Phân tích 20 câu đầu bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu

Số trang: 7
Mã số: 189377
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 7
Sao chép
Phân tích 20 câu đầu bài thơ Việt Bc ca T Hu
Bình ging 20 dòng đầu của bài thơ "Vit Bc"
T Hu là mt trong những nhà thơ lớn nht, tiêu biu nht ca nn thi ca hiện đại.
“Ngn cờ đầu của thơ ca cách mạng, nhà thơ của lý tng cng sn”. Tập thơ Việt
Bắc”, là đỉnh cao của thơ T Hữu đồng thi cũng là thành tựu hàng đầu của thơ ca
kháng chiến chống Pháp, trong đó bài thơ “Việt Bắc” đợc coi là kết tinh s trng
ngh thut ca ngòi bút T Hữu. Đó là khúc hát ân tình ca ngi kháng chiến đối
với quê hương, đất nước vi nhân dân cách mạng được th hin bng mt ngh
thut va cổ điển va hiện đại mà ct lõi là truyn thng ân nghĩa đo lý thy
chung ca dân tc.
Được coi là người sinh ra để thơ hoá nhng vấn đề chính trị, thơ Tố Hu luôn bám
sát các s kin cách mạng. Men theo năm tháng những bài thơ của T Hu, ta có
th tái hin li nhng chặng đường hào hùng ca cách mng Việt Nam. Thơ ông
qucun biên niên s bằng thơ” như có nhà nghiên cứu đã đánh giá. Việt
Bc” không phi là ngoi l.
Tháng 7/1954 cuc kháng chiến chng thc dân Pháp thng li hoà bình được lp
li, min Bắc nước ta hoàn toàn gii phóng, mt trang s mi mở ra cho đất nước.
Tháng 10/1954, cơ quan Trung ương của Đảng và Nhà nước chuyn từ căn cứ địa
v thủ đô. Trong thời điểm lch s ấy, bài thơVit Bắc” đã ra đời. “Vit Bc”
không còn là tình cm riêng ca T Hu mà còn tiêu biu cho tình cm của người
kháng chiến miền xuôi đối vi chiến khu cách mng, với đất nước, vi nhân dân.
Mt s kin chính trị đã chuyển hoá thành thơ ca theo cách “Tâm tình hoá, là mt
đặc trng ca lối thơ trữ tình chính tr T Hữu. 20 câu thơ đầu tiên ca “Vit Bc”
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
th hin rt rõ đặc trưng nghệ thut này.
Đoạn thơ mở đầu bng những câu thơ ngọt ngào:
Mình v mình có nh ta
Mời năm năm ấy thiết tha mn nng.
Câu thơ m ra cnh giã bit, mt hoàn cảnh đặc biệt để bc l cm xúc tr tình dt
dào. Cnh giã bit vn quen thuc trong thơ ca dân gian và cổ điển truyn thng
đã được T Hu khéo vn dụng để din t tâm trng mang tính thời đại. Cuc chia
tay ln ca cán bộ Đảng, Chính ph vi Vit Bắc được thu vào cuc chia tay ca
một đôi trai gái: người li rng núi chiến khu là cô gái Vit Bắc, người v xuôi
là anh cán b cách mng. Chuyện chung đã hoá thành chuyn riêng, chuyn cách
mng của dân nước tr thành chuyn tình yêu ca lứa đôi, cuộc chia tay đy bn
rịn lưu luyến gia những người đã tng gn bó sâu nng dài lâu:
“Mười lăm năm” “thiết tha mn nồngđược T Hu th hin bng mt thể thơ
giàu tính dân tc. Th lc bát, cách kết cấu đối đáp, s dụng đại từ nhân xưng
“Mình”, Ta” quen thuộc trong thơ ca dân gian, có khả năng “biểu hin mt cách
thun tin, phù hp với điệu hn chung ca cộng đồng người Vit” “Rung lên cái
sợi tơ lòng chung ca nhng tm lòng Vit”. Tt c nhng yếu tố đó đã din t tht
xúc động tình cm quyến luyến thiết tha trong mt cuộc chia tay đặc biệt: chưa xa
đã nh, để chia mà không xa, cách mà
không bit.
Mình v mình có nhớ ta” đã là chuyn chung thuỷ, riêng tư. Nhưng đến:
“Mình v mình có nh không
Nhìn cây nh núi nhìn sông nh ngun”
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
thì không còn là chuyn ca tình yêu lứa đôi mà đã là chuyn ân nghĩa thủy chung
của đạo lý dân tộc. Câu thơ lục bát điệp hai ln t “mình” nghe như lối tâm tình
thương mến mà day dứt. Băn khoăn ln nht ca ta và mình trong cuc chia tay
ân tình thủy chung. Cái độc đáo ở ch: mt câu hi v thi gian, mt câu hi v
không gian. Ch mt khổ thơ đã gói gn mt thi cách mng, mt tri cách mng.
Tác giả đã chn tình yêu một đôi trai gái làm một góc nhìn để bao quát toàn cnh
Vit Bc với Mười lăm năm ấy thiết tha mn nng” T thu cách mng còn trng
nước đến khi trưởng thành vững vàng đó là điểm nhìn ngh thut rt T Hu-
người thi sĩ luôn khơi ngun cm hng t nhng s kin ln ca cách mng.
Tiếp theo câu hi ca ngi là tiếng lòng của người đi:
Tiếng ai tha thiết bên cn
Bâng khuâng trong d bn chồn bước đi
Áo chàm đưa buổi phân li
Cm tay nhau biết nói gì hôm nay
Người đi đã nghe câu hi, lòng tràn đầy bâng khuâng bn chn” mt tình cm
thương nhớ thiết tha”. Tâm trạng lúc chia tay được din t thật đắt qua s luyến
láy ca ngôn t và c nhạc điệu của câu thơ: Hai câu đầu là nhp 2/2 hi hoàn
ca lục bát đến đây đã vn mình chuyển điu 3/3:
“Áo chàm đưa/ bui phân ly
Cm tay nhau/ biết nói gì / hôm nay"
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-05 01:42:46
Bình giảng 20 dòng đầu của bài thơ "Việt Bắc" Tố Hữu là một trong những nhà thơ lớn nhất, tiêu biểu nhất của nền thi ca hiện đại. “Ngọn cờ đầu của thơ ca cách mạng, nhà thơ của lý tởng cộng sản”. Tập thơ “Việt Bắc”, là đỉnh cao của thơ Tố Hữu đồng thời cũng là thành tựu hàng đầu của Phân tích 20 câu đầu bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu Bình giảng 20 dòng đầu của bài thơ "Việt Bắc" Tố Hữu là một trong những nhà thơ lớn nhất, tiêu biểu nhất của nền thi ca hiện đại. “Ngọn cờ đầu của thơ ca cách mạng, nhà thơ của lý tởng cộng sản”. Tập thơ “Việt Bắc”, là đỉnh cao của thơ Tố Hữu đồng thời cũng là thành tựu hàng đầu của thơ ca kháng chiến chống Pháp, trong đó bài thơ “Việt Bắc” đợc coi là kết tinh sở trờng nghệ thuật của ngòi bút Tố Hữu. Đó là khúc hát ân tình của ngời kháng chiến đối với quê hương, đất nước với nhân dân cách mạng được thể hiện bằng một nghệ thuật vừa cổ điển vừa hiện đại mà cốt lõi là truyền thống ân nghĩa đạo lý thủy chung của dân tộc. Được coi là người sinh ra để thơ hoá những vấn đề chính trị, thơ Tố Hữu luôn bám sát các sự kiện cách mạng. Men theo năm tháng những bài thơ của Tố Hữu, ta có thể tái hiện lại những chặng đường hào hùng của cách mạng Việt Nam. Thơ ông quả là “cuốn biên niên sử bằng thơ” như có nhà nghiên cứu đã đánh giá. “Việt Bắc” không phải là ngoại lệ. Tháng 7/1954 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi hoà bình được lập lại, miền Bắc nước ta hoàn toàn giải phóng, một trang sử mới mở ra cho đất nước. Tháng 10/1954, cơ quan Trung ương của Đảng và Nhà nước chuyển từ căn cứ địa về thủ đô. Trong thời điểm lịch sử ấy, bài thơ “Việt Bắc” đã ra đời. “Việt Bắc” không còn là tình cảm riêng của Tố Hữu mà còn tiêu biểu cho tình cảm của người kháng chiến miền xuôi đối với chiến khu cách mạng, với đất nước, với nhân dân. Một sự kiện chính trị đã chuyển hoá thành thơ ca theo cách “Tâm tình hoá, là một đặc trng của lối thơ trữ tình chính trị Tố Hữu. 20 câu thơ đầu tiên của “Việt Bắc” thể hiện rất rõ đặc trưng nghệ thuật này. Đoạn thơ mở đầu bằng những câu thơ ngọt ngào: Mình về mình có nhớ ta Mời năm năm ấy thiết tha mặn nồng. Câu thơ mở ra cảnh giã biệt, một hoàn cảnh đặc biệt để bộc lộ cảm xúc trữ tình dạt dào. Cảnh giã biệt vẫn quen thuộc trong thơ ca dân gian và cổ điển truyền thống đã được Tố Hữu khéo vận dụng để diễn tả tâm trạng mang tính thời đại. Cuộc chia tay lớn của cán bộ Đảng, Chính phủ với Việt Bắc được thu vào cuộc chia tay của một đôi trai gái: người ở lại rừng núi chiến khu là cô gái Việt Bắc, người về xuôi là anh cán bộ cách mạng. Chuyện chung đã hoá thành chuyện riêng, chuyện cách mạng của dân nước trở thành chuyện tình yêu của lứa đôi, cuộc chia tay đầy bịn rịn lưu luyến giữa những người đã từng gắn bó sâu nặng dài lâu: “Mười lăm năm” “thiết tha mặn nồng” được Tố Hữu thể hiện bằng một thể thơ giàu tính dân tộc. Thể lục bát, cách kết cấu đối đáp, sử dụng đại từ nhân xưng “Mình”, “Ta” quen thuộc trong thơ ca dân gian, có khả năng “biểu hiện một cách thuận tiện, phù hợp với điệu hồn chung của cộng đồng người Việt” “Rung lên cái sợi tơ lòng chung của những tấm lòng Việt”. Tất cả những yếu tố đó đã diễn tả thật xúc động tình cảm quyến luyến thiết tha trong một cuộc chia tay đặc biệt: chưa xa đã nhớ, để chia mà không xa, cách mà không biệt. Mình về mình có nhớ ta” đã là chuyện chung thuỷ, riêng tư. Nhưng đến: “Mình về mình có nhớ không Nhìn cây nhớ núi nhìn sông nhớ nguồn” thì không còn là chuyện của tình yêu lứa đôi mà đã là chuyện ân nghĩa thủy chung của đạo lý dân tộc. Câu thơ lục bát điệp hai lần từ “mình” nghe như lối tâm tình thương mến mà day dứt. Băn khoăn lớn nhất của ta và mình trong cuộc chia tay là ân tình thủy chung. Cái độc đáo ở chỗ: một câu hỏi về thời gian, một câu hỏi về không gian. Chỉ một khổ thơ đã gói gọn một thời cách mạng, một trời cách mạng. Tác giả đã chọn tình yêu một đôi trai gái làm một góc nhìn để bao quát toàn cảnh Việt Bắc với “Mười lăm năm ấy thiết tha mặn nồng” Từ thuở cách mạng còn trứng nước đến khi trưởng thành vững vàng đó là điểm nhìn nghệ thuật rất Tố Hữu- người thi sĩ luôn khơi nguồn cảm hứng từ những sự kiện lớn của cách mạng. Tiếp theo câu hỏi của ngời ở là tiếng lòng của người đi: Tiếng ai tha thiết bên cồn Bâng khuâng trong dạ bồn chồn bước đi Áo chàm đưa buổi phân li Cầm tay nhau biết nói gì hôm nay Người đi đã nghe câu hỏi, lòng tràn đầy bâng khuâng “bồn chồn” một tình cảm thương nhớ “thiết tha”. Tâm trạng lúc chia tay được diễn tả thật đắt qua sự luyến láy của ngôn từ và cả ở nhạc điệu của câu thơ: Hai ...
— Xem thêm —
Từ khóa: văn họctài liệu
Bình luận