Nhúng
Toàn màn hình
/ 9
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (9 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-11-02 05:20:53
1 CỘ NG HOÀ XÃ H ỘI CH Ủ NGH ĨA VI ỆT NAM Độ c lập - T ự do - H ạnh phúc Hà Nội, ngày..... tháng..... n ăm..... H ỢP ĐỒ NG T ỔNG TH ẦU EPC Số ...../Bên A - Bên B (vi ết tắ t) Về vi ệc: THIẾT K Ế, CUNG ỨNG VẬ T TƯ THIẾT B Ị VÀ THI CÔNG XÂY D ỰNG CÔNG TRÌNH I. Các căn c ứ để ký k ết h ợp đồ ng: Căn c ứ Luậ t Xây d ựng s ố 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 c ủa Quốc Hội khoá XI, k ỳ họp th ứ 4; C ăn c ứ Nghị định s ố 16/2005/N Đ-CP ngày 07/2/2005 c ủa Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dự ng công trình; Căn c ứ...... (các v ăn bả n quy phạ m pháp lu ật h ướng dẫ n Luật Xây d ựng) Theo v ăn bả n (quyế t đị nh, phê duy ệt, đề nghị ) hoặc sự thỏa thu ận c ủa...... Hôm nay, ngày.... tháng.... nă m.... tại.... chúng tôi g ồm các bên dưới đây: II. Các bên ký h ợp đồ ng: 1. Bên Giao th ầu (g ọi tắ t là bên A): - Chủ đầ u tư:.... Do Ban qu ản lý:.... làm đại di ện - Đị a ch ỉ trụ s ở chính:.... - H ọ tên, ch ức v ụ ngườ i đạ i di ện (ho ặc ng ười đượ c uỷ quyề n): - Đ iệ n thoạ i:….; Fax: ……; Email: .... (n ếu có) - S ố hi ệu tài kho ản giao d ịch t ại kho b ạc ho ặc t ại tổ ch ức tín d ụng của đơn v ị:...... - Mã số thu ế:......................... - Theo v ăn b ản ủy quyề n số.... (n ếu có) 2. Bên nhậ n thầu (g ọi tắ t là bên B): - Tên nhà th ầu:.... - Đị a ch ỉ trụ s ở chính:.... - H ọ tên, ch ức v ụ ngườ i đạ i di ện (ho ặc ng ười đượ c uỷ quyề n): - Đ iệ n thoạ i:….; Fax:……; Email:.... (n ếu có) - Số hi ệu tài kho ản giao d ịch t ại tạ i kho b ạc ho ặc t ại tổ ch ức tín d ụng của đơn vị :.... - Mã số thu ế:............ - Theo v ăn b ản ủy quyề n số.... (n ếu có) - Chứ ng chỉ nă ng l ực hành ngh ề s ố:.... do.... cấ p ngày.... tháng.... n ăm.... HAI BÊN THO Ả THU ẬN KÝ K ẾT H ỢP ĐỒ NG XÂY DỰ NG VỚI CÁC THO Ả THU ẬN SAU 1. N ội dung công vi ệc và s ản phẩ m của h ợp đồng Bên B cam k ết th ực hi ện công vi ệc Bên A giao: "thi ết k ế, cung ứng vậ t tư thi ết b ị, thi công xây d ựng công trình...." theo đúng quy định c ủa H ợp đồng để hoàn thành công trình. 2. Chất lượ ng và các yêu cầ u kỹ thuật: 3. Thời gian và ti ến độ th ực hi ện: 4. Đ iề u ki ện nghi ệm thu và bàn giao công trình xây d ựng 5. B ảo hành công trình: 6. Giá trị hợ p đồng: Giá tr ị h ợp đồng trên có th ể đượ c điề u ch ỉnh trong các tr ường h ợp: (quy định t ại Thông t ư h ướ ng dẫ n hợ p đồng xây d ựng) 7. Thanh toán h ợp đồng: 7.1. T ạm ứng: 7.2. Thanh toán h ợp đồng: 7.3. Hình th ức thanh toán: ti ền m ặt ho ặc chuy ển khoả n 7.4. Đồ ng tiền thanh toán: - Đồ ng tiề n áp dụng để thanh toán là ti ền Vi ệt Nam; - Đồ ng tiề n áp dụng để thanh toán là ngo ại tệ (tiền ........ ); 8. Các bi ện pháp bả o đảm thự c hiện hợ p đồng: 9. Bảo hi ểm: trong quá trình th ực hi ện thi công xây d ựng, các bên ph ải mua b ảo hi ểm theo quy định hi ện hành 10.Tranh ch ấp và gi ải quy ết tranh chấ p: 11. Bất kh ả kháng: 12. T ạm d ừng, huỷ bỏ hợ p đồng 13. Thưởng, phạt khi vi ph ạm h ợp đồ ng: 14. Quyề n và nghĩ a vụ của bên B: Căn c ứ các quy định c ủa pháp lu ật, yêu c ầu về công vi ệc c ủa Bên giao th ầu và nhậ n thầu, hai bên tho ả thuậ n về quyề n và ngh ĩa v ụ của Bên B 15. Quyề n và nghĩ a vụ của bên A: Căn c ứ các quy định c ủa pháp lu ật, yêu c ầu về công vi ệc c ủa Bên giao th ầu và nhậ n thầu, hai bên tho ả thuậ n về quyề n và ngh ĩa v ụ của Bên A 16. Ngôn ngữ sử dụng: 17. Các tài liệ u dưới đây là m ột phần không tách r ời c ủa tho ả thu ận này và cùng t ạo thành h ợp đồ ng t ổng th ầu EPC; bao gồm: a) H ồ sơ m ời th ầu b) Thông báo trúng th ầu hoặ c văn ...
— Xem thêm —
Bình luận