Biên bản cuộc họp

Số trang: 1
Mã số: 184562
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 1
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-07-22 00:08:09
Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Biểu mẫu quản lý và tổ chức cuộc họp - Biên bản cuộc họp QUY ĐỊNH TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CUỘC HỌP Mã tài liệu: HC-05-BM03 Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành: 15/02/08 Ngày tháng năm 200 BIÊN BẢN HỌP ( V/v : …………………………………………… … ) Hôm nay, lúc ………… ngày ……………… tại văn phòng Công ty ……………… diễn ra cuộc họp với các nội dung sau: I/ Thành phần tham dự gồm : II/ Nội dung cuộc họp : Cuộc họp kết thúc lúc … .. ngày …… . Thư ký cuộc họp . Chủ trì cuộc họp .
— Xem thêm —
Bình luận