Nhúng
Toàn màn hình
/ 1
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (1 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-08 19:36:01
1 COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc ÑÔN XIN XA C NHÂŃ ̣ Kính göûi: - UBND xaõ ............................................................................. - BGH Tr ng: ườ .......................................................................... Em teân laø: .................................................................................................... Sinh ngaøy: .................................................................................................... Queâ quaùn: .................................................................................................... Ñaõ döï kyø thi toát nghieäp THPT khoùa thi ngaøy …… thaùng …… naêm 20…… Taïi hoäi ñoàng coi thi: ............................................................................ Keát quaû: Hoûng Nay em laøm ñôn naøy kính đê nghi: ̀ ̣ - BGH tr ng xac nhân cho em không trong th i gian bi ky luât câm thi. ườ ́ ̣ ờ ̣ ̉ ̣ ́ - UBND xa xac nhân cho em không trong th i gian truy c u trach nhiêm hinh s . ̃ ́ ̣ ờ ứ ́ ̣ ̀ ự Li do: ́ Để boå tuùc hoà sô döï thi toát nghieäp BTTHPT naêm hoïc 2010-2011. Kính mong söï quan taâm cuûa quyù caáp. Em xin chaân thaønh caûm ôn! …………………,ngaøy thaùng naêm 20 NGÖÔØI VIEÁT ÑÔN ( Kyù,ghi roõ hoï teân) UBND xaõ:…………………… BGH Tröôøng:……………………………………….
— Xem thêm —
Bình luận