Nhúng
Toàn màn hình
/ 10
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (10 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-12-01 13:48:47
1 1 60 PHẦN MỞ ĐẦU. I-LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Sức khoẻ là vốn quý báu nhất của con người, để tham gia vào các hoạt động thì con người cần phải có sức khoẻ. Đặc biệt đối với trẻt em lứa tuổi mầ m non thì sức khoẻ lại càng quan trọng vì ở giai đoạn này cơ thể các em đang phát triển mạnh các cơ quan chức năng tâm sinh lý của trẻ đang dần dần được hoà n thiện. Trẻ có khoẻ mạnh thì mới tích cực tham gia vào các hoạt động như: Hoạt động học tập, hoạt động vui chơi, hoạt động lao động. Muốn có cơ thể khoẻ mạnh đòi hỏi phải có sự đầu tư tốn kém lâu dài. Những bài học kinh nghiệm cho thấy những can thiệp trực tiếp trên trẻ đã bị suy dinh dưỡng như phục hồi trẻ suy dinh dưỡng thường khó có thể đạt kết quả cao. Đối với loại bệnh nà y tuy không phải bệnh vô phương cứu chữa nhưng cũng không thể xe m nhẹ vì trẻ bị suy dinh dưõng nặng nguyên nhân diễn biến rất phức tạp. Khi trẻ bị suy dinh dưõng và kéo theo các bệnh liên quan khác và kéo theo sự sa sút về kinh tế gia đình và kinh tế xã hội. Chính vì vậy mà phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ đang là một trong những vấn đề hết sức quan trọng và bức xúc hiện nay. Không chỉ có một cá nhân một trường học quan tâm còn là một vấn đề quan trọng cầ n thiết của vấn đề sức khoẻ cho trẻ nên tôi đã mạnh dạn chọn đề tài “ Một số biện pháp chỉ đạo việc phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ trong trường mầm non ” nhằ m tìm ra giải pháp tốt phù hợp với điều kiện địa phương để phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ. II- MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: Sớm phát hiện và phục hồi sức khoẻ cho trẻ bị suy dinh dưỡng nhằ m góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ cho trẻ. Tuyên truyền những kiến thức những kinh nghiệm về chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em theo khoa học tới từng giáo viên và phụ huynh học sinh một cách tổng hợp và dễ hiểu nhất góp phần cùng với cả nước hạ tỉ lệ trẻ bị suy dinh dưỡng xuống 2 – 3 %/ một năm. 2 III - §èi t­îng nghiªn cøu: §èi t­îng lµ trÎ em mÇm non ®ang häc tËp tai tr­êng mÇmm non ViÖt TiÕn Sè 1, víi tæng sè trÎ lµ 245 ch¸u, trong ®ã: MÉu gi¸o 5- 6 tuæi lµ 74 ch¸u MÉu gi¸o 4- 5 tuæi lµ 54 ch¸u MÉu gi¸o 3- 4 tuæi lµ 47 ch¸u Nhãm trÎ tËp thÓ lµ 28 ch¸u. Nhãm trÎ gia ®×nh lµ 42 ch¸u. TiÕn hµnh lùa chän ®Ò tµi tõ th¸ng 9 n¨m 2008 ®Õn th¸ng 5 n¨m 2009. IV- NhiÖm vô nghiªn cøu: T×m hiÓu thùc tr¹ng vÊn ®Ò ch¨m sãc nu«i d­ìng trÎ ë mÇm non. ChØ ®¹o gi¸o viªn t×m hiÓu nguyªn nh©n g©y bÖnh suy dinh d­ìng trªn tõng ®èi t­îng trÎ. TËp hîp c¸c nguyªn nh©n t×m ra ph­¬ng gi¶i ph¸p phï hîp triÓn khai tíi tõng gi¸o viªn. Theo dâi, kiÓm tra, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ch¨m sãc nu«i d­ìng trÎ theo tõng quý vµ rót ra kinh nghiÖm. V- Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu: * Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu: Tµi liÖu s¸ch b¸o, tËp san, cã néi dung h­íng dÉn c¸ch ch¨m sãc nu«i d­ìng phßng chèng bÖnh suy dinh d­ìng cho trÎ em. * Ph­¬ng ph¸p ®iÒu tra: §iÒu tra sè trÎ khoÎ m¹nh, sè trÎ cã nguy c¬ bÞ suy dinh d­âng, sè trÎ bÞ suy dinh d­ìng ë c¸c líp. * Ph­¬ng ph¸p pháng vÊn: Pháng vÊn c¸ch ch¨m sãc nu«i d­ìng c¸ch thùc hiÖn c¸c chÕ ®é sinh ho¹t cña tÎ ë tõng nhãm líp, tõng gia ®×nh. * Ph­¬ng ph¸p thèng kª: Tæng hîp kÕt qu¶ theo dâi kh¸m søc khoÎ ®Þnh kú vµ theo dâi trªn biÓu ®å t¨ng tr­ëng. * Ph­¬ng ph¸p tuyªn truyÒn: Phèi hîp víi c¸c ban ngµnh liªn quan ...
— Xem thêm —
Bình luận