Sổ Nhật Ký Chung

Số trang: 15
Mã số: 186542
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 15
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-11-02 09:48:18
Đây là sổ Nhật ký chung Công ty TNHH SX – TM HỮU ĐỨC Mẫu sỗ S03a – DN Địa chỉ : 12 Đồng Khởi, Q1, TP. HCM ( Ban hành theo QĐ số 15/2006-BTC Ngày 02/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính ) SỔ NHẬT KÍ CHUNG Tháng :………… Ngày tháng ghi sổ Chứng từ DIỄN GIẢI Đã ghi sổ cái STT dòng Số hiệu TK đối ứng SỐ PHÁT SINH Số hiệu Ngày tháng NỢ CÓ A B C D E G H 1 2 Số trang trước chuyển sang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Cộng mang sang: Công ty TNHH SX – TM HỮU ĐỨC Mẫu sỗ S03a – DN Địa chỉ : 12 Đồng Khởi, Q1, TP. HCM ( Ban hành theo QĐ số 15/2006-BTC Ngày 02/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính ) SỔ NHẬT KÍ CHUNG Tháng :………… Ngày tháng ghi sổ Chứng từ DIỄN GIẢI Đã ghi sổ cái STT dòng Số hiệu TK đối ứng SỐ PHÁT SINH Số hiệu Ngày tháng NỢ CÓ A B C D E G H 1 2 Số trang trước chuyển sang : 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Cộng mang sang: Công ty TNHH SX – TM HỮU ĐỨC Mẫu sỗ S03a – DN Địa chỉ : 12 Đồng Khởi, Q1, TP. HCM ( Ban hành theo QĐ số 15/2006-BTC Ngày 02/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính ) SỔ NHẬT KÍ CHUNG Tháng :………… Ngày tháng ghi sổ Chứng từ DIỄN GIẢI Đã ghi sổ cái STT dòng Số hiệu TK đối ứng SỐ PHÁT SINH Số hiệu Ngày tháng NỢ CÓ A B C D E G H 1 2 Số trang trước chuyển sang : 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Cộng mang sang: Công ty TNHH SX – TM HỮU ĐỨC Mẫu sỗ S03a – DN Địa chỉ : 12 Đồng Khởi, Q1, TP. HCM ( Ban hành theo QĐ số 15/2006-BTC Ngày 02/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính ) SỔ NHẬT KÍ CHUNG Tháng :………… Ngày tháng ghi sổ Chứng từ DIỄN GIẢI Đã ghi sổ cái STT dòng Số hiệu TK đối ứng SỐ PHÁT SINH Số hiệu Ngày tháng NỢ CÓ A B C D E G H 1 2 Số trang trước chuyển sang : 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 Cộng mang sang: Công ty TNHH SX – TM HỮU ĐỨC Mẫu sỗ S03a – DN Địa chỉ : 12 Đồng Khởi, Q1, TP. HCM ( Ban hành theo QĐ số 15/2006-BTC Ngày 02/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính ) SỔ NHẬT KÍ CHUNG Tháng :………… Ngày tháng ghi sổ Chứng từ DIỄN GIẢI Đã ghi sổ cái STT dòng Số hiệu TK đối ứng SỐ PHÁT SINH Số hiệu Ngày tháng NỢ CÓ A B C D E G H 1 2 Số trang trước chuyển sang : 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 Cộng mang sang: Công ty TNHH SX – TM HỮU ĐỨC Mẫu sỗ S03a – DN Địa chỉ : 12 Đồng Khởi, Q1, TP. HCM ( Ban hành theo QĐ số 15/2006-BTC Ngày 02/03/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính ) SỔ NHẬT KÍ CHUNG Tháng :………… Ngày tháng ghi sổ Chứng từ DIỄN GIẢI Đã ghi sổ cái STT dòng Số hiệu TK đối ứng SỐ PHÁT SINH Số hiệu Ngày tháng NỢ CÓ A B C D E G H 1 2 Số ...
— Xem thêm —
Từ khóa: sổ nhật kí chung
Bình luận