Nhúng
Toàn màn hình
/ 39
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (39 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-03-31 14:07:22
1 11Bài giảng môn họcBài giảng môn học KINH TẾ LƯỢNGKINH TẾ LƯỢNG 22Nội dungNội dung  Chương 1: Giới thiệuChương 1: Giới thiệu  Chương 2: Phân tích mô hình hồi qui đa Chương 2: Phân tích mô hình hồi qui đa biếnbiến  Chương 3: Phương sai sai số thay đổiChương 3: Phương sai sai số thay đổi  Chương 4: Tự tương quanChương 4: Tự tương quan  Chương 5: Đa cộng tuyếnChương 5: Đa cộng tuyến  Chương 6: Kiểm định và lựa chọn mô hìnhChương 6: Kiểm định và lựa chọn mô hình  Chương 7: Hồi qui với biến giả và biến bị Chương 7: Hồi qui với biến giả và biến bị chặnchặn 33Phần mềm hỗ trợPhần mềm hỗ trợ  EXCEL: nhập liệuEXCEL: nhập liệu  STATA, EVIEW, SPSS: chạy mô STATA, EVIEW, SPSS: chạy mô hìnhhình  DOKEOS: học trên mạngDOKEOS: học trên mạng 44Tài liệu tham khảoTài liệu tham khảo  Giáo trình: Kinh tế lượng, TS. Mai Văn NamGiáo trình: Kinh tế lượng, TS. Mai Văn Nam  Sách tham khảo:Sách tham khảo:  Kinh tế lượng, Vũ Thiếu, ĐH Kinh tế quốc dân Kinh tế lượng, Vũ Thiếu, ĐH Kinh tế quốc dân Hà NộiHà Nội  Kinh tế lượng, Hoàng Ngọc Nhậm, ĐH Kinh tế Kinh tế lượng, Hoàng Ngọc Nhậm, ĐH Kinh tế TP. HCMTP. HCM  Essential Econometrics (2004), Damodar Essential Econometrics (2004), Damodar Gujarati, McGraw Hill.Gujarati, McGraw Hill.  Introductory Econometrics (2004), Wooldridge, Introductory Econometrics (2004), Wooldridge, J.M.J.M.  Introduction to Econometrics (1988), Maddala, Introduction to Econometrics (1988), Maddala, MacMillan Publishing Co.MacMillan Publishing Co. 55Phương pháp học và đánh Phương pháp học và đánh giágiá  KK ết cấu mônết cấu môn học học  Giảng lý thuyết: 35 tiếtGiảng lý thuyết: 35 tiết  Thực hành trên máy vi tính: 10 tiếtThực hành trên máy vi tính: 10 tiết  Đánh giá:Đánh giá:  Bài tập nhóm: 4 điểmBài tập nhóm: 4 điểm  Thi cuối khóa 6 điểmThi cuối khóa 6 điểm  Sinh viên được xem tài liệuSinh viên được xem tài liệu 66Chương 1: Giới thiệuChương 1: Giới thiệu  Kinh tế lượng là gì ?Kinh tế lượng là gì ?  CC ác ngành của KTLác ngành của KTL  Phương pháp luận của KTLPhương pháp luận của KTL  Những kiến thức xác suất thống Những kiến thức xác suất thống kê cần thiếtkê cần thiết 771.1 Kinh tế lượng là gì ?1.1 Kinh tế lượng là gì ?  Thuật ngữ "Thuật ngữ " EconometricsEconometrics " được dịch " được dịch sang tiếng Việt là "sang tiếng Việt là " Kinh tế lượng họcKinh tế lượng học " " hoặc "Đo lường kinh tế", ngắn gọn hoặc "Đo lường kinh tế", ngắn gọn hơn là "hơn là " Kinh tếKinh tế lượnglượng ".".  Theo Maddala:Theo Maddala: Kinh tế lượng ứng Kinh tế lượng ứng dụng các phương pháp thống kê và dụng các phương pháp thống kê và toán học để phân tích số liệu kinh tế, toán học để phân tích số liệu kinh tế, với mục đích là đưa ra nội dung thực với mục đích là đưa ra nội dung thực nghiệm cho các lý thuyết kinh tế và nghiệm cho các lý thuyết kinh tế và nhằm để xác nhận hoặc bác bỏ nó.nhằm để xác nhận hoặc bác bỏ nó. 88Kinh tế lượng là gì ?Kinh tế lượng là gì ?  Theo Wooldridge: Theo Wooldridge: Kinh tế lượng dựa vào Kinh tế lượng dựa vào sự phát triển các phương pháp thống kê sự phát triển các phương pháp thống kê cho ước lượng các mối quan hệ kinh tế, cho ước lượng các mối quan hệ kinh tế, kiểm định các lý thuyết kinh tế, và đánh kiểm định các lý thuyết kinh tế, và đánh giá để làm căn cứ đề ra chính sáchgiá để làm căn cứ đề ra chính sách . .  Ứng dụng phổ biến của kinh tế lượng là dự Ứng dụng phổ biến của kinh tế lượng là dự báo các thay đổi kinh tế vĩ mô quan trọng báo các thay đổi kinh tế vĩ mô quan trọng như lãi suất, tỉ lệ lạm phát, GDP, v.vnhư lãi suất, tỉ lệ lạm phát, GDP, v.v .. , các , các mô hình kinh tế vi mô: hệ số co giãn của cầu, mô hình kinh tế vi mô: hệ số co giãn của cầu, hàm sản xuất, …hàm sản xuất, … 99VÍ DỤVÍ DỤ  Ước lượng quan hệ kinh tếƯớc lượng quan hệ kinh tế Phân tích tác động của quảng cáo và Phân tích tác động của quảng cáo và khuyến mãi lên doanh số của một công khuyến mãi lên doanh số của một công ty.ty.  Kiểm định giả thiếtKiểm định giả thiết Có sự phân biệt đối xử về mức lương Có sự phân biệt đối xử về mức lương giữa nam và nữ hay không?giữa nam và nữ hay không?  Dự báoDự báo Chính phủ dự báo mức thâm hụt ngân Chính phủ dự báo mức thâm hụt ngân sách, lạm phát, lsách, lạm phát, l ượng cầu của hàng hóa, ượng cầu của hàng hóa, …… 10101.2 Kinh tế lượng vs Toán kinh tế1.2 Kinh tế lượng vs Toán kinh tế  Toán kinh tế liệt kê các nguyên lý kinh Toán kinh tế liệt kê các nguyên lý kinh tế dưới dạng các ký hiệu toán học. Cả tế dưới dạng các ký hiệu toán học. Cả toán kinh tế và nguyên lý kinh tế đều:toán kinh tế và nguyên lý kinh tế đều:  nói lên một mối liên hệ, nói lên một mối liên hệ,  đặt những mối liên hệ kinh tế trong một đặt những mối liên hệ kinh tế trong một dạng giống nhau, dạng giống nhau,  không cho phép những yếu tố ngẫu nhiên không cho phép những yếu tố ngẫu nhiên làm ảnh hưởng đến mối liên hệ và làm cho làm ảnh hưởng đến mối liên hệ và làm cho nó mất ổn định. nó mất ổn định.  Hơn nữa, chúng không cung cấp những giá Hơn nữa, chúng không cung cấp những giá trị bằng số nói lên hệ số của mối liên hệ.trị bằng số nói lên hệ số của mối liên hệ. 1111Kinh tế lượng ...
— Xem thêm —
Từ khóa: kinhteđầu
Bình luận