Tiểu luận về Hợp đồng lao động

Số trang: 29
Mã số: 191244
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 29
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-03 05:14:57
Hợp đồng lao động có vai trò rất quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội. Trước hết, nó là cơ sở để các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân tuyển chọn lao động phù hợp với yêu cầu của mình. Mặt khác, hợp đồng lao động là một trong những hình thức pháp lý chủ yếu nhất để công dân thực hiện quyền làm việc, tự do, tự nguyện lựa chọn việc làm cũng như nơi làm việc.   Hợp đồng lao động trong nền kinh tế thị trường còn có ý nghĩa rất quan trọng hơn. Thông qua hợp đồng mà quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ lao động (người lao động và người sử dụng lao động) được thiết lập và xác định rõ ràng. Đặc biệt, hợp đồng lao động quy định trách nhiệm thực hiện hợp đồng và nhờ đó đảm bảo quyền lợi của người lao động (vốn luôn ở thế yếu hơn so với người sử dụng lao động). Trong tranh chấp lao động cá nhân, hợp đồng lao động được xem là cơ sở chủ yếu  để giải quyết tranh chấp. Đối với việc quản lý Nhà nước, hợp đồng lao động là cơ sở để quản lý nguồn nhân lực làm việc trong các doanh nghiệp. Đ I H C KINH T THÀNH PH H CHÍ MINHẠ Ọ Ế Ố Ồ KHOA LU T KINH T Ậ Ế B MÔN LU T Đ I C NG Ộ Ậ Ạ ƯƠ Ti u lu n môn h c ể ậ ọ Đ tài: ề H P ĐÔNG LAO ĐÔNG Ợ ̀ ̣ Nhóm th c hi n: ự ệ H ọ và tên L pớ MSSV 1. Lâm Vu Linh (Nhóm ̃ tr ngưở ) 51 31091024743 2. Nguyên ̃ Ngoc̣ Phâǹ 51 31091024724 3. Trân ̀ Haỉ Nam 50 31091024592 4. Nguy n Th Quyên ễ ị 51 31091024587 Tp.Hô Chi Minh, thang 12 năm 2009 ̀ ́ ́ L I NOI ĐÂUỜ ́ ̀ H ợ p đ ồ ng lao đ ộ ng có vai trò r t ấ quan tr ọ ng trong đ iờ s ố ng k i nh t ế xã h ộ i. Tr c ướ h t,ế nó là c ơ s ở đ ể các doanh ngh iệ p, cơ quan, tổ c hứ c, cá nhân tuy ể n c h ọ n lao đ ộ ng phù h ợ p v ớ i yêu c u ầ c ủ a m ình. M tặ khác, h ợ p đ ồ ng lao đ ộ ng là m ộ t trong n h ng ữ h ì nh th ứ c pháp lý chủ y uế nh t ấ đ ể công dân t h ự c hi n ệ quy ề n làm v i c,ệ t ự do, t nguự y n ệ l ự a c h ọ n v i c ệ là m c ũn g n h ư n ơ i làm v i c. ệ H p đ ng lao đ ng trong n n kinh t th tr ng còn có ý nghĩa r t quan ợ ồ ộ ề ế ị ườ ấ tr ng h n. Thông qua h p đ ng mà quy n và nghĩa v c a các bên trong ọ ơ ợ ồ ề ụ ủ qu a n h ệ lao đ ng ộ (n g ư ờ i lao đ ộ ng và ngư ờ i s ử d ụ ng lao đ ộ ng ) đượ c thi tế l pậ và xác đ nh ị rõ ràng. Đ c ặ b i t,ệ h ợ p đ ồ ng lao độ ng quy đ nhị trách nh i mệ t hự c h i nệ h ợ p đ ồ ng và n h ờ đ ó đ m ả b oả quy ề n l ợ i c ủ a n g ư ờ i lao đ ộ ng ( v ố n luôn ở t h ế y ế u h ơ n so v ớ i n g ư ờ i s ử d ụ ng l a o đ ộ ng). Trong tranh ch pấ lao độ ng cá nhân, h ợ p đ ồ n g l ao đ ộ ng đ ư ợ c xem là cơ s cở h ủ y uế đ ể g i iả qu y ...
— Xem thêm —
Bình luận