So sánh tế bào động vật và thực vật

Số trang: 8
Mã số: 177390
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 8
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-25 17:46:42
Điểm giống nhau cơ bản về cấu tạo tế bào của thực vật và động vật -Đều có cấu trúc tế bào, mỗi tế bào đều có màng tế bào, chất nguyên sinh và nhân. -Màng sinh chất đều theo mô hình khảm lỏng và được cấu tạo chủ yếu bởi những phân tử prôtêin và lipit dày khoảng 70 - 120 AO. 1 BBÀÀII So So ssáánhnhcciimmccuuttooccaatt bbààoothth ccvv ttvvàà ngngvv tt??  iimmgigi ngngnhaunhauccbbnnvvccuuttoott bbààoo ccaathth ccvv ttvvàà ngngvv tt --uuccóóccuutrtrúúcctt bbààoo, , mmiitt bbààoouuccóómmààngngtt bbààoo, , chchttnguyênnguyênsinhsinhvvàànhânnhân.. --MMààngngsinhsinhchchttuutheotheomômôhhììnhnhkhkhmmllngngvvàà ưưccccuuttoochchyy uubbiinhnhngngphânphânttprôtêinprôtêinvvàà lipitlipitddààyykhokhongng7070--120A0.120A0. --TrongTrongtt bbààoochchttccóóccááccbbààooquanquan: : titithth, , thth gôngigôngi, , ribôxômribôxôm, , lưlưiinn iichchttuuccóóccuutrtrúúccgigi ngng nhaunhau.. --TT bbààoollàànnvvttchchccccssccaaccththss ngng.. 2 iimmgigi ngngnhaunhauccbbnnvvccuuttoott bbààooccaa thth ccvv ttvvàà ngngvv tt --MMààngngtt bbààoo: : + + BBttuutrưtrưcckhikhitt bbààoohohoàànnttttququáátrtrììnhnhphânphânchiachia nhânnhân.. + + CCùùngngvviiphânphânchiachianhânnhânttoorarahaihaitt bbààoo.. --ÐÐuullàànhnhngngtt bbààoonhânnhânthth cc, , aabbààoo. . CCththccaachchúúngng ggmmnhnhngngtt bbààooưưccphânphânhhóóaaththàànhnhnhinhiuumômôvvààccquanquan khkhááccnhaunhau.. --NhânNhânccóónhânnhâncon con vvàànhinhimmssccthth. . NhiNhimmssccththmangmang ttíínhnhchchttcctrưngtrưngchochololoààii: : nnvvccbbnnttoonênnênssiiccbbnn uullàànuclêôxômnuclêôxôm. NST . NST uuccóónhnhngngnnvvAND AND kk tthhppvvii protein.protein. --ÐÐuuccuuttoott ccááccchchttss ngngnhưnhư: : prôtêinprôtêin, , axitaxitaminamin, , axitaxit nuclêicnuclêic, , ccóóchchttnhânnhân, , ccóóribôxômribôxôm,...,...  iimmkhkhááccnhaunhauccbbnnvvcc iimmccuuttoo ccaathth ccvv ttvvàà ngngvv tt iivviittbbààooththccvvtt:: --CCóóvvááchchxenlulozoxenlulozobaobaongongoààiiMSC.MSC. --CCááccllC (pits) C (pits) vvààssiiliênliênbbààoo ((plasmodesmataplasmodesmata) ) ccóótrongtrongvvááchchtt bbààoo.. --CCááccphiphi nnmmngnggigiaaggnnkk ttvvááchchtt bbààooccaa ccáácctt bbààooccnhnhnhaunhau.. --CCóóll!!ccllpp= = ss ngngtt dưdư""ngng --ChChttdd trtrllààtinhtinhbb tt. . 3 iimmkhkhááccnhaunhauccbbnnvvcc iimmccuuttoo ccaathth ccvv ttvvàà ngngvv tt iivviittbbààooththccvvtt:: --TrungTrungttkhôngkhôngccóótrongtrongtt bbààoothth ccvv ttbb cc caocao. . --TT bbààootrưtrưngngththàànhnhthưthư##ngngccóómm ttkhôngkhôngbbààoo llnngigiaachchaayyddchch. . KhôngKhôngbbààoophpháátttritrinn mmnhnh.. --TT bbààoochchttthưthư##ngngááppssááttththàànhnhllppmmngngvvààoo mméépptt bbààoo.. --LyzoxômLyzoxômthưthư##ngngkhôngkhôngttnnttii..  iimmkhkhááccnhaunhauccbbnnvvcc iimmccuuttoo ccaathth ccvv ttvvàà ngngvv tt iivviittbbààooththccvvtt:: --NhânNhântt bbààoonn$$mmggnnvviimmààngngtt bbààoo --ChCh%%mm ttss tt bbààoollààccóókhkhn &ngn &ngphânphân chiachia.. --LôngLônghohoccroiroikhôngkhôngccóóTV TV bb cccaocao.. --MMààngngTB: TB: BB$$ngngccááchchhhììnhnhththàànhnhvvááchch xenlulôz xenlulôz, , tt trungtrungtâmtâmrarangongoààii.. 4 iimmkhkhááccnhaunhauccbbnnvvcc iimmccuuttoo ccaathth ccvv ttvvàà ngngvv tt iivviittbbààooththccvvtt:: --ThThàànhnhtt bbààoo: : CCóóththàànhnhxenlulôz xenlulôzbaobao mmààngngsinhsinhchchtt.. --HHììnhnhththccsinhsinhssnn: : PhânPhânbbààookhôngkhông saosao, , phânphânchiachiatt bbààoochchttbb$$ngngccááchchphpháátt tritrinnvvááchchng&nng &nngangngangtrungtrungtâmtâmtt bbààoo..  iimmkhkhááccnhaunhauccbbnnvvcc iimmccuuttoo ccaathth ccvv ttvvàà ngngvv tt iivviittbbààoongngvvtt:: --KhôngKhôngccóóvvááchchxenlulôzxenlulôzbaobaongongoààiiMSCMSC --CCááccll(pits) (pits) vvààssiiliênliênbbààoo((plasmodesmataplasmodesmata) ) khôngkhôngccóó.. --CCááccphiphi nnmmngngkhôngkhôngccóó. . CCáácctt bbààooccnhnh nhaunhauggnnkk ttnhnh##ddchchgiangianbbààoo.. --KhôngKhôngccóóll!!ccllpp= = ss ngngdddưdư""ngng --ChChttdd trtrllààhhttglicogenglicogen.. --CCóótrungtrungtt((centriolecentriole).). 5 iimmkhkhááccnhaunhauccbbnnvvcc iimmccuuttoo ccaathth ccvv ttvvàà ngngvv tt iivviittbbààoongngvvtt:: --ÍÍttkhikhiccóókhôngkhôngbbààoo, , nn uuccóóthth""nhnhvvààkhkhpptt bbààoo.. --TT bbààoochchttphânphânbb khkhpptt bbààoo --LyzoxômLyzoxômluônluônttnnttii.. --NhânNhântt bbààoonn$$mmbbttccchchnnààootrongtrongtt bbààoo chchtt, , nhưngnhưngthưthư##ngngllààgigiaatt bbààoo.. --HHuunhưnhưttttccccáácctt bbààoouuccóókhkhn&ngn&ng phânphânchiachia. . --ThưThư##ngngccóólônglônghohoccroiroi..  iimmkhkhááccnhaunhauccbbnnvvcc iimmccuuttoo ccaathth ccvv ttvvàà ngngvv tt iivviittbbààoongngvvtt: : --MMààngngtt bbààoo: : BB$$ngngccááchchco co ththttmmààngngtt bbààoo, , tt ngongoààiivvààootrongtrong.. --ThThàànhnhtt bbààoo: : ThưThư##ngngkokoccóóththàànhnhtt bbààoonn uuccóó ththììllààththàànhnhglycocalyxglycocalyx, , kokoccóóththàànhnhxenlulôzxenlulôz. . CCóó ccáácciimmnhnh nnbibi tt((glicôprôtêinglicôprôtêin) ) trêntrênmmààngng.. --HHììnhnhththccsinhsinhssnn: : PhânPhânbbààooccóósaosao, , phânphânchiachia tt bbààoochchttbb$$ngnghhììnhnhththàànhnheoeoththtttrungtrungtâmtâmtt bbààoo.. 6 BBngngso so ssáánhnhss khkhááccnhaunhauvvcciimmccuuttoo ccaathth ccvv ttvvàà ngngvv tt --KhôngKhôngccóóll!!ccllpp = = ss ngngdddưdư""ngng --CCóóll!!ccllpp = = ss ngngtt dưdư""ngng LL!!ccllpp --CCááccphiphi nnmmngngkhôngkhôngccóó. . CCáácctt bbààooccnhnhnhaunhauggnn kk ttnhnh##ddchchgiangianbbààoo.. --CCááccphiphi nnmmngnggigiaaggnn kk ttvvááchchtt bbààooccaaccáácctt bbààooccnhnhnhaunhau CCááccphiphi nn mmngng --CCááccll(pits) (pits) vvààssiiliênliên bbààoo((plasmodesmataplasmodesmata) ) khôngkhông ccóó.. --CCááccllC (pits) C (pits) vvààssiiliênliên bbààoo((plasmodesmataplasmodesmata) ) ccóó trongtrongvvááchchtt bbààoo.. SSiiliênliênbbààoo --KhôngKhôngccóóvvááchchxenlulôz xenlulôz baobaongongoààiiMSC.MSC. --CCóóvvááchchxenlulôz xenlulôzbaobao ngongoààiiMSC. MSC. ThThàànhnhtt bbààoo TTbbààoongngvvttTTbbààooththccvvttcciimm ccuuttoo BBngngso so ssáánhnhss khkhááccnhaunhauvvcciimmccuuttoo ccaathth ccvv ttvvàà ngngvv tt --TT bbààoochchttphânphânbb khkhpp tt bbààoo. . --TT bbààoochchttthưthư##ngngááppssááttththàànhnh llppmmngngvvààoomméépptt bbààoo.. SS phânphânbb TBCTBC --ÍÍttkhikhiccóókhôngkhôngbbààoo, , nn uu ccóóthth""nhnhvvààkhkhpptt bbààoo.. --TT bbààootrưtrưngngththàànhnhth ưthư##ngngccóó mm ttkhôngkhôngbbààoollnngigiaachchaa yyddchch. . KhôngKhôngbbààoophpháátttritrinn mmnhnh.. KhôngKhôngbbààoo --CCóótrungtrungtt((centriolecentriole). ). --KhôngKhôngccóótrongtrongtt bbààoothth ccvv tt bb cccaocao.. TrungTrungtt --HHttglicogenglicogen--TinhTinhbb ttChChttdd trtr TTbbààoongngvvttTTbbààooththccvvttcciimm ccuuttoo 7 BBngngso so ssáánhnhss khkhááccnhaunhauvvcciimmccuu ttooccaathth ccvv ttvvàà ngngvv tt --Th ưThư##ngngccóólônglônghohoccroiroi. . --LôngLônghohoccroiroikhôngkhôngccóó TV TV bb cccaocao. . LôngLônghohocc roiroi --HHuunhưnhưttttccccáácctt bbààoo uuccóókhkhn&ngn &ngphânphânchiachia --ChCh%%mm ttss tt bbààoollààccóó khkhn &ngn &ngphânphânchiachia.. KhKhn &ngn &ng phânphânchiachia --NhânNhântt bbààoonn$$mmbbttccchch nnààootrongtrongtt bbààoochchtt, , nh ưngnh ưng th ưthư##ngngllààgigiaatt bbààoo --NhânNhântt bbààoonn$$mmggnnvvii mmààngngtt bbààoo VVtrtríínhânnhântt bbààoo --LyzoxômLyzoxômluônluônttnnttii. . --LyzoxômLyzoxômthưthư##ngngkhôngkhông ttnnttii. . LyzoxômLyzoxôm TTbbààoongngvvttTTbbààooththccvvttcciimm ccuuttoo BBngngso so ssáánhnhss khkhááccnhaunhauvvcc iimmccuuttoo ccaathth ccvv ttvvàà ngngvv tt --PhânPhânbbààooccóósaosao, , phânphânchiachiatt bbààoochchttbb$$ngnghhììnhnhththàànhnheoeoththtt trungtrungtâmtâmtt bbààoo.. --PhânPhânbbààookokosaosao, , phânphânchiachia tt bbààoochchttbb$$ngngccááchchphpháátt tritrinnvvááchchng &nng &nngangngang trungtrungtâmtâmtt bbààoo. . HHììnhnhththcc sinhsinhssnn --Th ưThư##ngngkokoccóóththàànhnhtt bbààoonn uu ccóóththììllààththàànhnhglycocalyxglycocalyx, , kokoccóó ththàànhnhxenlulôz xenlulôz. . CCóóccáácciimm nhnh nnbibi tt((glicôprôtêinglicôprôtêin) ) trêntrên mmààngng. . --CCóóththàànhnhxenlulôz xenlulôzbaobao mmààngngsinhsinhchchtt.. ThThàànhnhTB TB --BB$$ngngccááchchco co ththttmmààngngtt bbààoo, , tt ngongoààiivvààootrongtrong. . --BB$$ngngccááchchhhììnhnhththàànhnhvvááchch xenlulôzxenlulôz, , tt trungtrungtâmtâmrara ngongoààii.. MMààngngTB TB TTbbààoongngvvttTTbbààooththccvvttcciimm ccuuttoo 8
— Xem thêm —
Bình luận