SƯU TẦM NHỮNG CÂU CA DAO BẮT ĐẦU BẰNG CỤM TỪ THÂN EM

Số trang: 2
Mã số: 188071
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 2
Sao chép
S U T M NH NGU CA DAOƯ
B T Đ U B NG C M T : “THÂN EM
1. Thân em nh cánh hoa h ngư
L y ph i th ng ch ng nh đ ng c khô. ư
2. Thân em nh qu mít trên câyư
Da nó sù sì, múi nó dày
Quân t có th ng thì đóng c c: ươ
Xin đ ng mân mó nh a ra tay
3. Thân em nh nh ng trái chanhư
Nhìn ch y nu c mi ng nh ng ăn là cò ế ư
4. Thân em nh qu d a tâyư ư
Lâu lâu anh bóp cho lây n i bu n
5. Thân em nh th cánh bèo,ư
Ng c xuôi xuôi ng c theo chi u n c trôiượ ượ ướ
6.Thân em nh m y c khoaiư
Sáng sáng anh đói, anh nhai đ lòng
7. Thân em nh c ngoài đ ngư
Bu n thì anh nh , anh tr ng rau răm
8. Thân em nh t m l a đàoư
Ph t ph tr c gió, bi t vào tay ai ơ ướ ế
9. Thân em nh cánh chu n chu nư
Khi vui nó đ u khi bu n nó bay
10. Thân em nh cái c t đ ngư ườ
Anh nh xe t i m t ph ng đâm vàoư ươ
11.Thân em nh con cá rô thia.ư
Ra sông m c l i, vào đìa m c câu ướ
12.Thân em nh h t m a ràoư ư
H t r i xu ng gi ng h t vào v n hoa ơ ế ườ
13.Thân em nh t chín cây.ư
Càng t i ngoài v ,càng cay trong lòng.ươ
14.Thân em nh gi t n ng Xuân,ư
M vào c a ph th m v n th anhơ ơ
15. Thân em nh gi ng gi a đàng.ư ế
Ng i khôn r a m t, ng i phàm r a chânườ ườ
16.Thân em cúc m c b rào,
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
K qua ng t nh y, ng i vào b bông ư
17. Thân em nh c u gaiư
Ru t trong thì tr ng, v ngoài thì đen.
Ai i! n m th mà xemơ ế
N m ra m i bi t r ng em ng t bùiế ế
18.Thân em nh ch n lúa đòng đòngư
Ph t ph d i ng n n ng h ng bu i ma ơ ướ
19. Thân em nh mi ng bánh xèo,ư ế
N m trên ch n b p... bi t mèo nào tha ế ế
20. Thân em t a m t cánh h ng,
. N i trôi gi a c nh mênh mông đ t tr i
21.Thân em nh trái xoài trên câyư
Gió đông, gió tây,gió nam,gió b c
Nó đánh lúc la lúc l c trên cành
M t mai r i xu ng bi t đành vào tay ai? ơ ế
22. Thân em nh t chín câyư
Càng t i ngoài v càng cay trong lòng.ươ
23. Thân em nh rau mu ng d i hư ướ
Nay chìm mai n i bi t ngày mô cho thành? ế
24.Thân em nh ph n con rùa ư
Lên đình đ i h c xu ng chua đ i bia
25.Thân em nh h c đ u đình ư
Mu n bay ch ng c t n i mình mà bay
26. Thân em nh trái b n trôiư
Gió d p sóng d i bi t tát v đâu ế
27. Thân em nh gi ng gi a đìnhư ế
Ng i ngoan r a m t ng i phàm r a chânườ ườ
Tải xuống 5,000₫ (2 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-06 05:28:32
SƯU TẦM NHỮNG CÂU CA DAO BẮT ĐẦU BẰNG CỤM TỪ “THÂN EM”1. Thân em như cánh hoa hồng Lấy phải thằng chồng như đống cỏ khô. 2. Thân em như quả mít trên cây Da nó sù sì, múi nó dày Quân tử có thương thì đóng cọc: Xin đừng mân mó nhựa ra tay S U T M NH NG CÂU CA DAOƯ Ầ Ữ B T Đ U B NG C M T : “THÂN EM” Ắ Ầ Ằ Ụ Ừ 1. Thân em nh cánh hoa h ng ư ồ L y ph i th ng ch ng nh đ ng c khô. ấ ả ằ ồ ư ố ỏ 2. Thân em nh qu mít trên cây ư ả Da nó sù sì, múi nó dày Quân t có th ng thì đóng c c: ử ươ ọ Xin đ ng mân mó nh a ra tay ừ ự 3. Thân em nh nh ng trái chanh ư ữ Nhìn ch y nu c mi ng nh ng ăn là cò ả ớ ế ư 4. Thân em nh qu d a tây ư ả ư Lâu lâu anh bóp cho lây n i bu n ỗ ồ 5. Thân em nh th cánh bèo, ư ể Ng c xuôi xuôi ng c theo chi u n c trôi ượ ượ ề ướ 6.Thân em nh m y c khoai ư ấ ủ Sáng sáng anh đói, anh nhai đ lòng ỡ 7. Thân em nh c ngoài đ ng ư ỏ ồ Bu n thì anh nh , anh tr ng rau răm ồ ổ ồ 8. Thân em nh t m l a đào ư ấ ụ Ph t ph tr c gió, bi t vào tay ai ấ ơ ướ ế 9. Thân em nh cánh chu n chu n ư ồ ồ Khi vui nó đ u khi bu n nó bay ậ ồ 10. Thân em nh cái c t đ ng ư ộ ườ Anh nh xe t i m t ph ng đâm vào ư ả ấ ươ 11.Thân em nh con cá rô thia. ư Ra sông m c l i, vào đìa m c câu ắ ướ ắ 12.Thân em nh h t m a rào ư ạ ư H t r i xu ng gi ng h t vào v n hoa ạ ơ ố ế ạ ườ 13.Thân em nh t chín cây. ư ớ Càng t i ngoài v ,càng cay trong lòng. ươ ỏ 14.Thân em nh gi t n ng Xuân, ư ọ ắ M vào c a ph th m v n th anh ơ ử ủ ấ ầ ơ 15. Thân em nh gi ng gi a đàng. ư ế ữ Ng i khôn r a m t, ng i phàm r a chân ườ ử ặ ườ ử 16.Thân em cúc m c b rào, ọ ờ K qua ng t nh y, ng i vào b bôngẻ ắ ụ ườ ẻ 17. Thân em nh c u gai ư ủ ấ Ru t trong thì tr ng, v ngoài thì đen. ộ ắ ỏ Ai i! n m th mà xem ơ ế ử N m ra m i bi t r ng em ng t bùi ế ớ ế ằ ọ 18.Thân em nh ch n lúa đòng đòng ư ẽ Ph t ph d i ng n n ng h ng bu i ma ấ ơ ướ ọ ắ ồ ổ ị 19. Thân em nh mi ng bánh xèo, ư ế N m trên ch n b p... bi t mèo nào tha ằ ạ ế ế 20. Thân em t a m t cánh h ng, ự ộ ồ . N i trôi gi a c nh mênh mông đ t tr i ổ ữ ả ấ ờ 21.Thân em nh trái xoài trên cây ư Gió đông, gió tây,gió nam,gió b c ắ Nó đánh lúc la lúc l c trên cành ắ M t mai r i xu ng bi t đành vào tay ai? ộ ơ ố ế 22. Thân em nh t chín cây ư ớ Càng t i ngoài v càng cay trong lòng. ươ ỏ 23. Thân em nh rau mu ng d i h ư ố ướ ồ Nay chìm mai n i bi t ngày mô cho thành? ổ ế 24.Thân em nh ph n con rùa ư ậ Lên đình đ i h c xu ng chua đ i bia ộ ạ ố ồ 25.Thân em nh h c đ u đình ư ạ ầ Mu n bay ch ng c t n i mình mà bay ố ẳ ấ ổ 26. Thân em nh trái b n trôi ư ầ Gió d p sóng d i bi t tát v đâu ậ ồ ế ề 27. Thân em nh gi ng gi a đình ư ế ữ Ng i ngoan r a m t ng i phàm r a chân ườ ử ặ ườ ử
— Xem thêm —
Bình luận