Bài tập và hướng dẫn giải bài tập Tài chính doanh nghiệp .

Lượt xem: 21339
Số trang: 17
Mã số: 176249
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 17
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-06-14 05:56:21
“Bài tập và hướng dẫn giải bài tập Tài chính doanh nghiệp”.Lời  nói đầu Tài chính doanh nghiệp là một trong những công cụ quản lý kinh tế tài chính quan trọng có vai trò tích cực trong quản lý, điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế, tài chính của doanh nghiệp. Trong những năm qua cùng với sự thay đổi của nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN, nhiều chính sách tài chính đã thay đổi cho phù hợp với cơ chế quản lý kinh tế hiện hành. Để phục vụ cho quá trình giảng dạy, học tập và nghiên cứu của giáo viên, học sinh, sinh viên  ngành kinh tế, tác giả biên soạn quyển sách: “Bài tập và hướng dẫn giải bài tập Tài chính doanh nghiệp”. “Bài tập và huớng dẫn giải bài tập Tài chính  doanh nghiệp” được  biên soạn phù hợp với chế  độ Quản lý tài chính của Nhà nước mới ban hành như: Quyết  định 206/2003/QĐ-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về chế độ trích và sử dụng khấu hao tài sản cố định trong Công ty Nhà nước;  Công ty cổ phần Nhà nước…, Thông tư số 33/2005/TT-BTC ngày huớng dẫn Nghị định 199/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính  phủ về việc ban hành quy chế quản lý tài chính trong doanh nghiệp Nhà nuớc; Công ty cổ phần Nhà  Bμi tËp t μi chÝnh doanh nghiÖp Lờ i nói đầu Tài chính doanh nghi ệp là m ột trong nh ững công c ụ quả n lý kinh t ế tài chính quan tr ọng có vai trò tích c ực trong qu ản lý, điề u hành và ki ểm soát các ho ạt độ ng kinh t ế, tài chính c ủa doanh nghi ệp. Trong nh ững n ăm qua cùng v ới s ự thay đổi của n ền kinh t ế th ị tr ườ ng theo định h ướ ng XHCN, nhi ều chính sách tài chính đã thay đổi cho phù h ợp v ới c ơ ch ế quả n lý kinh t ế hi ện hành. Để ph ục v ụ cho quá trình gi ảng d ạy, h ọc tậ p và nghiên c ứu c ủ a giáo viên, h ọc sinh, sinh viên ngành kinh tế, tác gi ả biên so ạn quyể n sách: “Bài t ậ p và h ướng dẫ n giải bài tậ p Tài chính doanh nghi ệp ”. “Bài t ập và hu ớng d ẫn gi ải bài tậ p Tài chính doanh nghi ệp ” đượ c biên so ạn phù h ợ p v ới ch ế độ Qu ản lý tài chính c ủa Nhà n ước m ới ban hành nh ư: Quy ết đị nh 206/2003/Q Đ-BTC ngày 12 tháng 12 nă m 2003 của B ộ trưở ng Bộ Tài chính quy đị nh v ề ch ế độ trích và s ử d ụng kh ấu hao tài s ản c ố đị nh trong Công ty Nhà n ước; Công ty c ổ phầ n Nhà n ước…, Thông t ư s ố 33/2005/TT-BTC ngày hu ớng d ẫn Nghị đị nh 199/2004/N Đ-CP ngày 03 tháng 12 n ăm 2004 c ủa Chính ph ủ v ề vi ệc ban hành quy ch ế qu ản lý tài chính trong doanh nghi ệp Nhà nu ớc; Công ty cổ phần Nhà n ướ c…, Thông t ư 32/2007/TT - BTC ngà y 09 tháng 04 năm 2007 Hướ ng dẫn thi hành Ngh ị đị nh 156/2005/N Đ-CP ngày 15/12/2005 c ủa Chính ph ủ v ề s ửa đổ i, b ổ sung Luậ t thuế GTGT; Thông t ư 134/2007/TT-BTC ngày 23 tháng 11 năm 2007 h ướ ng d ẫn Nghị đị nh 24/2007/N Đ-CP ngày 14 tháng 02 n ăm 2007 c ủa Chính ph ủ v ề h ướ ng d ẫn chi ti ết thi hành Lu ật thu ế thu nh ập doanh nghi ệp v.v... N ội dung quy ển sách bao g ồm 4 phầ n đượ c sắp xế p theo ch ương trình c ủa Giáo trình “Tài chính doanh nghi ệp ” b ậc Cao đẳng kế toán. Trong m ỗi ph ần g ồm có: Tóm t ắt n ội dung c ơ b ản, bài t ập, h ướng dẫ n giải m ột s ố bài tậ p tiêu bi ểu và đáp s ố. Trong quá trình biên so ạn tác gi ả đ ã c ố g ắng trình bày th ật đơ n gi ản d ễ hi ểu, g ắn v ớ i Ch ế độ quả n lý tài chính m ới ban hành. Quy ển sách đã đượ c đồ ng nghi ệp trong Khoa và H ội đồ ng khoa h ọc Nhà tr ường đóng góp ý ki ến và ch ỉnh sử a. Tác gi ả r ất mong nh ận đượ c sự đ óng góp ý ki ến chân tình c ủa các độ c giả. Tác giả xin chân thành c ảm ơn. Tuy Hoà, tháng 8 n ăm 2008 1 Bμi tËp t μi chÝnh doanh nghiÖp MỤ C LỤC N ội dung Trang L ời gi ới thiệ u 1 Mục lụ c 2 Phần I - Tài s ản c ố đị nh - V ốn c ố đị nh trong doanh nghi ệp 3 1.1 - Tóm t ắt n ội dung c ơ bản 3 1.2 - Bài t ập 3 1.3 - Hướ ...
— Xem thêm —
Bình luận