MẪU ĐƠN XIN NHẬN CON NUÔI

Số trang: 4
Mã số: 180512
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 4
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-08 19:53:34
Tài liệu tham khảo biểu mẫu ban hành kèm theo thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi ; Mẫu TP/CN-2011/CN.02 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu TP/CN-2011/CN.02 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________________ ĐƠN XIN NHẬN CON NUÔI Kính gửi:1 ............................................................................................................................. .............................................................................................................................................. Chúng tôi/tôi là: Ông Bà Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Nơi sinh Dân tộc Quốc tịch Nghề nghiệp Nơi thường trú Số Giấy CMND/Hộ chiếu Nơi cấp Ngày, tháng, năm cấp Địa chỉ liên hệ Điện thoại/fax/email Có nguyện vọng nhận trẻ em dưới đây làm con nuôi: 1 Trường hợp người nhận con nuôi thường trú tại Việt Nam, thì gửi UBND xã/ phường/thị trấn nơi có thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi. Trường hợp người nhận con nuôi tạm trú ở nước ngoài, thì gửi Cơ quan đại diện Việt Nam, nơi có thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi. Ảnh 4 x 6cm (chụp chưa quá 6 tháng) Ảnh 4 x 6 cm (chụp chưa quá 6 tháng) Họ và tên: ……………………………................................................................... Giới tính: ………..............…….... Ngày, tháng, năm sinh: ............................................................................................................................................... Nơi sinh: ............................................................................................................................................................................... Dân tộc: ................................................................................ Quốc tịch: ...................................................................... Nơi thường trú: ………………...........................................................…………………………………......………....... ………...……………………………………………..........................................….............…………………….. ..................… Tình trạng sức khỏe: ………………...........................…………………………….............……......……….............. ………...……………………………………………..........................................………………………............... ..................… Họ và tên cha: ................................................................................................................................................................... Ngày, tháng, năm sinh: ............................................................................... ............................................................... Dân tộc:...................................................................................... Quốc tịch: .................................................................. Nơi thường trú: ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ...................... Họ và tên mẹ: .................................................................................................................................................................... Ngày, tháng, năm sinh: ............................................................................................................................................... Dân tộc:...................................................................................... Quốc tịch: .................................................................. Nơi thường trú: ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ...................... Họ và tên, nơi thường trú của cá nhân/tổ chức đang nuôi dưỡng/giám hộ trẻ em2: ................................................................................................................................................................................................ .... ................................................................................................................................................................................ ...................... ................................................................................................................................................................................ ...................... Quan hệ giữa người xin nhận con nuôi và trẻ em được nhận làm con nuôi: ................................................................................................................................................................................................ .... ................................................................................................................................................................................ ...................... Lý do xin nhận con nuôi: ....................................................................................................................................... ………...………………………………………………………..........................................…………................... .............…… ………...……………………………………………………….........................................….....................…… ………............. Nếu được nhận trẻ em làm con nuôi, chúng tôi/tôi cam kết sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em như con đẻ của mình và thực hiện mọi nghĩa vụ của cha mẹ đối với con theo quy định của pháp luật. Chúng tôi/tôi cam kết trong thời hạn ba năm, kể từ ngày giao nhận con nuôi, định kỳ 06 tháng một lần, gửi thông báo về tình trạng phát triển mọi mặt của con nuôi (có kèm theo ảnh) cho.......................................................................................................3 nơi chúng tôi/tôi thường trú. Đề nghị4 ...................................................................................................................... xem xét, giải quyết. 2 Không cần khai phần này nếu trẻ em đang sống cùng cha,mẹ đẻ. Trường hợp trẻ em đang sống tại cơ sở nuôi dưỡng thì ghi tên, địa chỉ của cơ sở nuôi dưỡng. Trường hợp trẻ em đang sống cùng người giám hộ/người nuôi dưỡng, thì ghi họ tên, địa chỉ của người đang giám hộ/ nuôi dưỡng trẻ em. 3 Ghi tên UBND xã/phường/thị trấn hoặc Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. 4 Như kính gửi. .................., ngày ................. tháng ........... năm................. ÔNG BÀ ...
— Xem thêm —
Bình luận