Nhúng
Toàn màn hình
/ 16
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (16 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-12 13:54:55
1 HỘI ĐỒ NG T Ư VẤN ĐẶC XÁ TRUNG ƯƠNG ****** C Ộ NG HÒA XÃ H ỘI CH Ủ NGH ĨA VI ỆT NAM Độ c lập - T ự do - H ạnh phúc ****** S ố: 01/2006/H ĐĐX Hà N ội, ngày 17 tháng 7 n ăm 2006 H ƯỚ NG D ẪN VỀ VI ỆC THI HÀNH QUY ẾT ĐỊ NH S Ố 797/2006/Q Đ-CTN NGÀY 07 THÁNG 7 N ĂM 2006 C ỦA CHỦ TỊCH N ƯỚC VỀ ĐẶ C XÁ NĂM 2006 Th ực hi ện Quyế t đị nh s ố 797/2006/Q Đ-CTN ngày 07 tháng 7 n ăm 2006 c ủa Chủ tịch nướ c về đặ c xá n ăm 2006, H ội đồng t ư v ấn đặ c xá Trung ương hướ ng dẫn cụ th ể v ề đối t ượ ng, đi ều ki ện, tiêu chu ẩn, trình t ự, th ủ tục tiế n hành xét đặc xá n ăm 2006 nh ư sau: A. ĐỐ I TƯỢNG XÉT ĐẶC XÁ, bao gồm: 1. Phạm nhân đang chấp hành hình ph ạt tù t ại các tr ại giam, trạ i tạm giam do B ộ công an và B ộ Qu ốc phòng qu ản lý. 2. Ng ười bị kế t án ph ạt tù đang đượ c hoãn ch ấp hành hình ph ạt tù. 3. Ng ười bị kế t án ph ạt tù đang đượ c tạm đình ch ỉ ch ấp hành hình ph ạt tù. B. ĐIỀ U KI ỆN, TIÊU CHU ẨN XÉT ĐẶC XÁ I. Đối với ph ạm nhân đang ch ấp hành hình ph ạt tại các Trại giam, tr ại tạm giam 1. Điề u ki ện v ề th ời gian ch ấp hành hình ph ạt tù - Phạ m nhân đã thực sự chấp hành hình ph ạt tù t ại tr ạm giam, trạ i tạm giam ít nh ất là 1/2 (m ột ph ần hai) th ời h ạn đối v ới hình ph ạt tù có thờ i hạn; 14 (m ười bốn) n ăm đối v ới hình phạ t tù chung thân đã đượ c giảm xu ống 20 nă m (theo B ộ luật hình s ự 1985 đã đượ c sửa đổi, b ổ sung theo Lu ật s ửa đổi, b ổ sung m ột số điều c ủa B ộ lu ật hình s ự đã đượ c Quốc hội n ước C ộng hòa xã hội ch ủ nghĩa Vi ệt Nam thông qua ngày 28 tháng 12 n ăm 1989, ngày 12 tháng 8 n ăm 1991, ngày 22 tháng 12 n ăm 1992 và ngày 10 tháng 5 n ăm 1997). - Th ời gian được giảm thờ i hạn ch ấp hành hình ph ạt tù đượ c tính để trừ vào phầ n thời h ạn tù còn l ại. - Th ời gian đã chấp hành hình ph ạt tù để xét đặc xá n ăm 2006 tính đến ngày 02 tháng 9 nă m 2006. 2. Tiêu chu ẩn đánh giá k ết qu ả thi đua ch ấp hành hình ph ạt tù Chấp hành t ốt Quy ch ế, N ội quy tr ại giam, tr ại tạ m giam; tích c ực h ọc t ập, lao động c ải t ạ o, trong quá trình ch ấp hành hình ph ạt tù được xếp lo ại c ải t ạo t ừ khá tr ở lên; khi được đặ c xá không làm ph ương h ại đế n an ninh qu ốc gia, trật tự an toàn xã h ội và ph ấn đấ u tr ở thành ngườ i có ích cho xã h ội. a) Phạm nhân b ị phạ t tù chung thân đã đượ c giảm xu ống 20 (hai m ươi) n ăm, ph ải có ít nhấ t 4 (b ốn) năm (2002, 2003, 2004, 2005), 6 tháng đầu nă m 2006 đượ c xếp lo ại c ải t ạo khá trở lên và th ời gian ti ếp theo đượ c đánh giá c ải tạ o tốt. b) Ph ạm nhân bị phạt tù trên 15 (m ười lăm) năm đến 30 (ba m ươi) n ăm, ph ải có ít nh ất 3 (ba) n ăm (2003, 2004, 2005), 6 tháng đầ u năm 2006 đượ c xếp lo ại c ải tạ o khá trở lên và th ời gian ti ếp theo đượ c đánh giá cả i tạo tốt. c) Ph ạm nhân bị phạt tù trên 07 (b ảy) n ăm đến 15 (m ười lă m) n ăm, ph ải có ít nh ất 2 (hai) nă m (2004, 2005), 6 tháng đầu nă m 2006 được xếp lo ại c ải tạ o khá tr ở lên và th ời gian tiế p theo được đánh giá cả i tạo t ốt. d) Ph ạm nhân b ị phạ t tù trên 3 (ba) n ăm đến 7 (b ảy) n ăm, ph ải có ít nh ất n ăm 2005, 6 tháng đầu n ăm 2006 đượ c xếp lo ại c ải tạ o khá tr ở lên và th ời gian ti ếp theo đượ c đánh giá c ải t ạo t ốt. đ) Phạ m nhân bị phạt tù t ừ 3 (ba) nă m trở xuố ng, nế u đủ đi ều ki ện x ếp lo ại c ải tạ o thì phả i có ít nh ất 6 tháng ...
— Xem thêm —
Bình luận