Nhúng
Toàn màn hình
/ 2
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (2 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-13 00:01:30
Công văn 18080/BTC-CST ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) và giá tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường kể từ ngày 01/01/2012. Kính g i:ử - C c Thu các t nh, thành ph tr c thu c Trung ng; ụ ế ỉ ố ự ộ ươ - C c H i quan các t nh, thành ph . ụ ả ỉ ố B Tài chính nh n đ c ki n ngh c a m t s c quan thu và c quan h i quan ộ ậ ượ ế ị ủ ộ ố ơ ế ơ ả đ ngh h ng d n v giá tính thu tiêu th đ c bi t (TTĐB) và giá tính thu giá tr gia ề ị ướ ẫ ề ế ụ ặ ệ ế ị tăng (GTGT) đ i v i hàng hoá thu c đ i t ng ch u thu b o v môi tr ng k t ngày ố ớ ộ ố ượ ị ế ả ệ ườ ể ừ 01/01/2012. V v n đ này, B Tài chính h ng d n nh sau: ề ấ ề ộ ướ ẫ ư 1. V giá tính thu TTĐB ề ế Căn c quy đ nh t i Đi u 6 Lu t thu TTĐB và các văn b n h ng d n thi hành: ứ ị ạ ề ậ ế ả ướ ẫ a) Đ i v i hàng hoá s n xu t trong n c thu c đ i t ng ch u thu b o v môi ố ớ ả ấ ướ ộ ố ượ ị ế ả ệ tr ng, giá tính thu TTĐB đ c xác đ nh nh sau: ườ ế ượ ị ư Giá tính thu ế tiêu th ụ đ c bi t ặ ệ = Giá bán ch a có ư thu GTGT ế - Thu b o ế ả v môi tr ng ệ ườ 1 + Thu su t thu TTĐB ế ấ ế Trong đó, giá bán ch a có thu GTGT đ c xác đ nh theo quy đ nh c a pháp lu t ư ế ượ ị ị ủ ậ v thu GTGT. ề ế b) Đ i v i hàng hoá nh p kh u thu c đ i t ng ch u thu b o v môi tr ng, ố ớ ậ ẩ ộ ố ượ ị ế ả ệ ườ giá tính thu TTĐB là giá tính thu nh p kh u c ng v i thu nh p kh u theo quy đ nh ế ế ậ ẩ ộ ớ ế ậ ẩ ị c a pháp lu t v thu TTĐB hi n hành, không bao g m thu b o v môi tr ng. ủ ậ ề ế ệ ồ ế ả ệ ườ 2. V giá tính thu GTGT ề ế Căn c quy đ nh t i Đi u 7 Lu t thu GTGT, kho n 4 Đi u 7 Thông t s ứ ị ạ ề ậ ế ả ề ư ố 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 c a B Tài chính h ng d n thi hành Ngh đ nh s ủ ộ ướ ẫ ị ị ố 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và h ng d n thi hành ủ ủ ị ế ướ ẫ m t s đi u c a Lu t thu b o v môi tr ng thì đ i v i hàng hóa ch u thu b o v ộ ố ề ủ ậ ế ả ệ ườ ố ớ ị ế ả ệ môi tr ng là giá bán đã có thu b o v môi tr ng, thu nh p kh u (n u có), thu ườ ế ả ệ ườ ế ậ ẩ ế ế TTĐB (n u có) nh ng ch a có thu giá tr gia tăng, c th nh sau: ế ư ư ế ị ụ ể ư B TÀI CHÍNH Ộ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAMỘ Ộ Ủ Ệ -------------- Đ c l p - T do - H nh phúc ộ ậ ự ạ S : ố 18080 /BTC-CST ----------------------------------------------- V/v giá tính thu TTĐB và giá ế tính thu GTGT đ i v i hàng ế ố ớ hoá thu c đ i t ng ch u thu ộ ố ượ ị ế b o v môi tr ng ả ệ ườ Hà N i, ngày ộ 30 tháng 12 năm 2011 a) Đ i v i hàng hoá do c s s n xu t, kinh doanh bán ra thu c đ i t ng ch uố ớ ơ ở ả ấ ộ ố ượ ị thu b o v môi tr ng, giá tính thu GTGT là giá bán đã có thu tiêu th đ c bi t (n u ế ả ệ ườ ...
— Xem thêm —
Bình luận