Nhúng
Toàn màn hình
/ 7
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (7 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-08 06:49:49
Ca dao bằng lòngCa dao bằng lòng Anh đừng có nói bá nhăng, Em chưa gá nghĩa kim bằng nơi đâu. = Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Bá nhăng: Nói bậy bạ, lung tung Xuất xứ: - Miền Trung, Phú Yên, (Câu số 38311 ) Anh em cốt nhục đồng bào Kẻ sau người trước phải hầu cho vui Lọ là ăn thịt ăn xôi Quí hồ ở nết tới lui bằng lòng = Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 314 ) Anh thương em đáo để vô cùng, Nhưng không biết lòng cha với mẹ có bằng lòng anh không. Anh đừng có nói bá nhă ng, Em ch ưa gá ngh ĩa kim b ằng nơ i đâu. = T ương Đươ ng vớ i Anh Ngữ ho ặc : Ghi Chú: * Bá nhăng: Nói b ậy bạ , lung tung Xu ất x ứ: - Miề n Trung, Phú Yên, (Câu s ố 38311 ) Anh em cốt nhục đồng bào K ẻ sau ngườ i trước ph ải h ầu cho vui L ọ là ăn th ịt ăn xôi Quí h ồ ở nết tới lui b ằng lòng = T ương Đươ ng vớ i Anh Ngữ ho ặc : Ghi Chú: * Xuất x ứ: - Đạ i Chúng (Câu s ố 314 ) Anh thương em đáo để vô cùng, Nh ưng không bi ết lòng cha v ới m ẹ có bằ ng lòng anh không. = T ương Đươ ng vớ i Anh Ngữ ho ặc : Ghi Chú: * Xuất x ứ: - Miề n Nam, Đồng Tháp (Câu s ố 31905 ) Anh thương em th ảm thi ết vô cùng Bi ết cha v ới m ẹ có bằ ng lòng hay không = T ương Đươ ng vớ i Anh Ngữ ho ặc : Ghi Chú: * Xuất x ứ: - Miề n Trung (Câu s ố 4267 ) Bấy lâu ta ở v ới ta Bây gi ờ có Phú-lang-sa l ọt vào Bây gi ờ đấ t th ấp tr ời cao An Nam, Qu ảng T ống phả i vào lụy Tây Bây gi ờ khố bẹ đi giày B ờ lau nên ph ố, đĩ nay lên bà M ấy đờ i con đĩ nên bà Thau rau đắc th ế, bà già th ất kinh B ấy lâu vua tr ị m ột mình Bây gi ờ Nhà n ước đã rành chia đôi V ăn nhân khoa m ục ở r ồi Nh ững phườ ng dốt nát lên ng ồi làm quan Nh ững anh phơ phất loàng xoàng Làm b ồi làm b ếp ra ràng c ậu chiêu Các quan trung ngh ĩa trong tri ều V ề nhà ngồi xó li ệu chi ều th ủ thân Nh ững quân vô ngh ĩa, nị nh th ần Tìm thày, tìm cách l ần l ần th ăng quan Tr ị dân l ắm s ự tham tàn Ki ếm ti ền ki ếm b ạc m ới toan b ằng lòng Mu ốn cho bể lặng, sông trong Cách h ết lũ ấy m ới mong thái bình. = T ương Đươ ng vớ i Anh Ngữ ho ặc : Ghi Chú: * Xuất x ứ: - Hà N ội (Câu s ố 29545 ) Bán mua ph ải giá b ằng lòng, Bò đà trao ch ạc, bạ c trồng trao tay. = T ương Đươ ng vớ i Anh Ngữ ho ặc : Ghi Chú: * Xuất x ứ: - Miề n Trung, Nghệ Tĩnh (Câu s ố 39568 ) Bằng m ặt ch ẳng bằ ng lòng = T ương Đươ ng vớ i Anh Ngữ ho ặc : Ghi Chú: * Xuất x ứ: - Đạ i Chúng (Câu s ố 8897 ) Bấy lâu em còn nghi ng ại B ữa nay em kêu đại b ằng mình, Ph ụ m ẫu hay đặ ng, không l ẽ gi ết mình v ới em? = T ương Đươ ng vớ i Anh Ngữ ho ặc : Ghi Chú: * Có bản khác: B ấy lâu em còn nghi còn ng ại, Xu ất xứ : - Miề n Nam, Long An (Câu s ố 33589 ) Biển Đ ông có lúc v ơi đầ y, 1 Mối thù đế quốc bi ết ngày nào quên. Cá bống kho vớ i lá gừng, Bà con mình đó, xin đừ ng quên nhau ! Càng ngày xâu nặ ng thuế cao, M ất mùa nên ph ải lao đ ao, nhọc nh ằn. Xóm làng nhẫ n chịu c ắn r ăng, Bán đìa nộp thuế cho bằng lòng quan. Quan trên ơ i hớt quan trên, Hi ếp dân, ă n chặn, ch ỉ bi ết tiên mà thôi ! Cây khô xuống nướ c cũng khô, Ph ận nghèo đi tớ i chỗ mô cho giàu. Nh ớ ch ăng tình nghĩ a trước sau, B ỏ thây xứ lạ, làm giàu cho ai ? = T ương Đươ ng vớ i Anh Ngữ ho ặc : Ghi Chú: * Xuất x ứ: - Miề n Trung, Mi ền Nam, B ến Tre (Câu s ố 27930 ) Cá l ưỡi trâu d ầm trong nướ c măm Qua v ới nàng duyên th ắm m ấy tr ăng Cha m ẹ tuy ch ẳng bằ ng lòng N ợ duyên đã g ắn, ch ữ đồng quanh nă m = T ương Đươ ng vớ i Anh Ngữ ho ặc : Ghi Chú: * Xuất x ứ: - Đạ i Chúng (Câu s ố 19830 ) ...
— Xem thêm —
Bình luận