Biên bản họp lớp

Số trang: 1
Mã số: 181575
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 1
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-08-04 18:17:26
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc -------------------------------- BIÊN BẢN HỌP LỚP (Đánh giá kết quả rèn luyện HSSV học kỳ.… năm học 20... – 20…) Lớp: ….......... Khoa: ............................................. Thời gian:..…….. ngày……/……/200… tại:.......................................................................... Thành phần tham dự : 1. ............................................................................................................... 2. ............................................................................................................... 3. ............................................................................................................... 4. ............................................................................................................... Sĩ số lớp: ……… Vắng mặt:……….Có mặt:................. Chúng tôi tiến hành họp lớp nhằm đánh giá kết quả rèn luyện HSSV lớp ........ Học kỳ ..... năm học 20... – 20... Sau khi xem xét bản tự đánh giá kết quả rèn luyện của từng HSSV trong lớp đồng thời đối chiếu với các tiêu chí đã đề ra, cả ý thức tham gia chấp hành của từng HSSV trong lớp. Tập thể lớp đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau: Buổi họp thống nhất với kết quả trong danh sách, buổi họp kết thúc lúc: ............ cùng ngày. LỚP TRƯỞNG BÍ THƯ CHI ĐOÀN HỘI SINH VIÊN (Ký, ghi rõ họ, tên) (Ký, ghi rõ họ, tên) (Ký, ghi rõ họ, tên)Tổng số SV Số lượng SV nộp phiếu ĐG RLSV Xếp loại Kém Yếu TB TB-K Khá Tốt XS
— Xem thêm —
Bình luận