI N LÀ DOANH NGHI P S D NG LAO Đ NG N
C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
Đ c L p - T do - H nh phúc
nh g i: - S Lao đ ng - Th ng binh và Xã h i t nh, thành ph ươ
- Tên doanh nghi p:................................................................................................
- Tr c thu c B , T ngng ty:..............................................................................
- Ny chính th c thành l p doanh nghi p:............................................................
- C quan ra quy t đ nh thành l p:.........................................................................ơ ế
- Đ a ch n i doanh nghi p đóng:........................................................................... ơ
................................................................................................................................
Đ ngh S Lao đ ng- Th ng binh h i xem xét xác nh n doanh ươ
nghi p đ đi u ki n là doanh nghi p s d ng nhi u lao đ ng n năm............................
T nh, thành ph , ngày............tháng............năm.............
Giám đ c S TB-XH t nh (thành ph )
(Ký tên, đóng d u)
197. MẪU CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN DOANH NGHIỆP ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀ DOANH NGHIỆP SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NỮ
197. MẪU CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN DOANH NGHIỆP ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀ DOANH NGHIỆP SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NỮ
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 1117 Lượt xem: 173514
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 205 Lượt xem: 118474
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 77 Lượt xem: 83084
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 342 Lượt xem: 73854
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 184 Lượt xem: 54264
Mẫu đơn xin học hè Lượt tải: 47 Lượt xem: 48674
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 62 Lượt xem: 45291