Nhúng
Toàn màn hình
/ 2
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (2 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-08-22 02:42:01
Đơn xinh vào Đảng 2013-2014 Đảng cộng sản việt nam Đơn xin vào đảng Kính gửi : Chi uỷ: ……………………………………………………………………. Đảng uỷ: …………………………………………………………………. Tôi là: …………………………………………Sinh ngày ….. tháng …… năm …….. Nơi sinh: ……………………………………………………………………………... Quê quán: (ghi theo quy định địa danh, hành chính mới) ……………………………. Dân tộc: ………………………………………Tôn giáo…………………………….. Trình độ học vấn: ………………………………………………………………. ……. Nơi ở hiện nay: (ghi theo nơi đăng ký hộ khẩu) ………………………………………. Nghề nghiệp………………………………………………………………………….. Đơn vị công tác: …………………………………………………………………….... Chức vụ chính quyền, đoàn thể: …………………………………………………….... Vào Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày …… tháng …… năm………….... tại ……………………………………………………………………………………. Được xét là cảm tình Đảng ngày ….. tháng …… năm ………. tại chi bộ ……………. ……………………………………………………………………………… ………. . Qua nghiên cứu Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam ; được sự giáo dục, bồi dưỡng của chi bộ hoặc của tổ chức Đoàn, Công đoàn (nếu có) tôi đã nhận thức được (nêu mấy ý sau) : - Nêu bản chất giai cấp của Đảng; - Nêu mục tiêu, lý tưởng của Đảng; - Nhận thức về vai trò lãnh đạo của chi bộ và Đảng bộ Nhà trường; Tôi tự nguyện thực hiện và thừa nhận Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng; Tôi tự nguyện viết đơn này xin gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. …., ngày……… tháng……..năm ………. Người làm đơn: ...
— Xem thêm —
Bình luận