Nhúng
Toàn màn hình
/ 9
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (9 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-24 07:55:02
Mũi khoan là một dụng cụ cắt không thể thiếu trong nghề cơ khí. Chúng có rất nhiều loại. Một số dụng cụ cắt gia công lỗ trên hình 1. Hình 2 là kết cấu điển hình của một mũi khoan ruột gà. Mũi khoan cũng có tên gọi là lưỡi khoan. TẠO MÔ HÌNH MŨI KHOAN RUỘT GÀ Thạc sĩ Lê Trung Thực Khái niệm Mũi khoan là một dụng cụ cắt không thể thiếu trong nghề cơ khí. Chúng có rất nhiều loại. Một số dụng cụ cắt gia công lỗ cho trên hình 1. Hình 2 là kết cấu điển hình của một mũi khoan ruột gà. Mũi khoan cũng còn có tên gọi là lưỡi khoan. Hình 1 Hình 2 Kết cấu mũi khoan gồm có ba phần: đuôi, thân và lưỡi cắt. Đuôi mũi khoan thường có hình trụ hoặc côn. Việc vẽ phần này không có gì khó khăn bằng các lệnh Extrude, Revolve. Thân mũi khoan có rãnh xoắn dùng cho việc thoát phoi. Khó khăn nhất khi vẽ phần này là xác định tiết diện quét của rãnh. Lưỡi cắt gồm có hai cạnh cắt đặt nghiêng với nhau một góc 118 độ (hình 3), ở giữa có lưỡi cắt ngang (hình 4). Hình 3 Hình 4 Đặc điểm của lưỡi cắt là có góc trước và góc sau thay đổi theo đường xoắc ốc. Đây là phần khó nhất khi vẽ mũi khoan. Các phương pháp t ạo rãnh m ũi khoan Việ c vẽ thân m ũi khoan có th ể th ực hi ện bằ ng cách dùng các l ệnh Blend General Smooth, Swept Blend, Variable S ection Sweep, Helical Sweep, Warp . Mỗi cách có đặc điể m riêng. • L ệnh Blend tạ o thân mũi khoan b ằng cách trùm qua các ti ết di ện c ắt ngang không đổi và đặt song song nhau và đặt lệch nhau m ột góc xoay quanh tr ục củ a m ũi khoan. Vi ệc vẽ mũi khoan b ằng cách này tôi đã có trình bày trong bài 4. Cách v ẽ mũ i khoan nh ư trên ch ỉ có tính ch ất bi ểu di ễn khả năng c ủa l ệnh Blend, ch ứ trong th ực t ế không ai dùng, vì hình d ạng c ủa thân m ũi khoan không hoàn toàn đúng khi trùm qua các ti ết di ện theo kiể u này, đặc biệt là khi góc xoay l ớn hơn 60 độ. • L ệnh Swept Blend là lệnh gầ n giống nh ư lệ nh Blend , vì nó xây d ựng v ật th ể b ằng cách trùm qua các ti ết di ện, nh ưng có th ể quét theo m ột đườ ng dẫ n. L ệnh này t ốt h ơn l ệnh Blend thông th ường, nh ưng c ũng chỉ gần đúng. • L ệnh Helical Sweep dùng để cắt rãnh xo ắn trên m ột kh ối tr ụ. • L ệnh Variable Section Sweep tạo thân m ũi khoan b ằng cách quét ti ết di ện ngang c ủa m ũi khoan d ọc theo qu ỹ đạo gố c là một đườ ng thẳng (trùng v ới đườ ng tâm m ũi khoan) và tr ượt theo một đườ ng xo ắn trong h ệ tọ a độ tr ụ. • L ệnh Warp tạo thân m ũi khoan b ằng cách xo ắn m ột kh ối Extrude có ti ết di ện đ ùn là mặ t cắt ngang c ủa thân m ũi khoan quanh tr ục c ủa nó. Trong k ỹ thuật t ạ o m ũi khoan trên th ực t ế, ng ười ta v ẫn dùng cách xo ắn để ch ế tạ o m ũi khoan, thí d ụ mũ i khoan có l ỗ phun n ước từ bên trong không th ể nào ch ế tạ o n ếu không dùng công ngh ệ xo ắn. Sau đây tôi s ẽ trình bày cách v ẽ thân mũ i khoan b ằng l ệnh Helical Sweep. T ạo thân m ũi khoan b ằng cách dùng l ệnh Helical Sweep T ạo m ột chi ti ết mớ i 1. Kh ởi động Pro/E Wildfire (bất cứ phiên b ản nào). 2. Ch ọn ...
— Xem thêm —
Bình luận