Địa lý trong ca dao, dân ca Việt Nam

Số trang: 11
Mã số: 185241
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 11
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-08 06:10:24
Địa lý trong ca dao, dân ca Việt NamĐịa lý trong ca dao, dân ca Việt Nam Từ xa xưa: Địa lý đã có trong những câu tục ngữ, ca dao, dân ca. Ở đó các mối quan hệ giữa tự nhiên với tự nhiên, giữa thiên nhiên với con người, với sản xuất, giữa con người với con người...được thể hiện rất tinh tế. “Địa lý trong tục ngữ, ca dao, dân ca” là mục đích của bài viết này. Tôi mạnh dạn ghi lại một số hoạt động mà bản thân đã thực hiện trong qúa trình giảng dạy địa lí ở trường THPT." L.T.A Địa lý trong ca dao, dân ca Việt Nam Từ xa xư a: Địa lý đã có trong nh ững câu t ục ng ữ, ca dao, dân ca. Ở đ ó các m ối quan h ệ gi ữa t ự nhiên vớ i tự nhiên, gi ữa thiên nhiên v ới con ng ười, vớ i sản xu ất, gi ữa con ngườ i với con ng ười...đượ c thể hi ện r ất tinh t ế. “ Đị a lý trong t ục ng ữ, ca dao, dân ca” là m ục đ ích c ủa bài vi ết này. Tôi m ạnh d ạn ghi l ại m ột s ố ho ạt độ ng mà bả n thân đã th ực hi ện trong qúa trình gi ảng d ạy đị a lí ở tr ườ ng THPT." L.T.A Tục ng ữ ca dao, dân ca. M ột lo ại hình v ăn hóa độ c đáo c ủa ng ười dân Vi ệt Nam, là nh ững sáng tác dân gian đượ c truy ền mi ệng, ph ổ bi ến r ộng rãi từ đời này qua đời khác, t ừ vùng này qua vùng khác, đượ c chỉnh sử a cho phù h ợp vớ i từng địa ph ương. Nó th ể hi ện m ọi m ặt c ủ a cu ộc s ống. Trong quá trình lao động lý trí c ủa con ng ười, c ảm quan th ẩm mỹ đượ c tôi luy ện, th ể hi ện nh ững quan sát nh ững kinh nghi ệm v ề s ản xuấ t, về th ời tiế t, v ề trồ ng tr ọt, ch ăn nuôi...M ặc dù cho đến nay v ới s ự phát tri ển c ủa khoa h ọc, k ỹ thu ật công ngh ệ hi ện đạ i, s ự hi ểu bi ết c ủa loài ng ười về th ế gi ới đã có nhi ều tiế n bộ , song nh ững câu tụ c ngữ, ca dao v ẫn còn nguyên giá tr ị. 1/M ối quan h ệ gi ữa t ự nhiên v ới tự nhiên: Khi dạy bài “H ệ qu ả chuy ển độ ng xung quanh m ặt trờ i của trái đấ t” để kh ắc sâu ki ến th ức v ề hi ện t ượ ng “Ngày đêm, dài ng ắn theo mùa”. Tôi đọc câu ca dao: “Đ êm tháng n ăm ch ưa n ằm đã sáng Ngày tháng m ười ch ưa c ười đã tối” Yêu c ầu họ c sinh v ận dụ ng ki ến th ức m ới h ọc để giải thích. H ọc sinh v ẽ hình Gi ải thích: Mùa hè ở n ửa cầ u Bắc (Tháng 5 Vi ệt Nam) C ụ th ể 22/6 hàng n ăm, tia b ức x ạ m ặt trờ i chi ếu vuông góc v ới ti ếp tuyế n bề mặt trái đất tạ i chí tuy ến b ắc (23027B) nên th ời gian chi ếu sáng ở n ửa cầ u Bắc (Việ t Nam) dài. Càng v ề phía C ực B ắc ngày càng dài, nên hi ện t ượ ng ngày dài, đêm ngắ n. Vào ngày 22/12, M ặt trờ i chuy ển độ ng bi ểu ki ến về chí tuy ến Nam và vuông góc t ạ i b ề m ặt đấ t tại tiếp tuyế n 23027N (Chí tuy ến Nam) thì ở Vi ệt Nam hiệ n tượ ng đ êm dài ngày ng ắn do đ ó có câu “Ngày tháng Mườ i chưa c ười đã tố i”. Hay dạ y bài “Sóng và th ủy tri ều” để gi ải thích hi ện t ượ ng con n ước tri ều “c ường”, “kém” liên quan đến vị trí c ửa m ặt tr ăng, m ặt trờ i và trái đất trong không gian, liên h ệ hi ện t ượ ng tr ăng khuyế t thời k ỳ tri ều “kém”, ca dao có câu: “M ồng m ột l ưỡ i trai, m ồng hai lưỡ i hái Mồng ba câu liêm, m ồng b ốn li ềm c ụt” Mố i quan h ệ gi ữa các thành ph ần t ự nhiên r ất kh ăng khít, chúng ho ạt độ ng theo m ột quy lu ật th ống nhấ t và hoàn ch ỉnh. Ch ỉ m ột thành ph ần t ự nhiên thay đổi sẽ làm c ả tổ ng h ợp th ể tự nhiên thay đổi theo, mà nguyên nhân sâu xa là s ự thay đổi c ủ a b ức x ạ M ặt trờ i, do “chuy ển độ ng bi ểu ki ến” t ừ n ửa cầ u này sang n ửa cầ u kia c ủ a M ặt trờ i: Khi M ặt trờ i chuy ển độ ng v ề phía c ầu nào thì các ...
— Xem thêm —
Bình luận