lịch sử các học thuyết kinh tế

Số trang: 17
Mã số: 180060
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 17
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-06-11 07:22:15
1/ hoàn cảnh ra đời: CNTT hình thành và phát triển ở châu âu vào giữa thế ky XV và tồn tịa trong khoảng 3 thế kỷ. thế kỷ XV-XVIII; goij là: hậu kỳ phong kiến tích lũy nguyên thủy của  CNTB. trong thời kỳ này chế độ phong kiến ở châu âu bắt đầu tan rã, quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa bắt đầu xuất hiện LÒCH SÖÛ CAÙ C HOÏ C THUYEÁT KINH TEÁ. A – CHUÛ NGHÓ A TROÏ NG THÖÔNG : 1/ Hoaø n caûnh ra ñôø i : CNTT hình thaø nh vaø phaùt trieå n ôû Chaâ u AÂu vaø o giöõ a theá kyû XV vaø toàn taï i trong khoaûng 3 theá kyû. Theá kyû XV XVIII : goï i laø : Haä u kyø phong kieán. Tích luõ y nguyeâ n thuûy cuûa CNTB Trong thôø i kyø naø y cheá ñoä phong kieán ôû Chaâ u AÂ u baét ñaàu tan raõ , quan heä saûn xuaát TBCN baét ñaàu xuaát hieä n. Söï xuaát hieä n chuû nghóa troï ng thöông gaén lieàn vôùi nhöõ ng tieàn ñeà lòch söû sau : * Kinh teá : _Vaøo thôøi ñieåm naøy haø ng hoùa ôû Chaâ u AÂ u phaùt trieå n maï nh. Thò tröôø ng daâ n toä c trong nöôùc môû roä ng xuaát hieä n caùc hoaï t ñoä ng giao thoâ ng quoác teá. _ Tieàn teä khoâ ng chæ ñöôï c söû duï ng laø m phöông tieä n trung gian trong trao ñoå i haø ng hoùa maø tieàn teä coø n söû duï ng laø m tö baûn ñeå sinh lôï i 1 caùch phoå bieán. * Chính trò xaõ hoäi : _ Giai caáp phong kieán baét ñaàu suy taø n, vò theá cuûa taàng lôùp thöông nhaâ n trong xaõ hoä i taêng cöôø ng. _ Xuaát hieä n khoái lieâ n minh cuûa nhaø nöôùc phong kieán trung öông vaø tö baûn thöông nhaâ n döï a vaø o nhau ñeå toàn taï i. * Vaên hoùa tö töôûng : _ Phaùt trieå n cuûa khoa hoï c ñaë c bieä t khoa hoï c töï nhieâ n. _ Xuaát hieä n phong traø o phuï c höng ( do giai caáp tö saûn khôûi xöôùng nhaèm choáng laï i tö töôûng ñen toái cuûa phong kieán thôø i trung coå , ñeà cao tö töôûng töï do nhaâ n quyeàn, bình ñaúng ). _ Söï chuyeå n bieán taâ m lyù vaø loái soáng cuûa ngöôø i daâ n. Keát luaä n : Söï kieä n treâ n laø m thay ñoå i nhanh choùng boä maë t phong kieán trung coå neàn saûn xuaát phong kieán baét ñaàu nhöôø ng choã cho cheá ñoä tö baûn thöông maï i CNTT xuaát hieä n. 2/ Laä p tröôø ng cô baûn cuûa CNTT : 3 laä p tröôø ng * Söï giaøu coù : Caùc nhaø troï ng thöông coi tieàn vaø ng baï c laø bieå u hieä n duy nhaát cuûa cuûa caûi cuûa söï giaø u coù. Ba quan ñieå m : + Quoác gia giaø u coù phaûi laø quoác gia coù khoái löôï ng vaø ng baï c khoå ng loà. + Moï i hoaï t ñoä ng kinh teá ñeàu phaûi höôùng vaø o muï c tieâ u duy nhaát : laø m sao coù theå coù nhieàu tieàn. + Tieàn teä laø muï c ñích haø ng hoùa chæ laø phöông tieä n ñeå laø m taêng khoái löôï ng tieàn. * YÙ nieä m veà thöông maï i : chæ coù theå tích luõ y tieàn teä thoâ ng qua hoaï t ñoä ng thöông maï i ñaë c bieä t ngoaï i thöông. _ Trong thöông maï i phaûi thöï c hieä n baùn nhieàu mua ít. _ Lôï i nhuaä n thu ñöôï c trong thöông maï i laø keát quaû cuûa söï trao ñoå i khoâ ng ngang giaù. _ Thöông maï i laø moä t cuoä c chieán tranh, giöõ a caùc quoác gia taát yeáu coù söï ñoái laä p veà lôï i ích “ Daâ n toä c naøy laø m giaø u baèng caùch cöôùp ñoaï t taø i saûn cuûa daâ n toä c kia “. * Suø ng baùi nhaø nöôùc : Tieàn teä chæ coù theå tích luõ y vôùi söï can thieä p cuûa nhaø ngöôø i, ñeà cao vai troø cuûa nhaø nöôùc, caùc nhaø troï ng thöông chöa thaáy ñöôï c tính khaùch quan caùc hoaï t ñoä ng kinh teá , tuø y thuoä c vaøo nhaø nöôùc. 3/ Caùc thôø i kyø phaùt trieå n cuûa chuû nghóa troï ng thöông : 3 thôø i kyø : + Thôø i kyø ñaàu cuûa CNTT : dieã n ra khoaûng TK XV XVI goï i laø Chuû nghóa tieàn teä hay Chuû nghóa troï ng tieàn. Ñaë c ñieå m : suø ng baùi tieàn teä 1 caùch tuyeä t ñoái coi tieàn laø taát caû. _ Hai cöông lónh : + Phaûi caâ n ñoái tieàn theo nguyeâ n taéc thu ...
— Xem thêm —
Bình luận