Mẫu hợp đồng tổng thầu EPC

Số trang: 9
Mã số: 186829
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 9
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-11-02 05:20:53
Tài liệu tham khảo mẫu hợp đồng tổng thầu EPC về việc thiết kế, cung ứng vật tư thiết bị và thi công xây dựng công trình CỘ NG HOÀ XÃ H ỘI CH Ủ NGH ĨA VI ỆT NAM Độ c lập - T ự do - H ạnh phúc Hà Nội, ngày..... tháng..... n ăm..... H ỢP ĐỒ NG T ỔNG TH ẦU EPC Số ...../Bên A - Bên B (vi ết tắ t) Về vi ệc: THIẾT K Ế, CUNG ỨNG VẬ T TƯ THIẾT B Ị VÀ THI CÔNG XÂY D ỰNG CÔNG TRÌNH I. Các căn c ứ để ký k ết h ợp đồ ng: Căn c ứ Luậ t Xây d ựng s ố 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 c ủa Quốc Hội khoá XI, k ỳ họp th ứ 4; C ăn c ứ Nghị định s ố 16/2005/N Đ-CP ngày 07/2/2005 c ủa Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dự ng công trình; Căn c ứ...... (các v ăn bả n quy phạ m pháp lu ật h ướng dẫ n Luật Xây d ựng) Theo v ăn bả n (quyế t đị nh, phê duy ệt, đề nghị ) hoặc sự thỏa thu ận c ủa...... Hôm nay, ngày.... tháng.... nă m.... tại.... chúng tôi g ồm các bên dưới đây: II. Các bên ký h ợp đồ ng: 1. Bên Giao th ầu (g ọi tắ t là bên A): - Chủ đầ u tư:.... Do Ban qu ản lý:.... làm đại di ện - Đị a ch ỉ trụ s ở chính:.... - H ọ tên, ch ức v ụ ngườ i đạ i di ện (ho ặc ng ười đượ c uỷ quyề n): - Đ iệ n thoạ i:….; Fax: ……; Email: .... (n ếu có) - S ố hi ệu tài kho ản giao d ịch t ại kho b ạc ho ặc t ại tổ ch ức tín d ụng của đơn v ị:...... - Mã số thu ế:......................... - Theo v ăn b ản ủy quyề n số.... (n ếu có) 2. Bên nhậ n thầu (g ọi tắ t là bên B): - Tên nhà th ầu:.... - Đị a ch ỉ trụ s ở chính:.... - H ọ tên, ch ức v ụ ngườ i đạ i di ện (ho ặc ng ười đượ c uỷ quyề n): - Đ iệ n thoạ i:….; Fax:……; Email:.... (n ếu có) - Số hi ệu tài kho ản giao d ịch t ại tạ i kho b ạc ho ặc t ại tổ ch ức tín d ụng của đơn vị :.... - Mã số thu ế:............ - Theo v ăn b ản ủy quyề n số.... (n ếu có) - Chứ ng chỉ nă ng l ực hành ngh ề s ố:.... do.... cấ p ngày.... tháng.... n ăm.... HAI BÊN THO Ả THU ẬN KÝ K ẾT H ỢP ĐỒ NG XÂY DỰ NG VỚI CÁC THO Ả THU ẬN SAU 1. N ội dung công vi ệc và s ản phẩ m của h ợp đồng Bên B cam k ết th ực hi ện công vi ệc Bên A giao: "thi ết k ế, cung ứng vậ t tư thi ết b ị, thi công xây d ựng công trình...." theo đúng quy định c ủa H ợp đồng để hoàn thành công trình. 2. Chất lượ ng và các yêu cầ u kỹ thuật: 3. Thời gian và ti ến độ th ực hi ện: 4. Đ iề u ki ện nghi ệm thu và bàn giao công trình xây d ựng 5. B ảo hành công trình: 6. Giá trị hợ p đồng: Giá tr ị h ợp đồng trên có th ể đượ c điề u ch ỉnh trong các tr ường h ợp: (quy định t ại Thông t ư h ướ ng dẫ n hợ p đồng xây d ựng) 7. Thanh toán h ợp đồng: 7.1. T ạm ứng: 7.2. Thanh toán h ợp đồng: 7.3. Hình th ức thanh toán: ti ền m ặt ho ặc chuy ển khoả n 7.4. Đồ ng tiền thanh toán: - Đồ ng tiề n áp dụng để thanh toán là ti ền Vi ệt Nam; - Đồ ng tiề n áp dụng để thanh toán là ngo ại tệ (tiền ........ ); 8. Các bi ện pháp bả o đảm thự c hiện hợ p đồng: 9. Bảo hi ểm: trong quá trình th ực hi ện thi công xây d ựng, các bên ph ải mua b ảo hi ểm theo quy định hi ện hành 10.Tranh ch ấp và gi ải quy ết tranh chấ p: 11. Bất kh ả kháng: 12. T ạm d ừng, huỷ bỏ hợ p đồng 13. Thưởng, phạt khi vi ph ạm h ợp đồ ng: 14. Quyề n và nghĩ a vụ của bên B: Căn c ứ các quy định c ủa pháp lu ật, yêu c ầu về công vi ệc c ủa Bên giao th ầu và nhậ n thầu, hai bên tho ả thuậ n về quyề n và ngh ĩa v ụ của Bên B 15. Quyề n và nghĩ a vụ của bên A: Căn c ứ các quy định c ủa pháp lu ật, yêu c ầu về công vi ệc c ủa Bên giao th ầu và nhậ n thầu, hai bên tho ả thuậ n về quyề n và ngh ĩa v ụ của Bên A 16. Ngôn ngữ sử dụng: 17. Các tài liệ u dưới đây là m ột phần không tách r ời c ủa tho ả thu ận này và cùng t ạo thành h ợp ...
— Xem thêm —
Bình luận