Phân tích Giá trị nhân đạo của tác phẩm Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài

Số trang: 3
Mã số: 189371
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 3
Sao chép
Phân tích Giá trị nhân đạo ca tác phm V chng A Ph ca Tô Hoài
Giá trnhân đạo ca tác phm V chng A Ph ca Tô Hoài.
* Gi ý:
Giá trnhân đạo ca tác phm:
+ Tác gi phát hin , ca ngi vẻ đẹp ca cuc sngvẻ đẹp tâm hn ca con
người Tây Bc.
+ Tin tưởng và miêu t khả năng cách mạng ca người dân min núi trong cuc
đấu tranh giành tdo, đánh đổ chế độ thc dân, phong kiến .
+ Biu l s căm ghét đối vi chế độ thc dân, phong kiến.
Nêu nhng nét ngh thuật đc sc ca tác phm:
+ Miêu t chiu sâu tâm lí, tính cách nhân vt.
+ T cnh, tái to không khí rng núi vùng cao va thc va giàu chất thơ…
(…) Giá trị nhân đạo ca tác phẩm được th hin ch yếu qua cái nhìn đầy trìu
mến , yêu thương của nhà văn khi viết về đồng bào các dân tc min núi. Nhng
chàng trai cô gái Mèo ca ông là những người rt đẹp. Tuy nghèo khổ nhưng họ
những người đẹp người đẹp nết, dũng cảm, yêu đời, yêu lao động, khe mnh. Có
th d thấy điều này qua nhng t ng đầy ưu ái Tô Hoài dành cho Mị và A Ph :
“ M thi sáo gii”, “ Có biết bao người mê, ngày đêm thổi sáo đi theo Mị hết núi
này sang núi khác”, “ Trai đến đứng nhn cả chân vách đầu bung M”, còn A Ph
là chàng trai được nhiều người con gái ao ước : “ A Ph khe , chạy nhanh như
nga…”, “ biết đúc lưỡi cày , biết đục cuc, li cày giỏi và đi săn bò tót rt bo”.
Không dng li những đặc điểm bên ngoài , nhà văn tìm thy h nhng phm
cht tốt đẹp . M thà phải lao đng vt vả hơn làm con dâu nhà giàu, A Phủ dám
đánh lại con nhà giàu để bênh vc cho l phi, không h khóc lóc van xin khi b
cha con thống lí đánh đp tàn nhn . A Phủ dám đòi đem súng đi bắn h, làm vic
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
rt gii. A Ph vẫn là con người thc s. Bên ngoài cái xác không hn khô cng
ca M, Tô Hoài nhn thy tin tàng mt s phn kháng , mt sc mnh kì diu ,
mt ngn la t do vn còn âm ỉ. Và hơn thế na sự yêu thương cưu mang lẫn
nhau gia những người cùng kh. Mị đã cu A Ph và chai đã cùng chy trn ,
cùng nương tựa nhau mà sng: “ A Phnói : “ Đi với tôi”. “ Và hai người lng
lặng đỡ nhau lao chy xung núi”. Sc mnh những con người y , nếu biết giác
ng, biết t chc li thì nó s to nên sc mnh diu kì làm k thù khiếp s. Hiu
được điều này, Tô Hoài đã đặt trn nim tin vào khả năng cách mạng ca MA
Ph.
Bên cnh hình nh v chng A Ph thật đẹp chan cha sự thương yêu cm thông
và tin tưởng, Tô Hoài bc lộ thái độ căm ghét đi vi chế độ thc dân phong kiến
qua hình nh cha con ông thng lí Pá Tra. Lên án cái xấu để bo vệ cái đẹp cũng là
nhân đạo. Tô Hoài đã giúp người đọc hình dung được s tàn ác , dã man, bn cht
bóc lt ca bn thc dân phong kiến khi miêu tc thực và sinh đng cuc sng
ca cha con thng lí.
Xét v hình thc , V chng A Phmt tác phẩm đạt ti trình độ ngh thut
điêu luyện.
+ Tô Hoài đã dành khá nhiu tâm huyết trong vic miêu t tâm lí, tính cách nhân
vật. Đặt nhân vt trong nhng hoàn cnh thích hp, tác giả đã miêu tả được bước
chuyển sinh động ca tâm lí nhân vt trong s phát trin t tim tiến đến đột biến ,
bt ng hp lí và hp dn. Nhân vt M t chỗ cúi đầu , bun câm lặng đến mun
đi chơi xuân ; từ thờ ơ , dửng dưng đến cảm thương, quyết định cứu người cùng
cnh ng. Chi tiết M thy nhng dòng nước mt chy xung hai hõm đã xám
đen của A Ph là mt trong nhng chi tiết rất đặc sc, miêu tả được quá trình phát
trin tâm lí trên ca nhân vt M. Khác vi M, A Phđược làm ni bt v tính
cách ca mt chàng trai gan góc, giàu tinh thn phn kháng. T chỗ manh động,
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
hiu lầm…anh đã đi tới đấu tranh mt cách t giác và kiên quyết.
+ Truyn din ra trong mt khung cảnh đậm đà hương sắc Tây Bc. Nhng trang
viết v mùa xuân, v những đêm trai gái người dân tc thiu sngười dân tc
thiu sđi tìm bn tình…là nhng trang va thc, va giàu chất thơ bay bổng.
Chúng không ch dng li vic t cảnh để xác định không gian truyn mà còn
góp phn tích cc vào vic miêu t tâm lí và tính cách, s phn nhân vật, đặc bit
là hai nhân vt M và A Ph.
Tải xuống 5,000₫ (3 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-05 01:48:59
Giá trị nhân đạo của tác phẩm Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài. * Gợi ý: Giá trị nhân đạo của tác phẩm: + Tác giả phát hiện , ca ngợi vẻ đẹp của cuộc sống và vẻ đẹp tâm hồn của con người Tây Bắc. + Tin tưởng và miêu tả khả năng cách mạng của người dân miền núi trong cuộc đấu tranh giành tự do Phân tích Giá trị nhân đạo của tác phẩm Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài Giá trị nhân đạo của tác phẩm Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài. * Gợi ý: Giá trị nhân đạo của tác phẩm: + Tác giả phát hiện , ca ngợi vẻ đẹp của cuộc sống và vẻ đẹp tâm hồn của con người Tây Bắc. + Tin tưởng và miêu tả khả năng cách mạng của người dân miền núi trong cuộc đấu tranh giành tự do, đánh đổ chế độ thực dân, phong kiến . + Biểu lộ sự căm ghét đối với chế độ thực dân, phong kiến. Nêu những nét nghệ thuật đặc sắc của tác phẩm: + Miêu tả chiều sâu tâm lí, tính cách nhân vật. + Tả cảnh, tái tạo không khí rừng núi vùng cao vừa thực vừa giàu chất thơ… (…) Giá trị nhân đạo của tác phẩm được thể hiện chủ yếu qua cái nhìn đầy trìu mến , yêu thương của nhà văn khi viết về đồng bào các dân tộc miền núi. Những chàng trai cô gái Mèo của ông là những người rất đẹp. Tuy nghèo khổ nhưng họ là những người đẹp người đẹp nết, dũng cảm, yêu đời, yêu lao động, khỏe mạnh. Có thể dễ thấy điều này qua những từ ngữ đầy ưu ái Tô Hoài dành cho Mị và A Phủ : “ Mị thổi sáo giỏi”, “ Có biết bao người mê, ngày đêm thổi sáo đi theo Mị hết núi này sang núi khác”, “ Trai đến đứng nhẵn cả chân vách đầu buồng Mị”, còn A Phủ là chàng trai được nhiều người con gái ao ước : “ A Phủ khỏe , chạy nhanh như ngựa…”, “ biết đúc lưỡi cày , biết đục cuốc, lại cày giỏi và đi săn bò tót rất bạo”. Không dừng lại ở những đặc điểm bên ngoài , nhà văn tìm thấy ở họ những phẩm chất tốt đẹp . Mị thà phải lao động vất vả hơn làm con dâu nhà giàu, A Phủ dám đánh lại con nhà giàu để bênh vực cho lẽ phải, không hề khóc lóc van xin khi bị cha con thống lí đánh đập tàn nhẫn . A Phủ dám đòi đem súng đi bắn hổ, làm việc rất giỏi. A Phủ vẫn là con người thực sự. Bên ngoài cái xác không hồn khô cững của Mị, Tô Hoài nhận thấy tiền tàng một sự phản kháng , một sức mạnh kì diệu , một ngọn lửa tự do vẫn còn âm ỉ. Và hơn thế nữa sự yêu thương cưu mang lẫn nhau giữa những người cùng khổ. Mị đã cứu A Phủ và cả hai đã cùng chạy trốn , cùng nương tựa nhau mà sống: “ A Phủ nói : “ Đi với tôi”. “ Và hai người lẳng lặng đỡ nhau lao chạy xuống núi”. Sức mạnh ở những con người ấy , nếu biết giác ngộ, biết tổ chức lại thì nó sẽ tạo nên sức mạnh diệu kì làm kẻ thù khiếp sợ. Hiểu được điều này, Tô Hoài đã đặt trọn niềm tin vào khả năng cách mạng của Mị và A Phủ. Bên cạnh hình ảnh vợ chồng A Phủ thật đẹp chan chứa sự thương yêu cảm thông và tin tưởng, Tô Hoài bộc lộ thái độ căm ghét đối với chế độ thực dân phong kiến qua hình ảnh cha con ông thống lí Pá Tra. Lên án cái xấu để bảo vệ cái đẹp cũng là nhân đạo. Tô Hoài đã giúp người đọc hình dung được sự tàn ác , dã man, bản chất bóc lột của bọn thực dân phong kiến khi miêu tả xác thực và sinh động cuộc sống của cha con thống lí. Xét về hình thức , Vợ chồng A Phủ là một tác phẩm đạt tới trình độ nghệ thuật điêu luyện. + Tô Hoài đã dành khá nhiều tâm huyết trong việc miêu tả tâm lí, tính cách nhân vật. Đặt nhân vật trong những hoàn cảnh thích hợp, tác giả đã miêu tả được bước chuyển sinh động của tâm lí nhân vật trong sự phát triển từ tiệm tiến đến đột biến , bất ngờ hợp lí và hấp dẫn. Nhân vật Mị từ chỗ cúi đầu , buồn câm lặng đến muốn đi chơi xuân ; từ thờ ơ , dửng dưng đến cảm thương, quyết định cứu người cùng cảnh ngộ. Chi tiết Mị thấy những dòng nước mắt chảy xuống hai hõm má đã xám đen của A Phủ là một trong những chi tiết rất đặc sắc, miêu tả được quá trình phát triển tâm lí trên của nhân vật Mị. Khác với Mị, A Phủ được làm nổi bật về tính cách của một chàng trai gan góc, giàu tinh thần phản kháng. Từ chỗ manh động, hiểu lầm…anh đã đi tới đấu tranh một cách tự giác và kiên quyết. + Truyện diễn ra trong một khung cảnh đậm đà hương sắc Tây Bắc. Những trang viết về mùa xuân, về những đêm trai gái người dân tộc thiểu số người dân tộc thiểu số đi tìm bạn tình…là những trang vừa thực, vừa giàu chất thơ bay bổng. Chúng không chỉ dừng lại ở việc tả cảnh để xác định không gian truyện mà còn góp phần tích cực vào việc miêu tả tâm lí và tính cách, số phận nhân vật, đặc biệt là ...
— Xem thêm —
Từ khóa: văn họctài liệu
Bình luận