Nhúng
Toàn màn hình
/ 22
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (22 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-12-01 14:47:21
1 Kha'u cai cling ho~c kha'u cai xltdng (Palatum durum) Niem m~c mi~ng Lit (phil) m(l.t dudi ella vom khd'u aii; d bO' huy~t rang cua Xl1dng ham tren thi niem illJ;lC nay day, dfnh ch~t van Idp mang xzldng (c6t-mt;Ic). d hai philn ba truoc eua Yom khfru cai va d cae bO' ella Yom, tren mt chb khuy12t cua xL1dng th1 ph.i}i bng mf,lch kh&u cai xu6ng. * Cac tInh m(}ch deu di kem dQng m
— Xem thêm —
Bình luận