Tài liệu

197. MẪU CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN DOANH NGHIỆP ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀ DOANH NGHIỆP SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NỮ

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2042     Tải về: 1     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 1
Tài liệu 197. MẪU CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN DOANH NGHIỆP ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀ DOANH NGHIỆP SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NỮ - tài liệu, sách iDoc.Vn197. MẪU CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN DOANH NGHIỆP ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀ DOANH NGHIỆP SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NỮ,197. MẪU CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN DOANH NGHIỆP ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀ DOANH NGHIỆP SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NỮ
197. M U CÔNG VĂN Đ NGH XÁC NH N DOANH NGHI P Đ ĐI U
KI N LÀ DOANH NGHI P S D NG LAO Đ NG N
C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
Đ c L p - T do - H nh phúc
nh g i: - S Lao đ ng - Th ng binh và Xã h i t nh, thành ph ươ
- Tên doanh nghi p:................................................................................................
- Tr c thu c B , T ngng ty:..............................................................................
- Ny chính th c thành l p doanh nghi p:............................................................
- C quan ra quy t đ nh thành l p:.........................................................................ơ ế
- Đ a ch n i doanh nghi p đóng:........................................................................... ơ
................................................................................................................................
Đ ngh S Lao đ ng- Th ng binh h i xem xét xác nh n doanh ươ
nghi p đ đi u ki n là doanh nghi p s d ng nhi u lao đ ng n năm............................
T nh, thành ph , ngày............tháng............năm.............
Giám đ c S TB-XH t nh (thành ph )
(Ký tên, đóng d u)
197. MẪU CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN DOANH NGHIỆP ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀ DOANH NGHIỆP SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NỮ

197. MẪU CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN DOANH NGHIỆP ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀ DOANH NGHIỆP SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NỮ

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2042     Tải về: 1     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 846 Lượt xem: 144981
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 159 Lượt xem: 99214
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 250 Lượt xem: 60866
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 51 Lượt xem: 57033
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 181 Lượt xem: 47170
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 54 Lượt xem: 39192
Mẫu tờ trình mua sắm tài sản Lượt tải: 18 Lượt xem: 29728