Mẫu giấy ủy quyền

Số trang: 2
Mã số: 190977
Loại file: DOCX
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 2
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-03 13:35:19
Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc cho phó giám đốc thực hiện công việc CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc GIẤY ỦY QUYỀN Hôm nay, ngày 14 tháng 02 năm 2012, tại Văn phòng Công ty TNHH TMV Truyền thông và Phát triển cộng đồng NAVI, 114 Hàm Tử Quan, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Chúng tôi gồm có: 1. NGƯỜI ỦY QUYỀN: Họ và tên: Nguyễn Thị Thương Sinh ngày: 18/07/1982 Số CMND: 111648886 Cấp ngày: 04/01/2007 Nơi cấp: Công an Hà Nội. Là người đại diện pháp luật Công ty TNHH TMV Truyền thông và Phát triển cộng đồng NAVI. Chức danh: Giám đốc. 2. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN: Họ và tên: Bà Nguyễn Thủy Tiên Sinh ngày: 09/09/1988 Số CMND: 112293047 Cấp ngày: 27/02/2010 Nơi cấp: Công an Hà Nội. Chức danh: Phó giám đốc. Trong phạm vi ủy quyền, Bà Nguyễn Thủy Tiên được thay mặt Người đại diện pháp luật Công ty được t oàn quyền điều hành và thực hiện các công việc thuộc phạm vi của giám đốc Công ty. Bà Tiên có trách nhiệm thực hiện công việc trong phạm vi ủy quyền, tuân thủ các quy định của pháp luật, Công ty và báo cáo các công việc trong phạm vi được ủy quyền. Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký, được lập thành 02 (hai) bản, giao cho người nhận ủy quyền 01(một) bản sử dụng liên hệ với cơ quan có thẩm quyền, 01 (một) bản lưu tại Công ty. Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2012 Người được ủy quyền Người ủy quyền Nguyễn Thủy Tiên Nguyễn Thị Thương
— Xem thêm —
Bình luận