Nhúng
Toàn màn hình
/ 3
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (3 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-09 10:48:29
Tài liệu tham khảo các biểu mẫu thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành tư pháp tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định 17/2011/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Mẫu TP/QT-2010- ĐXTQT.2 Mẫu TP/QT-2010- ĐXTQT.2 Ảnh 4 x 6 (Của người chưa thành niên chụp chưa quá 6 tháng) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN XIN THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM (Dùng cho người giám hộ làm Đơn xin cho người được giám hộ) Kính gửi: Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Họ và tên người giám hộ làm đơn (1):............................................................................. Giới tính: Nam: Nữ: Ngày, tháng, năm sinh:....................................................................................................... Nơi sinh (2): ...................................................................................................................... Quốc tịch hiện nay (3):....................................................................................................... Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế (4): .................................................. Số:.......................... Cấp ngày, tháng, năm:........................................., Cơ quan cấp:.......................................... Địa chỉ cư trú hiện nay:...................................................................................................... Quan hệ giữa người giám hộ làm Đơn và người được giám hộ: ......................................... Sau khi tìm hiểu các quy định của pháp luật Việt Nam về quốc tịch, tôi tự nguyện làm Đơn này kính xin Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho phép người được giám hộ có tên sau đây được thôi quốc tịch Việt Nam: Họ và tên người xin thôi quốc tịch Việt Nam :................................................................ Giới tính: Nam: Nữ: Ngày, tháng, năm sinh:....................................................................................................... Nơi sinh: ........................................................................................................................... Nơi đăng ký khai sinh (5): ................................................................................................. Quốc tịch hiện nay:............................................................................................................ Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế: .................................................. Số:................................ Cấp ngày, tháng, năm:........................................., Cơ quan cấp:.......................................... Ngày, tháng, năm xuất cảnh khỏi Việt Nam (nếu có):......................................................... Địa chỉ cư trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh (nếu có):................................................... Địa chỉ cư trú hiện nay: ..................................................................................................... ........................................................................................................................................... Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về lời khai của mình. Giấy tờ kèm theo: ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ..............,ngày.. tháng... năm............ Người làm đơn (Ký và ghi rõ họ tên) Chú thích: (1) Viết chữ in hoa theo Hộ chiếu/giấy tờ hợp lệ thay thế; (2) Ghi địa danh hành chính hoặc tên cơ sở y tế; (3) Trường hợp có từ hai quốc tịch trở lên thì ghi rõ từng quốc tịch; (4) Ghi rõ loại giấy tờ gì; Ghi tên cơ quan đăng ký khai sinh.
— Xem thêm —
Bình luận