Mẫu tờ trình mua sắm tài sản

Số trang: 1
Mã số: 190901
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 1
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-03 14:38:30
Mẫu tờ trình mua sắm tài sản, nội dung giải trình lý do mua, số lượng, nhãn hiệu, ý kiến phê duyệt... TN/QT-CU-02/BM01 Đ N V :……………..Ơ Ị B PH N ……………. Ộ Ậ S : /TT-…… ố C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Ộ Ộ Ủ Ệ Đ c l p – T do – H nh phúc ộ ậ ự ạ Đà l t, ngày …… tháng …. năm 20…. ạ T ̀ TRÌNH Ơ V/v: Xin chủ tr ng mua sẳm tải sản ươ Kình g ̀i: ư BAN TỒNG GIÀM ĐỒC - Căn c ̉ nhu cẩu s ̉ dủng tải sản của: ………………………………………………….. ư ư ……..; - Căn c ̉ hiển trảng của tải sản hiển cỏ. ư Để nghỉ cho trang bỉ sổ tải sản nh̉ sau: ư STT TÊN TÀI SÀN ĐVT SỒ L ̀NG ƯƠ GHI CHÙ Lý do trang b :…………………………………………………………………………………………. ị …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Kỉnh để nghỉ Ban điểu hảnh vả Ban Tổng Giảm đổc phê duyểt Ý KI N BAN ĐIỀU HÀNH Ế Đ N VÌ Đ XU TƠ Ề Ấ P. HÀNH CHÍNH NHÂN S Ự T NG GIÁM Đ CỔ Ố N i nh n: ơ ậ - …………. - ………….
— Xem thêm —
Bình luận