Tam thập lục kế (Ba mươi sáu kế)

Số trang: 20
Mã số: 194770
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 20
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-01 12:03:23
Dương đông kích tây Điệu hổ ly sơn Nhất tiễn hạ song điêu Minh tri cố muội ....................... TA M T H ẬP L Ụ C K Ế 01. D ương đ ông k íc h tâ y (Ð án h lạ c h ư ớng đ ối p hư ơng) Kế 'D ương đ ông k íc h tâ y' là re o h ò g iả v ờ n hư th ậ t s ự đ ánh v à o p hía đ ông , n hư ng c hủ y ế u lạ i đ ánh v à o p hía tâ ỵ Tro ng tấ t c ả m ọi v ấ n đ ề c ủa x ã h ộ i, từ c hiế n tr ư ờng , th ư ơng tr ư ờng , chín h tr ư ờng cho đ ến tìn h tr ư ờng ; nế u m uố n đ iề u n à y n hư ng lạ i g iả là m đ iề u kia , n ó i đ iề u n à y m à là m đ iề u n ọ , ấ y là 'D ương đ ông k íc h tâ y' v ậ ỵ Kế n à y m ờ ả o v ô s o ng . Nó rấ t k hó b iế t, k hó đ oán, b ị đ ánh b ất n g ờ . Kế n à y n hằ m c huyể n m ục tiê u đ ể lừ a d ối đ ối p hư ơng , k hiế n c ho đ ịc h s ơ ý, lừ a lú c b ất ý tấ n c ô ng k ẻ k hô ng c huẩ n b ị. Có n hiề u c á ch th ứ c đ ể th ự c h iệ n k ế n à y, n hư : - T ạo tin đ ồn. - L àm rố i ta i rố i m ắt đ ịc h. - B uộ c đ ối p hư ơng lo n hiề u m ặt. - M ê h o ặc ý c hí c ủa đ ịc h. - N ghi b in h. - L àm p hâ n tá n lự c lư ợng đ ối p hư ơng . - L àm yế u lự c lư ợng đ ối p hư ơng , lự c lư ợng p hò ng v ệ đ ịc h. Nguyê n tắ c c ủa 'D ương đ ông k íc h tâ y' là b í m ật v à c hủ đ ộng . Bị đ ộng c o i n hư p hả i c hịu s ự k hiê n c hế c ủa đ ịc h. Ðiề u k ỵ k hi d ùng k ế 'D ương đ ông k íc h tâ y' là đ ể lộ c ợ Lộ c ơ là m ất h ế t k hả n ă ng p hò ng b ị, c huẩ n b ị. Dù là tr ê n c hiế n tr ư ờng , th ư ơng tr ư ờng h a y c hín h tr ư ờng c ũng đ ều p hả i g iữ b í m ật v à n ắ m đ ư ơc th ế c hủ đ ộng . 02. Ð iệ u h ổ li sơ n( Dụ h ổ r a k h ỏi r ừ ng) Kế 'Ð iệ u h ổ li s ơ n' là n hử , d ụ h a y k huấ y đ ộng là m c ho c o n h ổ r a k hỏ i r ừ ng . Kế 'Ð iệ u h ổ li s ơ n' c ó h a i lố i: M ột là n hử h ổ r a k hỏ i r ừ ng đ ể d ễ d àng g iế t h ổ . Hai là đ uổ i h ổ đ i đ ể d ễ b ắt g iế t n hữ ng lo ại h ồ ly v ẫ n d ự a o ai h ổ m à h o ành h à nh. 03. N hất tiễ n h ạ s o ng điê u ( Một m ũi tê n h ạ h ai c o n c h im ) Kế 'N hấ t tiễ n s o ng đ iê u' là d ùng m ột m ũi tê n b ắn c hế t h a i c o n c him . Ý c ủa m ưu k ế n à y là d ùng s ứ c lự c tố i th iể u đ ể đ ạt đ ến h iệ u q uả tố i đ a 04. M in h tr i ...
— Xem thêm —
Bình luận