HÌNH NÓN –HÌNH NÓN CỤT –DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀTHỂ TÍCH CỦA HÌNH NÓN ,HÌNH HÌNH NÓN CỤT

Số trang: 5
Mã số: 192599
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 5
Sao chép
HÌNH NÓN –HÌNH NÓN CỤT –DIN TÍCH XUNG QUANH VÀ
THTÍCH CỦA HÌNH NÓN ,HÌNH NÓN CỤT
I-MỤC TIÊU :
-HS được giới thiệu và ghi nhcác khái niệm về hìnhn :Đáy ,mặt xung quanh ,đường
sinh ,đường cao ,mặt cắt song song với đáy của hình nón và hình nón ct
- Nắm chắc và biết sử dụng công thức nh diện tích xung quanh ,diện tích toàn phần và
th tích của hình nón ,hình nón ct
II-CHUẨN BỊ :
-GV: một số vật dng hình nón .hình nón bằng giấy ,một hình trvà mt hình nón
đáy bằng nhau ,chiều cao bằng nhau để hình thành công thức tính thể tích
-HS :vật có dng hình nón ,hình nón cụt ,thước ,com pa ,bút chì
III-TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :
1)On định : kiểm tra sĩ số học sinh
2)Các hot động chủ yếu :
Hoạt động 1:Hình nón Hot động của HS
Ghi bảng
Gv quay tam giác vuông AOC mt vòng
quanh cạnh c vuông OA cố định ta
được một hình n (GV thc hiện quay
và nói )
-HS nghe GV trình
bày và quan sát
thc tế ,hình v
1)Hình nón : A
h l
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
-Cạnh OC quét nên đáy của hình nón
mt hình tròn tâm O
-Cạnh AC quét nên mặt xung quanh của
hình n mi vị trí của AC 1 đường
sinh
-A là đỉnh ,OA là đường cao
-GV đưa hình 87 SGK n bảng cho HS
quan sát
GVưa một chiếc nón đ HS quan sát
và thc hiện ?1
-Kể tên các vật hình nón hoặc tranh ảnh
-HS quan sát chiếc
nón
Mt HS lên chrõ
các yếu t của
hình nón ,đỉnh
,đường tròn đáy
,đư
ờng sinh ,mặt
xung quanh , đáy
-HS thực hành
quan sát theo
nhóm
O r
* Các khái niệm :
SGK/114
Hoạt động 2:Diện tích xung quanh
của hình nón
Hoạt động ca HS Ghi bảng
GV thc hành ct mặt xung quanh
ca một hình nón dc theo mt
đường sinh rồi trải ra
?hình khai triển mặt sq của hình nón
là hình gì ?
Nêu công thức tính dtích xq ca quạt
SAA’A
-HS quan sát GV thực
hành
-HS: hình khai triển là
mt hình quạt tròn
S
q
=độ dài cung x bán
kính :2
-độ dài cung AA’A đ
2) Diện tích xung
quanh của hình nón
S
S A
l
h l
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
-Độ dài cung AA’A ntn?
S
q
=?
Đó cũng chính là dtích xq của hình
nón => S
xq
?
?tính diện tích toàn phần ca hình
nón ntn?
-Nêu công thc diện tích xq của hình
chóp đều
-GV ng thc tính S
xq
ca hình nón
tương tự hình chóp đu ,đường sinh
chính trung đoạn khi số cạnh gp
đôin mãi .
VD: GV đưa nội dung đbài VD lên
bảng
? nên tính ntn?
-Tính Đ dài đường sinh của nón?
-Tính Sxq ca hình nón
i đtr (O;r)
S
q
= rl
lr
2
.2
S
tp
=S
xq
+S
d
=?
-S
xq
ca chóp đều là =p.d
( p nửa chu vi đáy ,d
là trung đoạn của chóp )
-HS tóm tắt bài toán (VD
)
--HS tính độ dài đường
sinh
-Tính Sxq?
A A’
A O r A’
S
xq
=
rl
S
tp
=
rl
+
2
r
VD: h=16cm
r=12cm
S
xq
?
Độ i đường sinh
ca nón
20
22
rhl
S
xq
= rl
=
.12.20
=240
(cm
2
)
Hoạt động 3:Thể tích hình nón Hoạt động ca HS Ghi bng
-GV gii thiệu hình nón hình tr 3) Thể tích hình nón
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-21 22:02:41
HS được giới thiệu và ghi nhớ các khái niệm về hình nón :Đáy ,mặt xung quanh ,đường sinh ,đường cao ,mặt cắt song song với đáy của hình nón và hình nón cụt - Nắm chắc và biết sử dụng công thức tính diện tích xung quanh ,diện tích toàn phần và thể tích của hình nón ,hình nón cụt HÌNH NÓN –HÌNH NÓN CỤT –DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH CỦA HÌNH NÓN ,HÌNH NÓN CỤT I-MỤC TIÊU : -HS được giới thiệu và ghi nhớ các khái niệm về hình nón :Đáy ,mặt xung quanh ,đường sinh ,đường cao ,mặt cắt song song với đáy của hình nón và hình nón cụt - Nắm chắc và biết sử dụng công thức tính diện tích xung quanh ,diện tích toàn phần và thể tích của hình nón ,hình nón cụt II-CHUẨN BỊ : -GV: một số vật có dạng hình nón .hình nón bằng giấy ,một hình trụ và một hình nón có đáy bằng nhau ,chiều cao bằng nhau để hình thành công thức tính thể tích -HS :vật có dạng hình nón ,hình nón cụt ,thước ,com pa ,bút chì III-TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1)On định : kiểm tra sĩ số học sinh 2)Các hoạt động chủ yếu : Hoạt động 1:Hình nón Hoạt động của HS Ghi bảng Gv quay tam giác vuông AOC một vòng quanh cạnh góc vuông OA cố định ta được một hình nón (GV thực hiện quay và nói ) -HS nghe GV trình bày và quan sát thực tế ,hình vẽ 1)Hình nón : A h l -Cạnh OC quét nên đáy của hình nón là một hình tròn tâm O -Cạnh AC quét nên mặt xung quanh của hình nón mỗi vị trí của AC là 1 đường sinh -A là đỉnh ,OA là đường cao -GV đưa hình 87 SGK lên bảng cho HS quan sát GV:đưa một chiếc nón để HS quan sát và thực hiện ?1 -Kể tên các vật hình nón hoặc tranh ảnh -HS quan sát chiếc nón Một HS lên chỉ rõ các yếu tố của hình nón ,đỉnh ,đường tròn đáy ,đường sinh ,mặt xung quanh , đáy -HS thực hành quan sát theo nhóm O r * Các khái niệm : SGK/114 Hoạt động 2:Diện tích xung quanh của hình nón Hoạt động của HS Ghi bảng GV thực hành cắt mặt xung quanh của một hình nón dọc theo một đường sinh rồi trải ra ?hình khai triển mặt sq của hình nón là hình gì ? Nêu công thức tính dtích xq của quạt SAA’A -HS quan sát GV thực hành -HS: hình khai triển là một hình quạt tròn Sq=độ dài cung x bán kính :2 -độ dài cung AA’A là độ 2) Diện tích xung quanh của hình nón S S A l h l -Độ dài cung AA’A ntn? Sq =? Đó cũng chính là dtích xq của hình nón = Sxq ? ?tính diện tích toàn phần của hình nón ntn? -Nêu công thức diện tích xq của hình chóp đều -GV Công thức tính Sxqcủa hình nón tương tự hình chóp đều ,đường sinh chính là trung đoạn khi số cạnh gấp đôi lên mãi . VD: GV đưa nội dung đề bài VD lên bảng ? nên tính ntn? -Tính Độ dài đường sinh của nón? -Tính Sxq của hình nón dài đtr (O;r) Sq =rllr2 .2 Stp=Sxq +Sd =? -Sxq của chóp đều là =p.d ( p là nửa chu vi đáy ,d là trung đoạn của chóp ) -HS tóm tắt bài toán (VD ) --HS tính độ dài đường sinh -Tính Sxq? A ...
— Xem thêm —
Bình luận