Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồng

Số trang: 8
Mã số: 177147
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 8
Sao chép
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành
Tìm hiu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây
trng
I. MC TIÊU.
1. Kiến thức:
- Học sinh biết cách sưu tầm liệu, biết cách trưng
bày tư liệu theo các chủ đề.
- Biết phân tích, so sánh và báo o những điều rút ra
từ tư liệu. 2. Kĩ năng:
- Rèn kĩ năng quan sát tranh, năng hoạt động
nhóm, khai thác kênh hình, làm việc với SGK.
2. Kĩ năng:
- Rèn kĩ năng quan sát tranh, năng hoạt động
nhóm, khai thác kênh hình, làm việc với SGK.
- Rèn kĩ năng quan sát, kĩ năng thực hành.
3. Thái độ: Say mê học tập yêu thích bmôn
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
- Tranh ảnh sưu tầm theo yêu cu SGK trang 114.
- Giấy khổ to, bút dạ.
- Kẻ bảng 39 SGK.
III. PHƯƠNG PHÁP
- Tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh, nêu
vấn đề và giải quyết vấn đề.
- Thảo luận nhóm.
- Vấn đáp, trực quan.
- Làm việc với sách giáo khoa
IV. HOẠT ĐỘNG DẠY - HC.
1. Ổn định tổ chức
- Kiểm tra sĩ số.
2. Kim tra sự chuẩn bị của HS
3. Tiến hành
GV chia lớp thành 4 nhóm: 2 nhóm cùng m
hiểu ch đề: Tìm hiu thành tu chọn giống vật
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
nuôi” hoặc “ Tìm hiu thành tựu chọn giống cây
trồng”
Hoạt động 1: Tìm hiểu thành tựu giống vật nuôi và
cây trồng
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội Dung
- GV yêu cu HS:
+S
ắp xếp tranh ảnh
theo ch đề th
ành
t
ựu chọn giống vật
nuôi, cây trng.
+ Ghi nhận xét v
ào
bảng 39.1; 39.2.
-
hiện công việc.
- Các nhóm th
ực
hiện:
+ 1 s
HS dán
tranh vào gi
y khổ
to theo ch
đề sao
cho logic.
+ 1 s
HS chuẩn
b
ị nội dung bảng
39.
1: Tìm hiểu
thành tựu giống
vật nuôi và cây
trồng
Nội dung: bảng
học tập.
Hoạt động 2: Báo cáo thu hoạch.
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-25 18:30:55
MỤC TIÊU. 1. Kiến thức: - Học sinh biết cách sưu tầm tư liệu, biết cách trưng bày tư liệu theo các chủ đề. - Biết phân tích, so sánh và báo cáo những điều rút ra từ tư liệu. 2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng quan sát tranh, kĩ năng hoạt động nhóm, khai thác kênh hình, làm việc với SGK. 2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng quan sát tranh, kĩ năng hoạt động nhóm, khai thác kênh hình, làm việc với SGK. - Rèn kĩ năng quan sát, kĩ năng thực hành. Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồng I. MỤC TIÊU. 1. Kiến thức: - Học sinh biết cách sưu tầm tư liệu, biết cách trưng bày tư liệu theo các chủ đề. - Biết phân tích, so sánh và báo cáo những điều rút ra từ tư liệu. 2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng quan sát tranh, kĩ năng hoạt động nhóm, khai thác kênh hình, làm việc với SGK. 2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng quan sát tranh, kĩ năng hoạt động nhóm, khai thác kênh hình, làm việc với SGK. - Rèn kĩ năng quan sát, kĩ năng thực hành. 3. Thái độ: Say mê học tập yêu thích bộ môn II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Tranh ảnh sưu tầm theo yêu cầu SGK trang 114. - Giấy khổ to, bút dạ. - Kẻ bảng 39 SGK. III. PHƯƠNG PHÁP - Tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh, nêu vấn đề và giải quyết vấn đề. - Thảo luận nhóm. - Vấn đáp, trực quan. - Làm việc với sách giáo khoa IV. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC. 1. Ổn định tổ chức - Kiểm tra sĩ số. 2. Kiểm tra sự chuẩn bị của HS 3. Tiến hành GV chia lớp thành 4 nhóm: 2 nhóm cùng tìm hiểu chủ đề: “ Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi” hoặc “ Tìm hiểu thành tựu chọn giống cây trồng” Hoạt động 1: Tìm hiểu thành tựu giống vật nuôi và cây trồng Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội Dung - GV yêu cầu HS: +Sắp xếp tranh ảnh theo chủ đề thành tựu chọn giống vật nuôi, cây trồng. + Ghi nhận xét vào bảng 39.1; 39.2. - GV giúp HS hoàn hiện công việc. - Các nhóm thực hiện: + 1 số HS dán tranh vào giấy khổ to theo chủ đề sao cho logic. + 1 số HS chuẩn bị nội dung bảng 39. 1: Tìm hiểu thành tựu giống vật nuôi và cây trồng Nội dung: bảng học tập. Hoạt động 2: Báo cáo thu hoạch. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội Dung - GV yêu cầu các nhóm báo cáo kết quả. - GV nhận xét và đánh giá kết quả nhóm. - GV bổ sung kiến thức vào bảng 39.1 và 39.2. - Mỗi nhóm báo cáo cần; + Treo tranh của mỗi nhóm. + Cử 1 đại diện thuyết minh. + Yêu cầu nội dung phù hợp với tranh dán. - Các nhóm theo dõi và có thể đưa câu hỏi để nhóm trình bày trả lời, nếu không trả lời được thì nhóm khác có thể trả lời thay. 2: Báo cáo thu hoạch Nội dung: bảng học tập Bảng 39.1–Các tính trạng nổi bật và hướng dẫn sử dụng của một số vật nuôi. STT Tên giống Hướng dẫn sử dụng Tính trạng nổi bật 1 Giống bò: - Bò sữa Hà Lan - Bò Sind - Lấy sữa - Có khả năng chịu nóng. - Cho nhiều sữa, tỉ lệ bơ cao. 2 Các giống lợn - Lợn ỉ Móng Cái - Lợn Bơcsai - Lấy con giống - Lấy thịt - Phát dục sớm, đẻ nhiều con. - Nhiều nạc, tăng trọng nhanh. 3 Các giống ga - Gà Rôtri Lấy thịt và - Tăng trong nhanh, đẻ nhiều trứng. - Gà Tam Hoàng trứng 4 Các giống vịt - Vịt cỏ, vịt bầu - Vịt kali cambet Lấy thịt và trứng Dễ thích nghi, tăng trọng nhanh, đẻ nhiều trứng. 5 Các giống cá - Rô phi đơn tính - Chép lai - Cá chim trắng Lấy thịt Dễ thích nghi, tăng trọng nhanh. Bảng 39.2 – Tính trạng nổi bật của giống cây trồng. STT Tên giống Tính trạng nổi bật 1 Giống lúa: - CR 203 - CM 2 - BIR 352 - Ngắn ngày, năng suất cao - Chống chịu đựoc rầy nâu. - Không cảm quang 2 Giống ngô - Ngô lai LNV 4 - Ngô lai LVN 20 - Khả năng ...
— Xem thêm —
Bình luận