Mẫu Sổ giáo án Lý thuyết

Số trang: 3
Mã số: 182939
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 3
Sao chép
ĐƠN VỊ QUẢN LÝ TRỰC TIẾP (nếu có)
(phông chữ: VnTime, in hoa, cỡ chữ: 14)
....................................................
CƠ SỞ DẠY NGHỀ
(phông chữ: VnTime, in hoa, cỡ chữ: 14, đậm)
...................................................
SỔ GIÁO ÁN
LÝ THUYẾT
Môn học: ………………………...................
Lớp : …………………Khoá : ………………
Họ và tên giáo viên : ……………………….
Năm học:.......................................................
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
GIÁO ÁN SỐ:.............................
Thời gian thực hiện:.............................................
Tên chương:.........................................................
..............................................................................
Thực hiện ngày........tháng......năm............
TÊN BÀI: .......................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
MỤC TIÊU CỦA BÀI:
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: .................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian:..............................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI
GIAN
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA
HỌC SINH
1 Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương
pháp học, tạo tâm thế ch
cực của người học....)
..........................................
.........................................
.........................................
.........................................
........................................
2 Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)
........................................ .
..........................................
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
3 Củng cố kiến thức và
kết thúc bài
.........................................
.........................................
........................................
........................................
4 Hướng dẫn tự học ......................................................................
....................................................................
....................................................................
.....................................................................
Nguồn tài liệu tham khảo ........................................................................................
........................................................................................
.......................................................................................
TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG TỔ MÔN
Ngày.....tháng ........năm........
GIÁO VIÊN
Tải xuống 5,000₫ (3 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-07-27 04:33:26
Biểu mẫu về sổ giáo án lý thuyết ĐƠN VỊ QUẢN LÝ TRỰC TIẾP (nếu có) (phông chữ: VnTime, in hoa, cỡ chữ: 14) .................................................... CƠ SỞ DẠY NGHỀ (phông chữ: VnTime, in hoa, cỡ chữ: 14, đậm) ................................................... SỔ GIÁO ÁN LÝ THUYẾT Môn học: ………………………................... Lớp : …………………Khoá : ……………… Họ và tên giáo viên : ………………………. Năm học:....................................................... GIÁO ÁN SỐ:............................. Thời gian thực hiện:............................................. Tên chương:......................................................... .............................................................................. Thực hiện ngày........tháng......năm............ TÊN BÀI: ....................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................ MỤC TIÊU CỦA BÀI: Sau khi học xong bài này người học có khả năng : ................................................................. ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ....................................................................................................................................................... ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ....................................................................................................................................................... I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian:.............................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................ II. THỰC HIỆN BÀI HỌC TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI GIANHOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1 Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) .......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ........................................ 2 Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) ........................................ . .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... 3 Củng cố kiến thức và kết thúc bài ......................................... ......................................... ........................................ ........................................ 4 Hướng dẫn tự học ...................................................................... .................................................................... .................................................................... ..................................................................... Nguồn tài liệu tham khảo ........................................................................................ ........................................................................................ ....................................................................................... TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG TỔ MÔN Ngày.....tháng ........năm........ GIÁO VIÊN
— Xem thêm —
Bình luận