SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM - Nâng cao chất lượng giảng dạy phân môn luyện từ và câu ở lớp 4

Số trang: 21
Mã số: 177873
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 21
Sao chép
SÁNG KIN KINH NGHIM
''Nâng cao chất lưng
ging dy phân môn luyn t và câu lp 4''
A/ PHN MỞ ĐÀU
I. Lí DO CHN CHUYấN ĐỀ :
Mn tiếng việt trong chương trỡnh bc tiu hc nhm hnh thành pht trin
gip hc sinh cc knăng sử dng Tiếng Vit (nghe, núi,đọc, viết) để hc tp giao
tiếp trong cc mụi trường hoạt động ca la tui. Gip học sinh sở tiếp thu kiến
thc cc lp trn. Trong b mn tiếng việt (nghe, đọc, núi, viết) để hc tp giao
tiếp trong cc mụi trường hoạt động ca la tui. Gip học sinh sở để tiếp thu
kiến thc cc lp trn. Trong b mn Tiếng Vit phõn mn luyn t cõu mt
nhim v cung cp nhiu kiến thức giản v Viết Tiếng Vit rn luyn knăng
dng từ đặt cõu (núi - viết) kỹ năng đọc cho hc sinh. C th là:
1-M rng h thng ho vn t trang b cho hc sinh mt s hiu biết giản
v t và cõu.
2- Rn luyn cho hc sinh cc kỹ năng dựng tđặt cõu và s dng du cõu
3-Bồi dưỡng cho hc sinh thúi quen dng tđỳng núi viết thành cõu, ý
thc s dng Tiếng Việt văn hoỏ trong gio tiếp.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Nhn thc rđược tm quan trng ca phõn mn nhúm 4 chng ti mnh dn
nghin cu chuyn đề ''Nõng cao chất lượng ging dy phõn mn luyn t cõu
lp 4''
II. CƠ SỞLUN
Chuyờn đề s dng kiến thức đó trong i học, trong phn ghi nh, tham
kho cc sỏch hướng dn chuyn san, tài liu bồi dưỡng ca cc mn MBD3,
MCD9.......
III. CƠ SỞ THC TIN
1. Thun li
a. Gio vin:
Nhà trường lun tạo điều kin cho cng tc thay sỏch đạt kết qu tốt, đội ngũ
gio viờn 4đ/c thỡ c4 đ/c được học chương trỡnh mới, phương phỏp dy hc mi
ngay tđợt đầu. tay nghề, đầy đủ SGK, sỏch hướng dẫn và được hc v s dng
cỏc phương tiện dy hc hiện đại. Đội ngũ giỏo vin yu nghề, nưang lực phạm.
Phõn mn luyn t cõu ca lp 4 nhn chung ngn gn, c thđó được bt nhiu
so với chương trỡnh T ng - ng php ca lp 4 cũ, phõn mn ch r 2 dng bài: Bài
lý thuyết và bài tp thc hành với định hướng r ràng.
b. Hc sinh:
- Học sinh đó quen với cch hc mi t lp 1,2,3 nn cỏc em đó biết cc lĩnh
hi và luyn tp thực hành dưới sự hướng dn ca gio vin.
- S quan m ca ph huynh hc sinh cũng gúp phần nõng cao chất lượng mn
hc núi ring và mn tiếng vit núi chung.
- Cc em học sinh đều được hc 2 bui/ngày. Bui sng hc thuyết bui
chiều được luyn tp cng cđ khc sõu kiến thc. Tđồ gip cc em khnăng
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
s dng thành tho cc bài tp thc hành p dng linh hot vào cc phõn mn
khc.
2. Khú khăn
a. Gio vin:
Do đặc điểm của nhà trường 100% lp hc 2 bui 1 ngày nn việc thăm lớp
d gi hc hi chuyn mn ca mnh, ca bn cũn hạn chế. Trỡnh độ gio viờn chưa
đồng đều đi lc cũn giảng dạy theo phương phỏp cũ. Nờn vic phõn chia thi lượng
ln lp mi mn dy đụi khi cũn dàn tri, hoạt đng ca c - ca trũ lỳc thiếu
nhp nhàng.
b. Hc sinh:
Bn cạnh đú học sinh vi lối duy cụ th, mt s phhuynh chưa thực s
quan tõm đến con em mnh cũn quan điểm '' trăm sự nh nhà trường, nh c'' cũng
làm nh hưởng đến chất lượng hc tp b mn.
B. GII QUYT VẤN ĐỀ
I. NỘI DUNG CHƯƠNG TRèNH, YấU CU KIN THC, K NĂNG
CA PHN MN LUYN T - CÂU
1. Nội dung chương trỡnh
Gm 62 tiết hc k I và 32 tiết hc k II bao gm cc t thun Vit Hn
Vit, thành ng, tc ng ph hp vi chủ điểm hc tp ca từng đơn vị hc.
Hc k I: 5 chủ điểm
Chủ điểm 1: Thường người như thể thương thõn th "Nhõn hu - Đoàn kết''
Chủ điểm 2: Trung thc - T trng
Chủ điờm 3: Trn đụi cỏnh ước mơ thực hiện ước mơ.
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-12-01 12:35:33
Môn tiếng việt trong chương trỡnh bậc tiểu học nhằm hỡnh thành và phỏt triển giỳp học sinh cỏc kỹ năng sử dụng Tiếng Việt (nghe, núi,đọc, viết) để học tập và giao tiếp trong cỏc mụi trường hoạt động của lứa tuổi. Giỳp học sinh cú cơ sở tiếp thu kiến thức ở cỏc lớp trờn. Trong bộ mụn tiếng việt (nghe, đọc, núi, viết) để học tập và giao tiếp trong cỏc mụi trường hoạt động của lứa tuổi. Giỳp học sinh cú cơ sở để tiếp thu kiến thức ở cỏc lớp trờn. SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ''Nâng cao chất lượng giảng dạy phân môn luyện từ và câu ở lớp 4'' A/ PHẦN MỞ ĐÀU I. Lí DO CHỌN CHUYấN ĐỀ : Mụn tiếng việt trong chương trỡnh bậc tiểu học nhằm hỡnh thành và phỏt triển giỳp học sinh cỏc kỹ năng sử dụng Tiếng Việt (nghe, núi,đọc, viết) để học tập và giao tiếp trong cỏc mụi trường hoạt động của lứa tuổi. Giỳp học sinh cú cơ sở tiếp thu kiến thức ở cỏc lớp trờn. Trong bộ mụn tiếng việt (nghe, đọc, núi, viết) để học tập và giao tiếp trong cỏc mụi trường hoạt động của lứa tuổi. Giỳp học sinh cú cơ sở để tiếp thu kiến thức ở cỏc lớp trờn. Trong bộ mụn Tiếng Việt phõn mụn luyện từ và cõu cú một nhiệm vụ cung cấp nhiều kiến thức sơ giản về Viết Tiếng Việt và rốn luyện kỹ năng dựng từ đặt cõu (núi - viết) kỹ năng đọc cho học sinh. Cụ thể là: 1-Mở rộng hệ thống hoỏ vốn từ trang bị cho học sinh một số hiểu biết sơ giản về từ và cõu. 2- Rốn luyện cho học sinh cỏc kỹ năng dựng từ đặt cõu và sử dụng dấu cõu 3-Bồi dưỡng cho học sinh thúi quen dựng từ đỳng núi và viết thành cõu, cú ý thức sử dụng Tiếng Việt văn hoỏ trong giỏo tiếp. Nhận thức rừ được tầm quan trọng của phõn mụn nhúm 4 chỳng tụi mạnh dạn nghiờn cứu chuyờn đề ''Nõng cao chất lượng giảng dạy phõn mụn luyện từ và cõu ở lớp 4'' II. CƠ SỞ Lí LUẬN Chuyờn đề sử dụng kiến thức đó cú trong bài học, trong phần ghi nhớ, tham khảo cỏc sỏch hướng dẫn chuyờn san, tài liệu bồi dưỡng của cỏc mụn MBD3, MCD9....... III. CƠ SỞ THỰC TIỄN 1. Thuận lợi a. Giỏo viờn: Nhà trường luụn tạo điều kiện cho cụng tỏc thay sỏch đạt kết quả tốt, đội ngũ giỏo viờn cú 4đ/c thỡ cả 4 đ/c được học chương trỡnh mới, phương phỏp dạy học mới ngay từ đợt đầu. Cú tay nghề, đầy đủ SGK, sỏch hướng dẫn và được học về sử dụng cỏc phương tiện dạy học hiện đại. Đội ngũ giỏo viờn yờu nghề, cú nưang lực sư phạm. Phõn mụn luyện từ và cõu của lớp 4 nhỡn chung ngắn gọn, cụ thể đó được bớt nhiều so với chương trỡnh Từ ngữ - ngữ phỏp của lớp 4 cũ, phõn mụn chỉ rừ 2 dạng bài: Bài lý thuyết và bài tập thực hành với định hướng rừ ràng. b. Học sinh: - Học sinh đó quen với cỏch học mới từ lớp 1,2,3 nờn cỏc em đó biết cỏc lĩnh hội và luyện tập thực hành dưới sự hướng dẫn của giỏo viờn. - Sự quan tõm của phụ huynh học sinh cũng gúp phần nõng cao chất lượng mụn học núi riờng và mụn tiếng việt núi chung. - Cỏc em học sinh đều được học 2 buổi/ngày. Buổi sỏng học lý thuyết và buổi chiều được luyện tập củng cố để khắc sõu kiến thức. Từ đồ giỳp cỏc em cú khả năng sử dụng thành thạo cỏc bài tập thực hành và ỏp dụng linh hoạt vào cỏc phõn mụn khỏc. 2. Khú khăn a. Giỏo viờn: Do đặc điểm của nhà trường là 100% lớp học 2 buổi 1 ngày nờn việc thăm lớp dự giờ học hỏi chuyờn mụn của mỡnh, của bạn cũn hạn chế. Trỡnh độ giỏo viờn chưa đồng đều đụi lỳc cũn giảng dạy theo ...
— Xem thêm —
Bình luận