Nhúng
Toàn màn hình
/ 10
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (10 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-06-05 15:02:28
Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng huy động vốn của ngân hàng thương mạiKinh doanh ngân hàng là một ngành chịu sự quản lý chặt chẽ của pháp luật và các cơ quan chức năng của chính phủ.Từ khi ra đời hệ thống các ngân hàng đã tồn tại, từng bước phát triển và hoàn thiện dần cùng với sự phát triển của nền kinh tế nước ta. Hiện nay nền kinh tế nước nhà đang trong quá trình hội nhập với nền kinh tế thế giới, vừa tạo ra một cơ hội lớn, vừa đặt ra thách thức cho nền kinh tế nước ta. Vì vậy, trong giai đoạn này các ngân hàng thương mại đang phát triển mạnh mẽ trong thị trường tài chính hết sức sôi động cùng với sự cạnh tranh không kém phần gay gắt và quyết liệt. Các nhân t nh h ng đ n kh năng huy đ ng v n c a NHTMố ả ưở ế ả ộ ố ủ I. Nhân t khách quan: ố 1.Hành lang pháp lý: Kinh doanh ngân hàng là m t ngành ch u s qu n lý ch t ch c a pháp lu t và ộ ị ự ả ặ ẽ ủ ậ các c quan ch c năng c a chính ph . Ho t đ ng c a ngân hàng đ c qu n lý ch t ch ơ ứ ủ ủ ạ ộ ủ ượ ả ặ ẽ b i các quy đ nh pháp lu t và ch u s đi u ch nh b i nhi u b lu t nh lu t dân s , lu t ở ị ậ ị ự ề ỉ ở ề ộ ậ ư ậ ự ậ NHTW, các quy đ nh c a chính ph ...Do đó, ho t đ ng huy đ ng v n cũng ch u s nh ị ủ ủ ạ ộ ộ ố ị ự ả h ng b i chính sách pháp lu t c a nhà n c: chính sách ti n t , lãi su t, tài chính, tín ưở ở ậ ủ ướ ề ệ ấ d ng… ụ Ví d đi n hình trong th i gian g n đây là thông t 13 c a NHNN Vi t nam ban ụ ể ờ ầ ư ủ ệ hành đã nh h ng không nh đ n kh năng thu hút v n cũng ch t l ng ngu n v n ả ưở ỏ ế ả ố ấ ượ ồ ố c a ngân hàng. Ngày 20/05/1010, Ngân hàng Nhà n c (NHNN) đã chính th c ban hành ủ ướ ứ Thông t 13/2010/TT-NHNN Quy đ nh v các t l đ m b o an toàn trong ho t đ ng ư ị ề ỷ ệ ả ả ạ ộ c a TCTD. ủ Thông t này s có hi u l c t 01/10/2010. Ll trình th c hi n các quy đ nh c a thông ư ẽ ệ ự ừ ộ ự ệ ị ủ t này đ ng th i v i quá trình tăng v n lên 3000 t đ ng đang t o ra nh ng khó khăn ư ồ ờ ớ ố ỷ ồ ạ ữ nh t đ nh cho các NHTM ấ ị T l cho vay không v t quá 80% v n huy đ ng (Đáng chú ý v n huy đ ng theo quy ỷ ệ ượ ố ộ ố ộ đ nh m i này s không còn bao g m: V n ti n g i không kỳ h n c a t ch c, v n t có ị ớ ẽ ồ ố ề ử ạ ủ ổ ứ ố ự c a NHTM, v n đ u t c a t ch c)T l cho vay không v t quá 80% v n huy đ ng ủ ố ầ ư ủ ổ ứ ỷ ệ ượ ố ộ trong đó ngu n v n đ cung ng tín d ng tín d ng không bao g m ti n g i không kỳ ồ ố ể ứ ụ ụ ồ ề ử h n c a t ch c, v n t có c a NHTM, đ u t c a t ch c s càng làm gi m kh năng ạ ủ ổ ứ ố ự ủ ầ ư ủ ổ ứ ẽ ả ả m r ng tín d ng. ở ộ ụ Ch a tính đ n vi c các kho n này chi m kho ng 15% v n huy đ ng, khi n cho quy ư ế ệ ả ế ả ố ộ ế đ nh này th c ch t đã gi m t l cho vay so v i v n huy đ ng t ng th xu ng còn ị ự ấ ả ỷ ệ ớ ố ộ ổ ể ố kho ng 60-65%, mà ch nói đ n quy đ nh t l cho vay không v t quá 80% v n huy ả ỉ ế ị ỷ ệ ượ ố đ ng, thì riêng đi u này đã t o thêm m t cái khóa n a cho ngân hàng trong n l c tăng ộ ề ạ ộ ữ ỗ ự tr ng tín d ng ưở ụ .• Cùng lúc v i vi c th c hi n thông t 13/TT-NHNN, các NH l i b đi u ch nh b i quyớ ệ ự ệ ư ạ ị ề ỉ ở đ nh ch đ c huy đ ng trên th tr ng 2 t ...
— Xem thêm —
Bình luận