Giáo án thể dục lớp 2 - Bài 2: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số Chào, báo cáo khi...

Lượt xem: 259
Số trang: 0
Mã số: 184163
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-20 15:44:50
Giáo án thể dục lớp 2 - Bài 2: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số Chào, báo cáo khi...
Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức tương đối chính xác, nhanh, trật tự. - Học cách chào, báo cáo khi giáo viên nhận lớp và kết thúc giờ học. Yêu cầu thực hiện ở mức tương đối đúng - Rèn nếp học môn thể dục cho học sinh. II. Giáo án thể dục lớp 2 - Bài 2: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số Chào, báo cáo khi... Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức tương đối chính xác, nhanh, trật tự. - Học cách chào, báo cáo khi giáo viên nhận lớp và kết thúc giờ học. Yêu cầu thực hiện ở mức tương đối đúng - Rèn nếp học môn thể dục cho học sinh. II.
— Xem thêm —
Từ khóa: