Nhúng
Toàn màn hình
/ 24
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (24 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-24 09:49:13
Kiểm tra chất lượng sản phẩm là một công tác có tầm quan trọng hết sức to lớn đối với mọi nhà quản lý doanh nghiệp may. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, không phải doanh nghiệp nào cũng có đủ điều kiện và thời gian để đào tạo một đội ngũ nhân viên làm công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm đạt chuẩn. Bên cạnh đó, việc đào tạo một lực lượng cán bộ kỹ thuật ngành may từ lâu đã trở thành nhiệm vụ chính yếu của khoa Công nghệ may và Thời trang – Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh. Mặc dù vậy, cho đến nay, những tài liệu chuyên ngành may vẫn còn quá ít ỏi, khó đáp ứng được nhu cầu học tập của sinh viên. B),63*3L  Q   M  a   cTruong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn Ban quyen Truong DH Su pham Ky thuat TP. HCM B,Q   M  #                     Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn Ban quyen Truong DH Su pham Ky thuat TP. HCM B?                       Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn Ban quyen Truong DH Su pham Ky thuat TP. HCM BL              Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn Ban quyen Truong DH Su pham Ky thuat TP. HCM BB                       Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn Ban quyen Truong DH Su pham Ky thuat TP. HCM BN      Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn Ban quyen Truong DH Su pham Ky thuat TP. HCM BFTruong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn Ban quyen Truong DH Su pham Ky thuat TP. HCM NX6HOP6H6 I QRHS OT J6HU HV6 )JHIQ  I-"W'"8KLX'(Y Z-"[*\$-H] ]           I-"W'H^_\X'`HKa-'._b`c*dY+_#HKa -'. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn Ban quyen Truong DH Su pham Ky thuat TP. HCM N g+ ()*#
— Xem thêm —
Bình luận