Nhúng
Toàn màn hình
/ 18
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (18 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-04 14:39:44
1 BỘ NỘI VỤ Số: 03/2006/TTLT-BTC-BNV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2006 THÔNG TƯ L I Ê N TỊ C H B Ộ TÀ I C H Í N H - BỘ N Ộ I V Ụ S Ố 0 3 / 2 0 0 6 / T T L T-B T C-B N V N G À Y 1 7 T H Á N G 0 1 N Ă M 2 0 0 6 H ƯỚ N G D Ẫ N T H Ự C H I Ệ N N G HỊ Đ Ị N H S Ố 1 3 0 / 2 0 0 5 / N Đ- C P N G À Y 1 7 / 1 0 / 2 0 0 5 CỦ A C H Í N H P H Ủ Q U Y Đ Ị N H C HẾ Đ Ộ T Ự C H Ủ , T Ự C H Ị U T R Á C H N H I Ệ M V Ề S Ử DỤ N G B IÊ N C HẾ VÀ K I N H P H Í Q UẢ N L Ý HÀ N H C H Í N H ĐỐ I V Ớ I C Á C CƠ Q U A N N H À N ƯỚ C Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 12, khoản 1 Điều 13 Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước như sau: I. QUY ĐỊNH CHUNG 1. Thông tư này hướng dẫn thực hiện chế độ tự chủ và tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính (sau đây gọi là chế độ tự chủ) đối với các cơ quan nhà nước trực tiếp sử dụng kinh phí quản lý hành chính do ngân sách nhà nước cấp có tài khoản và con dấu riêng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao biên chế và kinh phí quản lý hành chính (sau đây gọi là cơ quan thực hiện chế độ tự chủ), thuộc các cơ quan: a) Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; b) Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước; c) Toà án nhân dân các cấp, Viện Kiểm sát nhân dân các cấp; 2 d) Văn phòng Hội đồng nhân dân, Văn phòng Uỷ ban nhân dân, các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đ) Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương. 2. Việc thực hiện chế độ tự chủ đối với Uỷ ban nhân dân xã, phường do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ vào chế độ tự chủ quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ, hướng dẫn tại Thông tư này và điều kiện thực tế tại địa phương để quyết định hoặc phân cấp cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương quyết định. 3. Các cơ quan thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội được cơ quan có thẩm quyền giao biên chế và kinh phí quản lý hành chính căn cứ vào chế độ tự chủ quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ và ...
— Xem thêm —
Bình luận