Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Số trang: 29
Mã số: 196889
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 29
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-07-21 17:05:40
Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật, kịp thời thể chế hoá đường lối, chính sách của Đảng, đáp ứng yêu cầu quản lý xã hội bằng pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; vn phng quc hi c s d liu lut vit nam LAWDATA L u tậ b a n h à n h v ă n b n q u y p h m p h á p l u t ả ạ ậ Đ nâng cao ch t l ng, hi u qu công tác xây d ng pháp lu t, k p th i ể ấ ượ ệ ả ự ậ ị ờ th ch hoá đ n g l i, chính sách c a Đ ng, đáp ng yêu c u qu n lý xã h i ể ế ườ ố ủ ả ứ ầ ả ộ b ng pháp lu t, xây d ng Nhà n c pháp quy n xã h i ch nghĩa Vi t Nam; ằ ậ ự ướ ề ộ ủ ệ Căn c vào Hi n pháp n c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm ứ ế ướ ộ ộ ủ ệ 1992; Lu t này quy đ n h th m quy n, th t c và trình t ban hành văn b n quy ậ ị ẩ ề ủ ụ ự ả ph m pháp lu t. ạ ậ C h n g I ươ N h n g q u y đ n h c h u n g ữ ị Đ i u 1 . ề Văn b n quy ph m pháp lu tả ạ ậ Văn b n quy ph m pháp lu t là văn b n do c quan nhà n c có th m ả ạ ậ ả ơ ướ ẩ quy n ban hành theo th t c, trình t lu t đ n h , trong đó có các quy t c x s ề ủ ụ ự ậ ị ắ ử ự chung, đ c Nhà n c b o đ m th c hi n nh m đi u ch n h các quan h xã ượ ướ ả ả ự ệ ằ ề ỉ ệ h i theo đ n h h n g xã h i ch nghĩa. ộ ị ướ ộ ủ H th ng văn b n quy ph m pháp lu t bao g m: ệ ố ả ạ ậ ồ 1- Văn b n do Qu c h i ban hành: Hi n pháp, lu t, ngh quy t ; ả ố ộ ế ậ ị ế Văn b n do U ban th n g v Qu c h i ban hành: pháp l nh, ngh ả ỷ ườ ụ ố ộ ệ ị quy t; ế 2- Văn b n do các c quan nhà n c có th m quy n khác trung n g ả ơ ướ ẩ ề ở ươ ban hành đ thi hành văn b n quy ph m pháp lu t c a Qu c h i, U ban ể ả ạ ậ ủ ố ộ ỷ th ng v Qu c h i: ườ ụ ố ộ a) L nh, quy t đ n h c a Ch t c h n c; ệ ế ị ủ ủ ị ướ b) Ngh quy t, ngh đ n h c a Chính ph ; quy t đ n h , ch th c a Th ị ế ị ị ủ ủ ế ị ỉ ị ủ ủ t ng Chính ph ; ướ ủ c) Quy t đ n h , ch th , thông t c a B tr ng, Th tr ng c quan ế ị ỉ ị ư ủ ộ ưở ủ ưở ơ ngang B , Th tr ng c quan thu c Chính ph ; ộ ủ ưở ơ ộ ủ d) Ngh quy t c a H i đ ng Th m phán Toà án nhân dân t i cao; quy t ị ế ủ ộ ồ ẩ ố ế đ n h , ch th , thông t c a Vi n tr ng Vi n ki m sát nhân dân t i cao; ị ỉ ị ư ủ ệ ưở ệ ể ố đ) Ngh quy t, thông t liên ...
— Xem thêm —
Từ khóa:
Bình luận