Lĩnh vực phát triển tình cảm xã hội

Số trang: 26
Mã số: 178922
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 26
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-12-01 14:19:33
Vai trò giáo dục TC-XH đối với sự phát triển toàn diện của trẻ: PT năng lực nhận biết và bày tỏ những cảm xúc tình cảm của mình PT khả năng điều chỉnh cảm xúc (Vui, giận dữ, sợ hãi, tự hào, xấu hổ,…) PT tình cảm dựa trên nền tảng của sự phát triển khả năng nhận thức về bản thân (gồm đặc điểm, thói quen, khả năng và vai trò XH,..). MQH giữa người lớn và bạn bè. Nội dungNội dung  Giới thiệu về lĩnh vực PT TC-XH trong Giới thiệu về lĩnh vực PT TC-XH trong chương trình GDMNchương trình GDMN  Hướng dẫn thực hiện nội dung phát triển Hướng dẫn thực hiện nội dung phát triển tình cảm - xã hộitình cảm - xã hội  Thực hành thiết kế hoạt động giáo dục phát Thực hành thiết kế hoạt động giáo dục phát triển TC-XHtriển TC-XH  Tổ chức môi trường đáp ứng nội dung giáo Tổ chức môi trường đáp ứng nội dung giáo dục phát triển TC-XH.dục phát triển TC-XH. 1. Giới thiệu về lĩnh vực PT TC-XH 1. Giới thiệu về lĩnh vực PT TC-XH trong chương trình GDMNtrong chương trình GDMN 1.1. Vai trò của GD tình cảm - xã hội đối 1.1. Vai trò của GD tình cảm - xã hội đối với sự phát triển toàn diện của trẻvới sự phát triển toàn diện của trẻ 1.2. Mục tiêu, nội dung, kết quả mong 1.2. Mục tiêu, nội dung, kết quả mong đợiđợi 1.3. Những điểm mới1.3. Những điểm mới Vai trò giáo dục TC-XH đối với sự Vai trò giáo dục TC-XH đối với sự phát triển toàn diện của trẻphát triển toàn diện của trẻ  PT năng lực nhận biết và bày tỏ những cảm xúc PT năng lực nhận biết và bày tỏ những cảm xúc tình cảm của mìnhtình cảm của mình  PT khả năng điều chỉnh cảm xúc (Vui, giận dữ, PT khả năng điều chỉnh cảm xúc (Vui, giận dữ, sợ hãi, tự hào, xấu hổ,…)sợ hãi, tự hào, xấu hổ,…)  PT tình cảm dựa trên nền tảng của sự phát triển PT tình cảm dựa trên nền tảng của sự phát triển khả năng nhận thức về bản thân (gồm đặc khả năng nhận thức về bản thân (gồm đặc điểm, thói quen, khả năng và vai trò XH,..). điểm, thói quen, khả năng và vai trò XH,..). MQH giữa người lớn và bạn bè.MQH giữa người lớn và bạn bè. Vai trò giáo dục TC-XH đối với sự phát Vai trò giáo dục TC-XH đối với sự phát triển toàn diện của trẻtriển toàn diện của trẻ Tóm lại:Tóm lại: GD TC-XH hình thành ở trẻ những năng GD TC-XH hình thành ở trẻ những năng lực, những hành vi tích cực giúp trẻ lực, những hành vi tích cực giúp trẻ tham gia vào cuộc sống hàng ngày, tham gia vào cuộc sống hàng ngày, trang bị cho trẻ kỹ năng sống để giúp trang bị cho trẻ kỹ năng sống để giúp trẻ hoà nhập vào cộng đồng, xã hội.trẻ hoà nhập vào cộng đồng, xã hội. 2/ Giáo dục phát triển TC-XH và thẩm mĩ 2/ Giáo dục phát triển TC-XH và thẩm mĩ (chương trình GD nhà trẻ)(chương trình GD nhà trẻ) MM ục tiêu ục tiêu  Có ý thức về bản thân, mạnh dạn giao tiếp với Có ý thức về bản thân, mạnh dạn giao tiếp với những người gần gũi. những người gần gũi.  Có khả năng cảm nhận và biểu lộ cảm xúc với con Có khả năng cảm nhận và biểu lộ cảm xúc với con người, sự vật gần gũi. người, sự vật gần gũi.  Thực hiện được một số quy định đơn giản trong Thực hiện được một số quy định đơn giản trong sinh hoạt.sinh hoạt.  Thích nghe hát, hát và vận động theo nhạc; thích Thích nghe hát, hát và vận động theo nhạc; thích vẽ, xé dán, xếp hình…vẽ, xé dán, xếp hình… Nội dung GD phát triển TC-XH và thẩm mỹ Nội dung GD phát triển TC-XH và thẩm mỹ (chương trình GD nhà trẻ)(chương trình GD nhà trẻ)  Phát triển tình cảm:Phát triển tình cảm: + Ý thức về bản thân+ Ý thức về bản thân + Nhận biết và thể hiện một số trạng thái cảm + Nhận biết và thể hiện một số trạng thái cảm xúcxúc  Phát triển kĩ năng xã hội:Phát triển kĩ năng xã hội: + Mối quan hệ tích cực với con người và sự vật + Mối quan hệ tích cực với con người và sự vật gần gũigần gũi + Hành vi văn hóa và thực hiện các qui định đơn + Hành vi văn hóa và thực hiện các qui định đơn giản trong giao tiếp, sinh hoạtgiản trong giao tiếp, sinh hoạt Nội dung giáo dục phát triển TC-XH Nội dung giáo dục phát triển TC-XH và thẩm mỹ (chương trình GD nhà trẻ) và thẩm mỹ (chương trình GD nhà trẻ)  Phát triển cảm xúc thẩm mỹPhát triển cảm xúc thẩm mỹ + Nghe hát và vận động đơn giản theo + Nghe hát và vận động đơn giản theo nhạcnhạc + Vẽ nặn, xé dán, xếp hình, xem tranh+ Vẽ nặn, xé dán, xếp hình, xem tranh * Nội dung giáo dục PT TC-XH được * Nội dung giáo dục PT TC-XH được chia theo độ tuổi: 3 - 12 tháng, 12 - 24 chia theo độ tuổi: 3 - 12 tháng, 12 - 24 tháng, 24 - 36 thángtháng, 24 - 36 tháng Giáo dục phát triển TC-XH và thẩm mỹ Giáo dục phát triển TC-XH và thẩm mỹ (chương trình GD nhà trẻ)(chương trình GD nhà trẻ)  Kết quả mong đợi:Kết quả mong đợi: 1.1. Biểu lộ sự nhận thức về bản thân Biểu lộ sự nhận thức về bản thân 2.2. Nhận biết và biểu lộ cảm xúc với con Nhận biết và biểu lộ cảm xúc với con người và sự vật gần gũi người và sự vật gần gũi 3.3. Thực ...
— Xem thêm —
Bình luận