CHIẾN LƯỢC CHIÊU THỊ TRONG MARKETING

Số trang: 20
Mã số: 187105
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 20
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-06 16:02:24
CHIẾN LƯỢC CHIÊU THỊ TRONG MARKETING CHIẾN LƯỢC CHIÊU THỊ: là một hoạt động giới thiệu thông tin, các hoạt động của công ty, giới thiệu về sản phẩm thương hiệu, nhằm mục đích kích thích tiêu thụ sản phẩm để đạt mục đích tuyên truyền của công ty I. Khái quát v chi n l c chiêu thề ế ượ ị 1. Khái ni m: ệ Chiêu th ị là ho t đ ng th c hi n ch c năng thông ạ ộ ự ệ ứ tin c a doanh nghi p ủ ệ Chi n l c chiêu th ế ượ ị là t p h p các ho t đ ng ậ ợ ạ ộ thông tin, gi i thi u s n ph m, th ng hi u, v t ớ ệ ả ẩ ươ ệ ề ổ ch c, các bi n pháp kích thích tiêu th nh m đ t ứ ệ ụ ằ ạ m c tiêu truy n th ng c a doanh nghi p. ụ ề ố ủ ệ Ph i th c chiêu th ố ứ ị là vi c ph i h p các công c ệ ố ợ ụ chiêu th đ th c hi n m c tiêu truy n th ng đáp ị ể ự ệ ụ ề ố ng v i th tr ng m c tiêu đã ch n. ứ ớ ị ườ ụ ọ PH I TH C CHIÊU THỐ Ứ Ị Marketing tr c ti p ự ếQu ng ả cáo Khuy n ế m i ạ Giao t ế Chào hàng 2. Vai trò c a chiêu thủ ị a. Đ i v i doanh nghi p: ố ớ ệ – Là công c c nh tranh ụ ạ – C i thi n doanh thu ả ệ – Gi i thi u s n ph m ớ ệ ả ẩ – T o s thu n ti n cho phân ph i ạ ự ậ ệ ố – Xây d ng hình nh tích c c c a doanh nghi p đ i v i các ự ả ự ủ ệ ố ớ nhóm công chúng. b. Đ i v i tiêu dùng: ố ố – Cung c p thông tin ấ – Cung c p ki n th c nâng cao nh n th c v s n ph m ấ ế ứ ậ ứ ề ả ẩ trong th tr ng. ị ườ – Cung c p các l i ích kinh t cho ng i tiêu dùng ấ ợ ế ườ – Doanh nghi p c i ti n ho t đ ng marketing nh m th a ệ ả ế ạ ộ ắ ỏ mãn t t h n nhu c u c a ng i tiêu dùng. ố ơ ầ ủ ườ c. Đ i v i xã h i:ố ớ ộ – H tr cho các ph ng ti n truy n thông nâng cao ỗ ợ ươ ệ ề ch t l ng và gi m chi phí phát hành ấ ượ ả – T o công vi c cho ng i trong lĩnh v c s n xu t ạ ệ ườ ự ả ấ và t o đ ng l c cho s c nh tranh. ạ ộ ự ự ạ – Đánh giá s năng đ ng, phát tri n c a n n kinh t . ự ộ ể ủ ề ế 3. Ch c năng c a chiêu th : ứ ủ ị – Thông tin – Kích thích – Liên k t, t o quan h ế ạ ệ II. Mô hình truy n thông:ề Các y u t trong quá trình truy n thông ế ố ề Ph ng ti n ươ ệ Thông tin Gi i mã ả Ng i nh nườ ậ Mã hóaNg i g iườ ử Ph n h i ả ồ Đáp ngứNhi u ễ 3. Các b c phát tri n k ho ch ướ ể ế ạ truy n thông Marketing: ề Xác đ nh đ i t ng m c tiêu ị ố ượ ụ Xác đ nh m c tiêu truy n th ng ị ụ ề ố Thi t k thông đi p ế ế ệ L a ch n ph ng ti n ự ọ ươ ệ Ti p nh n thông tin ph n h i ế ậ ả ồ Qu ng cáoả Khuy n m i ế ạ Giao t ế Chào hàng Chào hàng Khuy n m i ế ạ Qu ng cáo ả Giao t ế Hàng tiêu dùng Hàng công nghi p ệIV. Ch n l a ph i th c chiêu th : ọ ự ố ứ ị 1. Lo i s n ph m kinh doanh ạ ả ẩ 2. Chi n l c đ y và kéo:ế ượ ẩ Nhà s n xu t ả ấChi n l c đ y ế ượ ẩ Các trung gian Ng i tiêu dùng ườChiêu th c a ị ủ nhà s n xu t ả ấ Chiêu th c a ị ủ nhà phân ph i ố Nhà s n xu t ả ấ Ng i tiêu dùngườHo t đ ng chiêu th nhà s n xu t ạ ộ ị ả ấChi n l c kéoế ượ Các trung gianC u ầ C uầ Chi n l c đ yế ượ ẩ Đ a s n ph m vào các kênh tiêu th b ng vi c s ư ả ẩ ụ ằ ệ ử d ng qu ng cáo, có các ch ng trình khích l dành ụ ả ươ ệ cho trung gian và nhân viên chào hàng đ tác đ ng và ể ộ đ y s n ph m vào kênh phân ph i. ẩ ả ẩ ố Các ho t đ ng chiêu th t p trung vào các trung gian ạ ộ ị ậ đ thông tin. ể Chi n l c kéo ế ượ Thu hút ng i tiêu dùng đ n v i s n ph m b ng ườ ế ớ ả ẩ ằ các chi n l c qu ng cáo nh m t ...
— Xem thêm —
Từ khóa: Marketing
Bình luận