Nhúng
Toàn màn hình
/ 6
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (6 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-12-01 11:44:10
- PTTC: Có khả năng quan sát và tìm tòi qua tranh ảnh. - PTNN: Có khả năng nghe hiểu và diễn đạt chữ, phát âm chuẩn. - PTNT: Nhận biết và phát âm đúng chữ i – t – c qua các trò chơi. - PTTM: Yêu thích cảnh, tranh và từ về màu sắc. Website h tr ging dy và chm sóc tr em www.mamnon.com Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai Ch i m: Th gi i ng v t tài: Làm quen ch vi t i, t, c Nhóm l p: Lá Website h tr ging dy và chm sóc tr em www.mamnon.com Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai I. Mc ích yêu cu: - PTTC: Có kh nng quan sát và tìm tòi qua tranh nh. - PTNN: Có kh nng nghe hiu và din t ch, phát âm chun. - PTNT: Nh n bi t và phát âm úng ch i – t – c qua các trò ch i. - PTTM: Yêu thích c nh, tranh và t v màu sc. II. Chu n b : - Ch i – t – c in thưng và vi t thưng (ch to) ca cô. - Tranh con voi, s ư t, con cáo và t : con voi, sư t, con cáo. - B ng quay ch, các th ch ri. - Bài so n trên Power point III. Tin Hành: 1. Ho t ng 1: * Hát và trò chuyn: Cô và cháu hát bài: “ Ta i vào r ng xanh” Website h tr ging dy và chm sóc tr em www.mamnon.com Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai Sau ñoù troø chuyeän veà caùc con vaät vaø cho treû keå teân caùc con vaät Chúng ta v a i vào r ng xanh. Th các con có bi t trong r ng xanh có nhng con v t gì không? Cô cùng tr trò chuyn v nhng con v t sng trong r ng. (K t hp trò chuy n và quan sát trên máy tính) 2. Hot ng 2: * TR làm quen ch i- t-c thông qua các giác quan và ngôn ng : - Ch i: + Câu : “B n chân trông ta ct ình Vòi dài tay l n dáng hình oai phong Lúc ra tr n khi xi c rong Th hàng kéo g u không qun gì?” ( ó là con gì?) Website h tr ging dy và chm sóc tr em www.mamnon.com Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai + Cháu xem tranh (trên máy tính) con voi và t con voi. + Cháu tìm ch ã hc. + Gi i thiu ch i (c mu) - Phân tích: Ch i gm 1 nét thng và 1 ch m phía trên. + L p, cá nhân c ch i. + Cô gi i thiu i in thưng, I in hoa và i vi t thưng. - Ch t + Cô gi i thiu tranh sư t và t sư t. (Tranh trên máy tính) + Cháu tìm ch ging nhau. + Gi i thiu ch t (c mu) - Phân tích: Ch t gm 1 nét s! thng và 1 nét gch ngang n"m g#n phía trên ta ưc ch t. + L p, cá nhân c (t) + Cô gi i thiu t in thưng, T in hoa và t vi t thưng Website h tr ging dy và chm sóc tr em www.mamnon.com Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai - Ch c + Cô gi i thiu tranh con cáo và t con cáo. (Tranh trên máy tính) + Cháu tìm ch chưa hc ging nhau. + Gi i thiu ch c (c mu) - Phân tích: Ch c gm 1 nét cong h$ bên phi. + L p, cá nhân c (c) + Cô gi i thiu c in thưng, c vi t thưng, C in hoa. * So sánh ch i- t- c. 3. Hot ng 3: Trò ch i: - Cháu tìm ch i qua các th ri. - Tìm các con v t có tên mang ch cái i- t- c. K t hp giáo d%c tr bo v môi trưng, bo v con v t. 4. Kt thúc: nh n xét gi hc. Website h tr ging dy và chm sóc tr em www.mamnon.com Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
— Xem thêm —
Bình luận