Thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương

Số trang: 6
Mã số: 194793
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 6
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-25 20:09:40
HS chỉ ra được nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường ở địa phương và từ đó đề ra biện pháp khác phục - Nâng cao nhận thức của học sinh đối với công tác chống ô nhiễm môi trường Thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương I/ Mục tiêu bài học: - HS chỉ ra được nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường ở địa phương và từ đó đề ra biện pháp khác phục - Nâng cao nhận thức của học sinh đối với công tác chống ô nhiễm môi trường II/ Chuẩn bị: - Giấy, bút - Bảng mẫu 56.1; 56.2 III/ Tiến trình: A – ổn định: B – Kiểm tra: C – Bài mới: Vào bài: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung - Các em điều tra một số nôi dung sau( ghi bảng) . I/ Nôi dung Cụ thể quanh đội 4, bờ sông trước trường - Nội dung…( ghi bảng) theo nội dung bảng 56.1 và điền kết quả vào bảng - Nội dung …(ghi bảng) theo nội dung bảng 56.2 và ghi kết quả vào bảng - Phần … Các em vền nhà viết theo mâu trong sách giao khoa giờ sau đem nộp Theo dõi Theo dõi Theo dõi 1/ Điều tra tình hình ô nhiễm ở địa phương 2/ Điều tra tác động của con người tới môi trường II/ Thu hoạch: D – Củng cố: Nhận xét giờ thực hành E – Dặn Dò: - giờ sau nộp thu hoạch Tiết: 61 Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên Ngày soạn:10/4 Ngày dạy: 12/4 I/ Mục tiêu bài học: - HS Phân biệt được 3 dạng tài nguyên - HS nêu được tầm quan trọng và tác dụng vủa việc sử dụng hớp lý tài nguyên thiên nhiên - Hiểu khái niệm phát triển bền vững - Rèn kỹ năng hoạt động nhóm, khái quát, tổng hợp II/ Chuẩn bị: - Tranh các mỏ khai thác, cánh rừng, ruộng bậc thang - Tư liệu về tài nguyên thiên nhiên III/ Tiến trình: A – ổn định: B – Kiểm tra: thu thu hoạch bài thực hành C – Bài mới: Vào bài: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung - H. Em nào kể tên các dạng tài nguyên mà con người sử dụng trong tự nhiên ? - Người ta chia chúng thành 3 dạng đó là…( Ghi bảng) - H. Em nào nêu đặc điểm phân biệt 3 dạng tài nguyên? - Theo nhóm các em hãy thực hiện các yêu cần của mục - H. Nhóm nào điền kết quả vào Phát biểu( Đất, nước, sinh vật, khoáng sản…) Theo dõi Phát biểu( tài nguyên không tái sinh là sau thời gian sử dung sẽ bi can kiện; tái sinh là sử dụng hợp lý nó sẽ phát triển; …) Hoạt động nhóm Tình bày( 1: g; 2: I/ Các dạng tài nguyên thiên nhiên chủ yếu - Tài nguyên không tái sinh - Tài nguyên tái sinh - Tài nguyên năng lượng vĩnh cửu bảng sau( treo bảng phụ) - H. Nhóm nào có kết quả khác? - Nhận xét, bổ sung - H. nhóm nào trình bày 2 nội dung cuối? - H. Nhóm nào nhận xét? - Nhận xét, bổ sung - H. Việc sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên có ý nghĩa gì? - Các nhóm hãy thảo luận điền kết quả vào phiếu học tập sau a,b,c,e,i; 3:d,h,k,l) Bổ sung Theo dõi Trình bày(đất, nước, khoáng sản…; tái sinh vì nếu sử dụng hợp lý rừng sẽ phát triển) Bổ sung Theo dõi Phát biểu( đáp ứng nhu cầu và duy trì lâu dài nguồn tài nguyên) Hoạt động nhóm II/ Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên Nội dung Tài nguyên đất Tài nguyên nước Tài nguyên rừng Vai trò: Là nơi ở, sản xuất Cung cấp nước uống, sinh hoạt Cung cấp lâm sản, điều hoà khí hậu Loại tài nguyên Tái sinh Tái sinh Tái sinh Cach sử dụng hợp lý - Cải tạo - Chống xói mòn - tiết kiệm - chốn ô nhiễm - khai thác có kế hoạch - lập khu bảo tồn - H. Nhóm nào điền kết quả vào bảng? - H. Nhóm nào có kết quả khác - Nhận xét, bổ sung - Trình bày Bổ sung Theo dõi D – Củng cố: ...
— Xem thêm —
Bình luận