Giáo án công nghệ lớp 7 - KHÁI NIỆM VỀ ĐẤT TRỒNG VÀ THÀNH PHẦN CỦA ĐẤT TRỒNG

Số trang: 7
Mã số: 187491
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 7
Sao chép
Tiết PPCT:2
KHÁI NIM V ĐẤT TRNG
VÀ THÀNH PHN CA ĐẤT TRNG
I. MC TIÊU
1. Kiến thc: Gp HS hiểu được
- Đất trng là gì ?
- Vai trò đt trồng đối vi cây trng.
- Đất trng gm nhng thành phn gì ?
2. Kĩ năng: HS phân biệt được đất trng vi các loại đất khác
3. Thái độ: HS phân bit được đất trng vi các loại đất khác
II. CHUN B
1. Giáo viên: Tranh hình 2, sơ đồ 1 SGK/7, phiếu hc tp
2. Hc sinh: Đọc trước thông tin bài
III. PHƯƠNG PHÁP DY HC
Đàm thoại gi m, Trc quan, tho lun
IV. TIN TRÌNH
1. Ổn định t chc: Kim din HS
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
3. Kim tra bài cũ:
Câu hi
1. Trng trt vai tnhư
thế nào trong đời sng nhân
dân nn kinh tế quc
dân?
- Nêu d cho tng vai
trò?
(10đ)
2. Hãy cho biết nhim v
ca trng trt? Nêu d
minh ho? (10đ)
Đáp án
- Cung cấp lương thc, thc phm cho con
người.
- Cung cp nguyên liu cho công nghip.
- Cung cp thức ăn cho chăn nuôi.
- Cung cp nông sn để xut khu.
Nêu đúng 4 d phù hp vi 4 vai t
Son chun bi đầy đ
Đm bảo lương thực, thc phm cho tiêu
dùng và xut khu
Nêu đúng 4 d phù hp vi 4 vai t
Son chun bi đầy đ
Điểm
3. Ging bài mi:
* Hoạt động 1: Gii thiu
Đất tài nguyên thiên nhiên qgiá ca quc gia, sở cho sn xut nông
nghip. vậy trước khi nghiên cu các quy trình
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Hoạt động ca giáo viênhc sinh Ni dung bài hc
* Hoạt động 2: Tìm hiu khái nim v đt
trng.
- GV yêu cầu HS đọc mc 1 phn I
trong SGK/7.
HS hoạt đng nhóm tr li các câu
hi:
? Cây trng có th sng đâu ? (trên đất
)
? sao cây trng sống trên đất mà
không sống được trên đá ? (chỉ b
mặt tơi xp ca v trái đt thì tn đó
thc vt th sinh sống được còn tn
đá thì không)
- GV nêu d giúp HS phân bit gia
đất vi các vt thể tơi xốp khác:
Ví d: Lớp than đá i xp phi đất
trng không? ti sao? (lớp than đá i
xp không phải là đất trng thc vt
không th sinh sng trên lớp than đá
được)
- GV ging đá đưc chuyn thành đt.
Đất được hình thành t đá m do các
I. Khái nim v đất trng
1. Đất trng là gì?
Đất trng là lp b mặt tơi xp ca v
trái đất, trên đó cây trồng th sng
sn xut ra sn phm.
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-11-01 12:15:19
Giúp HS hiểu được - Đất trồng là gì ? - Vai trò đất trồng đối với cây trồng. - Đất trồng gồm những thành phần gì ? 2. Kĩ năng: HS phân biệt được đất trồng với các loại đất khác 3. Thái độ: HS phân biệt được đất trồng với các loại đất khác. Tiết PPCT:2 KHÁI NIỆM VỀ ĐẤT TRỒNG VÀ THÀNH PHẦN CỦA ĐẤT TRỒNG I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: Giúp HS hiểu được - Đất trồng là gì ? - Vai trò đất trồng đối với cây trồng. - Đất trồng gồm những thành phần gì ? 2. Kĩ năng: HS phân biệt được đất trồng với các loại đất khác 3. Thái độ: HS phân biệt được đất trồng với các loại đất khác II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên: Tranh hình 2, sơ đồ 1 SGK/7, phiếu học tập 2. Học sinh: Đọc trước thông tin bài III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Đàm thoại gợi mở, Trực quan, thảo luận IV. TIẾN TRÌNH 1. Ổn định tổ chức: Kiểm diện HS 3. Kiểm tra bài cũ: Câu hỏi 1. Trồng trọt có vai trò như thế nào trong đời sống nhân dân và nền kinh tế quốc dân? - Nêu ví dụ cho từng vai trò? (10đ) 2. Hãy cho biết nhiệm vụ của trồng trọt? Nêu ví dụ minh hoạ? (10đ) Đáp án - Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người. - Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp. - Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi. - Cung cấp nông sản để xuất khẩu. Nêu đúng 4 ví dụ phù hợp với 4 vai trò Soạn chuẩn bị bài đầy đủ Đảm bảo lương thực, thực phẩm cho tiêu dùng và xuất khẩu Nêu đúng 4 ví dụ phù hợp với 4 vai trò Soạn chuẩn bị bài đầy đủ Điểm 5đ 4đ 1đ 4đ 5đ 1đ 3. Giảng bài mới: * Hoạt động 1: Giới thiệu Đất là tài nguyên thiên nhiên quý giá của quốc gia, là cơ sở cho sản xuất nông nghiệp. Vì vậy trước khi nghiên cứu các quy trình Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung bài học * Hoạt động 2: Tìm hiểu khái niệm về đất trồng. - GV yêu cầu HS đọc mục 1 phần I trong SGK/7.  HS hoạt động nhóm trả lời các câu hỏi: ? Cây trồng có thể sống ở đâu ? (trên đất ) ? Vì sao cây trồng sống trên đất mà không sống được trên đá ? (chỉ có bề mặt tơi xốp của vỏ trái đất thì trên đó thực vật có thể sinh sống được còn trên đá thì không) - GV nêu ví dụ giúp HS phân biệt giữa đất với các vật thể tơi xốp khác: Ví dụ: Lớp than đá tơi xốp có phải đất trồng không? tại sao? (lớp than đá tơi xốp không phải là đất trồng vì thực vật không thể sinh sống trên lớp than đá được) - GV giảng đá được chuyển thành đất. Đất được hình thành từ đá mẹ do các I. Khái niệm về đất trồng 1. Đất trồng là gì? Đất trồng là lớp bề mặt tơi xốp của vỏ trái đất, trên đó cây trồng có thể sống và sản xuất ra sản phẩm. yếu tố thời gian mưa, gió, nắng … phân hủy đá thành đất. ? Đất trồng là gì?  GV: Cây trồng sống trên đất vì đất có chứa nhiều chất dinh dưỡng. ? Em thường thấy cây trồng sống ở môi trường nào? (đất, nước) - GV treo tranh hình 2 SGK/7 yêu cầu HS quan sát trả lời câu hỏi: ? Cây sống trong môi trường đất như thế nào? Do đâu mà cây trồng đứng vững và thẳng?(Cây đứng thẳng và đứng vững hơn. Do trong đất chứa nhiều chất dinh dưỡng, oxy, nước…) ? Cây trồng trong môi trường nước như thế nào?(Cây không đứng vững, muốn cho đứng vững thì phải có giá đở) ? So sánh cây trồng trong môi trường đất và nước như thế nào ? - GV ghi bảng ...
— Xem thêm —
Bình luận