Nhúng
Toàn màn hình
/ 5
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (5 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-12-01 13:39:44
1 c. Thiết bị phản ứng h. Thiết bị làm lạnh d. Thiết bị làm lạnh i. Thiết bị t rao đổi nhiệt dùng hơi nước e. Tháp c hưng tách MeOH j. Tháp trao đổi ion tách a.fo rmic Thuy ết minh: M etanol v à không khí đượ c đưa v ào thiết bị bốc hơi (a); tại đâ y xả y ra qu á trình trộn lẫn giữa hơi M eOH và không khí . Hỗn hợp hơi tạo thành khi đi ra khỏi thiết bị bốc h ơi được kết h ợp với dòng h ơi bên ngoài sau đó đi qua thiết bị TĐN (i) để đạt đ ến nhi ệt độ ph ản ứng từ 590 ÷ 650 o C rồi đi vào TBPƯ (c). Tại đâ y hỗn h ợp hơi nguy ên liệu được đi qu a lớp xúc tác chứa tinh thể A g hoặ c chả y qu a cá c lớp Ag và x ảy ra quá trình chuy ển hó a không hoàn toàn . Nga y s au khi ra khỏi lớp Ag xúc t ác , hỗn hợp sản phẩm tạo thành được đưa nga y đến thiết bị làm lạnh b ằng nước (d). Thiết bị làm lạnh n ày đ ặt nga y dưới TBPƯ. Sau đó hỗn hợp được đưa vào đ áy th áp hấp thụ (f). Trong thi ết bị n ày x ảy ra sự tiếp xúc ngược chiều giữa hơi sản phẩm và nước. Quá trình này h ầu như làm ngưng tụ to àn bộ HCHO , H 2 O v à MeO H có trong hỗn hợp sả n phẩm. Ơ đ áy tháp thu được dung dịch Me OH và HCHO chứa khoảng 42% m HC HO. Dung dịch nà y được đưa đến tháp chưng c ất (e), một ph ần được sử dụng làm hồi lưu. Sản phẩm đỉnh của tháp hấp thụ được đưa đến thi ết bị TĐN (g) dùng đ ể s ản xu ất hơi nước; s au đó đưa đ ến lò đốt để xử lý trước khi thải ra môi trường. Tại tháp chưng cất (e) có sử dụng thiết bị đun sôi lại bằng hơi nước, và ở đáy tháp thu được dung dịch HCHO 50% m với hàm lượng M eOH 1%m. dung dịch này được đưa đến thiết bị trung hòa nhằm giảm l àm giảm độ chua g ây ra do acid formic đến một gía trị < 50mg/kg. Đỉnh c ủa th áp chưng c ất thu được dung dịch Me OH, một phần được hối lưu, một phần được kết hợp với MeO H ngu yên liệu làm ngu yên liệu cho tháp bố c hơi. I. 2. Quá trình oxy hóa M eOH thành HCHO - Quá trình Formox Đâ y là qu á trình tổng hợp H CHO mới bằng phương pháp ox y hóa Me OH với lượng dư không khí cùng với sự có mặt của xú c tá c Fe cải tiến - Molybden - Vanadi 16 oxy t [Fe 2 (MoO 4 ) 3 - V 2 O 5 ] làm việc theo c ơ chế oxy hóa - khử ở nhiệt độ 250÷400 o C cho độ chu yển hó a cao từ 98 ÷ 99% . Tiêu biểu là quá trình Formox được mô tả bằng phản ứng 2 giai đoạn trong trạng thái thể khí (g), bao gồm sự oxy hóa (Kox) và sự khử (Kred) xúc tác. CH 3 OH (g) + Kox HCHO (g) + H 2 O + Kred Kred + 1/2 O 2 (g) Kox D H = -159 k J/mol Sơ đồ công nghệ của quá trình Formox : Hình 3: Sơ đồ công nghệ của quá trình Fo rmox a. Thiết bị bố c hơi f. Tháp hấp thụ HCHO b. Máy n én khí g. Dầu tải nhiệt c. Thiết bị phản ứng h. Thiết bị làm lạnh d. Thiết bị làm lạnh i. Tháp ...
— Xem thêm —
Bình luận