Khoa học - TẠI SAO CẦN ĂN PHỐI HỢP ĐẠM ĐỘNG VẬT VÀ ĐẠM THỰC VẬT

Số trang: 6
Mã số: 181622
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 6
Sao chép
Khoa hc ( Tiết 8)
TI SAO CN ĂN PHI HP
ĐẠM ĐỘNG VTĐẠM THC VT
I. Mc đích, yêu cu
Sau bài hc, HS có th
- Nói tên vai trò ca các thc ăn cha nhiu nhiu vi-ta-min,
cht khoáng và cht xơ.
- Xác đnh ngun gc ca nhóm thc ăn cha nhiu vi-ta-min,
cht khoáng và cht xơ.
- Giáo dc các em ăn nhng thc ăn đủ đạm động vt
đạm thc vt.
II/ Đồ dùng dy - hc :
- Tranh v phóng to hình 14,15 SGK
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
III/ Các hot động dy – hc:
Hot động giáo viên Hot động hc sinh
A Kim tra bài cũ
- Yêu cu HS lên bng tr li câu
hi
1. Ti sao chúng ta nên ăn phôi
hp nhiu loi thc ăn thường xuyên
thay đổi món ăn ?
2. K nhng loi thc ăn phi ăn
đủ, ăn ít và ăn hn chế ?
3. Mt em đọc thuc mc bn cn
biét SGK
2. Bài mi :
a/ Gii thiu bài mi : Gv nêu
mc tiêu ca tiết hc
b/ Tìm hiu bài :
* Hot động 1 : Trò chơi thi k n
các thc ăn cha nhiu cht vitamin, cht
- HS lên bng tr li
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
khoáng và cht xơ
+ Mc tiêu: - K tên mt s thc
ăn cha nhiu cht vitamin, cht khoáng
và cht xơ
- Nhn ra ngun gc các thc ăn
cha cha nhiu cht vitamin, cht
khoáng và cht xơ
+ Cách tíên hành :
Bước1: T chc
- GV chia lp thành 2 đội.
- Mi đội c ra 1 đội trưởng rút
thăm xem
Bước 2 : Cách chơi và lut chơi
- Yêu cu 2 đội ln lượt chơi thi k
tên các món ăn chưa nhiu cht đạm thi
gian 10 phút.
Bước 3 : Thc hin
- Yêu cu 2 đội bt đầu chơi.
- GV làm đồng h theo dõi
- HS chia làm 2 đội
- Bóc xăm và ghi phiếu.
- HS 2 đội ghi k món ăn
nhiu cht đạm vào phiếu.
- HS 2 đội chơi
- Đội nào k nhanh nht
đúng -> thng.
- HS đọc li danh sách
món ăn cha đạm động vt va
chơi cha đạm thc vt.
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-12-01 17:25:53
- Nói tên và vai trò của các thức ăn chứa nhiều nhiều vi-ta-min, chất khoáng và chất xơ. - Xác định nguồn gốc của nhóm thức ăn chứa nhiều vi-ta-min, chất khoáng và chất xơ. - Giáo dục các em ăn những thức ăn có đủ đạm động vật và đạm thực vật. Khoa hc ( Ti t 8) T I SAO C N N PH I H P M NG V T VÀ M TH C V T I. Mc ích, yêu cu S au bài h c, HS có th - Nói tên và vai trò c a các thc n cha nhiu nhiu vi-ta-min, ch t khoáng và cht x. - Xác nh ngu n g c ca nhóm thc n cha nhiu vi-ta-min, ch t khoáng và cht x. - Giáo d c các em n nhng thc n có  m ng vt và m thc vt. II/ dùng dy - hc : - Tranh v  phóng to hình 14,15 SGK III/ Các hot ng dy – hc: Ho t ng giáo viên Hot ng hc sinh A Kim tra bài c - Yêu c u HS lên bng tr li câu h i 1. T i sao chúng ta nên n phôi h p nhiu loi thc n và thưng xuyên thay i món n ? 2. K  nhng loi thc n phi n , n ít và n hn ch ? 3. M t em c thuc m c bn cn biét SGK 2. Bài m i : a/ Gi i thiu bài mi : Gv nêu m c tiêu ca tit hc b/ Tìm hi u bài : * Ho t ng 1 : Trò chi thi k tên các th c n cha nhiu cht vitamin, cht - HS lên b ng tr li khoáng và cht x + M c tiêu: - K tên mt s thc n cha nhiu cht vitamin, cht khoáng và ch t x - Nh n ra ngu n g c các thc n ch a cha nhiu cht vitamin, cht khoáng và ch t x + Cách tíên hành : B c1 : T chc - GV chia l p thành 2 i. - M i i c ra 1 i trưng rút th m xem B ưc 2 : Cách chi và lut chi - Yêu c u 2 i ln lưt chi thi k tên các món n chưa nhiu cht m thi gian 10 phút. B ưc 3 : Thc hi n - Yêu c u 2 i b!t u chi. - GV làm ng h theo dõi - HS chia làm 2 i - Bóc x m và ghi phiu. - HS 2 i ghi k món n nhi u cht m vào phiu. - HS 2 i chi - "i nào k nhanh nht úng - th!ng. - HS c li danh sách món n cha m ng vt v#a ch i cha m thc vt. Hot ng 2 : Tìm hiu lý do cn n ph i hp m ng vt và m thc v t. + M c tiêu : - K  tên mt s m n n v#a cung c p m ng vt v#a cung cp m thc v t. - Gi i thích ưc ti sao không nên ch $ n m ng vt ho%c n m thc v t - Gi i thích ưc ti sao không nên ch $ n m ng vt ho%c n m thc v t + Cách ti n hành : B ưc 1 : Tho lun c lp - Yêu c u c lp cùng c li danh sách các món n chưa nhiu cht m do các em ã lp nên qua trò chi và ch$ ra món n nào v#a chưa m thc vt v#a ch a m ng vt. - GV h i : ti sao chúng ta nên n - HS ho t ng theo nhóm 4. - Nhóm tr ưng iu khi n. - "i di n các nhóm báo cáo k t qu tho lun nhóm mình. ph i hp m thc vt và m ng vt B ưc 2 : Làm vi c vi phiu hc t p theo nhóm 4. - GV phát phi u giao vi c cho các nhóm. - Yêu c u nhóm trưng iu khin B ưc 3 : Tho lun c lp - Yêu c u các nhóm trình bày kt qu  tho lun theo nhóm. - GV k t lun + Chúng ta không nên n m ng vt ho%c m thc vt vì m ng v t có nhiu cht b dư&ng nhưng th ưng khó tiêu. "m thc vt d' tiêu nh ng thiu mt s cht b dư&ng quý. Vì v y cn n ph i hp m ng vt và m thc vt. + Chúng ...
— Xem thêm —
Bình luận