Tiểu luận về Hợp đồng lao động

Số trang: 29
Mã số: 191244
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 29
Sao chép
Đ I H C KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH
KHOA LU T KINH T
B MÔN LU T Đ I C NG ƯƠ
Ti u lu n môn h c
Đ tài:
H P ĐÔNG LAO ĐÔNGỢ ̀ ̣
Nhóm th c hi n:
H và tên L p MSSV
1. Lâm Vu Linh (Nhóm ̃ tr ngưở ) 51 31091024743
2. Nguyên ̃ Ngoc̣ Phâǹ 51 31091024724
3. Trân ̀ Haỉ Nam 50 31091024592
4. Nguy n Th Quyên 51 31091024587
Tp.Hô Chi Minh, thang 12 năm 2009̀ ́ ́
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
L I NOI ĐÂUỜ ́ ̀
Hp đng lao đng vai trò r t quan trng trong đ i sng kinh tế
hi. Tr cướ h t,ế nó là cơ s đ các doanh nghip, cơ quan, t chc, cá nhân
tuyn chn lao đng phù hp vi yêu c u ca mình. M t khác, hp đng lao
đng là mt trong nh ng hình thc pháp lý ch y uế nh t đ công dân thc
hi n quyn làm vi c, t do, t ngu y n la chn vi c làm cũng nh ư nơi làm
vi c.
H p đ ng lao đ ng trong n n kinh t th tr ng còn có ý nghĩa r t quan ế ư
tr ng h n. Thông qua h p đ ng mà quy n và nghĩa v c a các bên trong ơ quan
h lao đ ng (người lao đng và người s dng lao đng) được thi tế l p
xác đ nh rõ ràng. Đ c bi t, hp đng lao đng quy đ nh trách nhi m thc hi n
hp đng và nh đó đ m b o quyn li ca người lao đng (vn luôn thế
yếu hơn so vi ngưi s dng lao đng). Trong tranh ch p lao đng nhân,
hp đng lao đng đưc xem cơ s c h y uế đ gi i quy tế tranh ch p.
Đi vi vi c qu n Nhà nước, hp đng lao đng là c ơ s đ qu n
ngun nhân lc làm vi c trong các doanh nghi p.
Chính v y nhóm em l a ch n đ tài là h p đ ng lao đ ng. Vi c
tìm hi u , nghiên c u v h p đ ng lao đ ng này s giúp cho m i sinh viên
chúng ta, đ c bi t sinh viên kh i kinh t , thêm nh ng hi u bi t ban đ u ế ế
sâu s c h n v các v n đ liên quan đ n h p đ ng lao đ ng. Tr c h t ơ ế ướ ế
đ h c t t môn pháp lu t đ i c ng, sau đó th tích lũy thêm ki n th c ươ ế
cho công vi c trong t ng lai, xa h n là th góp m t ph n nh c a ươ ơ
mình vào s nghi p xây d ng n c nhà sau này. ướ
Là nh ng sinh viên năm nh t, v i ki n th c và kinh nghi m còn h n ch , ế ế
nên n i dung bài ti u lu n này không tránh kh i nh ng thi u xót. ế Chúng em
r t mong đ c s nh n xét đóng góp ý ki n c a th y cô và các b n. Đi u này ượ ế
s giúp chúng em b sung ki n th c, kinh nghi m, nh m không ng ng hoàn ế
thi n b n thân.
Chúng em xin chân thành c m n cô Nguy n Th H ng (Khoa Lu t Kinh ơ
t Tr ng Đ i h c Kinh t thành ph H Chí Minh) đã giúp đ em trong su tế ườ ế
2
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
quá trình tìm hi u môn h c Pháp lu t đ i c ng và th c hi n đ tài này. ươ
3
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-03 05:14:57
Hợp đồng lao động có vai trò rất quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội. Trước hết, nó là cơ sở để các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân tuyển chọn lao động phù hợp với yêu cầu của mình. Mặt khác, hợp đồng lao động là một trong những hình thức pháp lý chủ yếu nhất để công dân thực hiện quyền làm việc, tự do, tự nguyện lựa chọn việc làm cũng như nơi làm việc.   Hợp đồng lao động trong nền kinh tế thị trường còn có ý nghĩa rất quan trọng hơn. Thông qua hợp đồng mà quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ lao động (người lao động và người sử dụng lao động) được thiết lập và xác định rõ ràng. Đặc biệt, hợp đồng lao động quy định trách nhiệm thực hiện hợp đồng và nhờ đó đảm bảo quyền lợi của người lao động (vốn luôn ở thế yếu hơn so với người sử dụng lao động). Trong tranh chấp lao động cá nhân, hợp đồng lao động được xem là cơ sở chủ yếu  để giải quyết tranh chấp. Đối với việc quản lý Nhà nước, hợp đồng lao động là cơ sở để quản lý nguồn nhân lực làm việc trong các doanh nghiệp. Đ I H C KINH T THÀNH PH H CHÍ MINHẠ Ọ Ế Ố Ồ KHOA LU T KINH T Ậ Ế B MÔN LU T Đ I C NG Ộ Ậ Ạ ƯƠ Ti u lu n môn h c ể ậ ọ Đ tài: ề H P ĐÔNG LAO ĐÔNG Ợ ̀ ̣ Nhóm th c hi n: ự ệ H ọ và tên L pớ MSSV 1. Lâm Vu Linh (Nhóm ̃ tr ngưở ) 51 31091024743 2. Nguyên ̃ Ngoc̣ Phâǹ 51 31091024724 3. Trân ̀ Haỉ Nam 50 31091024592 4. Nguy n Th Quyên ễ ị 51 31091024587 Tp.Hô Chi Minh, thang 12 năm 2009 ̀ ́ ́ L I NOI ĐÂUỜ ́ ̀ H ợ p đ ồ ng lao đ ộ ng có vai trò r t ấ quan tr ọ ng trong đ iờ s ố ng k i nh t ế xã h ộ i. Tr c ướ h t,ế nó là c ơ s ở đ ể các doanh ngh iệ p, cơ quan, tổ c hứ c, cá nhân tuy ể n c h ọ n lao đ ộ ng phù h ợ p v ớ i yêu c u ầ c ủ a m ình. M tặ khác, h ợ p đ ồ ng lao đ ộ ng là m ộ t trong n h ng ữ h ì nh th ứ c pháp lý chủ y uế nh t ấ đ ể công dân t h ự c hi n ệ quy ề n làm v i c,ệ t ự do, t nguự y n ệ l ự a c h ọ n v i c ệ là m c ũn g n h ư n ơ i làm v i c. ệ H p đ ng lao đ ng trong n n kinh t th tr ng còn có ý nghĩa r t quan ợ ồ ộ ề ế ị ườ ấ tr ng h n. Thông qua h p đ ng mà quy n và nghĩa v c a các bên trong ọ ơ ợ ồ ề ụ ủ qu a n h ệ lao đ ng ộ (n g ư ờ i lao đ ộ ng và ngư ờ i s ử d ụ ng lao đ ộ ng ) đượ c thi tế l pậ và xác đ nh ị rõ ràng. Đ c ặ b i t,ệ h ợ p đ ồ ng lao độ ng quy đ nhị trách nh i mệ t hự c h i nệ h ợ p đ ồ ng và n h ờ đ ó đ m ả b oả quy ề n l ợ i c ủ a n g ư ờ i lao đ ộ ng ( v ố n luôn ở t h ế y ế u h ơ n so v ớ i n g ư ờ i s ử d ụ ng l a o đ ộ ng). Trong tranh ch pấ lao độ ng cá nhân, h ợ p đ ồ n g l ao đ ộ ng đ ư ợ c xem là cơ s cở h ủ y uế đ ể g i iả qu y ...
— Xem thêm —
Bình luận