Nhúng
Toàn màn hình
/ 3
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (3 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-12-01 18:36:54
1 Website h tr ging dy và chm sóc tr em www.mamnon.com Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai Ch : Con côn trùng tài: Bé bi t con côn trùng nào? Nhóm l p: Lá Website h tr ging dy và chm sóc tr em www.mamnon.com Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai I. Mc ích yêu cu: - Tr nhn bit c im và tên gi mt s con côn trùng. - Tr  nhn bit mt s con côn trùng có l i và mt s con côn trùng gây h i. - Kích thích kh n ng sáng t o qua các ho t ng t o hình. II. Chu n b : - Bài gi ng so n trên phn mm PP. - Gi y nilông, lá cây, cành cây khô.v.v… III. Tin Hành: 1. Ho t ng 1: Múa cùng b n bm vàng Cô và tr  cùng hát múa theo nh c bài hát: kìa con bm vàng. Múa t p th và múa theo nhóm. Trò chuy n v bài hát mà tr va hát múa. Hát n i tip: Chia tr  thành các nhóm và hát n i tip bài hát theo s iu khin ca giáo viên. 2. Hot ng 2: Bé tìm hiu v con trùng Tr  quan sát các con côn trùng, gi tên và mt s c im ca các con côn trùng. Nh n bit con côn trùng có h i và con côn trùng có l i Website h tr ging dy và chm sóc tr em www.mamnon.com Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai Trò chơi: phân nhóm côn trùng. Chia tr  thành 3-4 nhóm, mi nhóm nhn mt r có ng th các con côn trùng. Khi cô b t mt o n nh c, tr bt u la chn con côn trùng có l i và có h i. Sau khi nh c tt cô kim tra các nhóm. 3. Hot ng 3: Nhng con côn trùng xinh xn Các nhóm tr  v nhóm ca mình, chn các nguyên vt liu: giy nilông, cây khô, lá khô.v.v..  t o ra các con: bơm bm, chun chun, ong,  trang trí quanh lp hc. Kt thúc.
— Xem thêm —
Bình luận