Nhúng
Toàn màn hình
/ 11
Sao chép
Đang tải
Tải xuống 5,000₫ (11 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-06-15 01:40:42
   2.Quê hương của cối xay gió?   Iran ( Hà lan có rất nhiều cối xay          gió nhưng những chiếc cối xay gió đầu tiên xuất hiện ở          Iran )    3.Đế chế lớn nhất trong lịch sử loài người?  Đế chế La mã    4.Một người sinh ngày 29.2.1960. Đến năm 2006 người đó đã tổ          choc sinh nhật bao nhiêu lần? 11 lần Vì (2006-1960)/4=11,5.          Tức là đã tổ chức sinh nhật 11 lần Mçi c©u chØ ® îc tr¶ lêi tõ 5s­10s  Ngân hàng câu h i: ỏ 1. Loài cá nào có kh năng l n trên không trung t 100-300m? ả ượ ừ Cá chu n ồ 2. Quê h ng c a c i xay gió? Iran ( Hà lan có r t nhi u c i xay ươ ủ ố ấ ề ố gió nh ng nh ng chi c c i xay gió đ u tiên xu t hi n ư ữ ế ố ầ ấ ệ ở Iran ) 3. Đ ch l n nh t trong l ch s loài ng i? Đ ch La mã ế ế ớ ấ ị ử ườ ế ế 4. M t ng i sinh ngày 29.2.1960. Đ n năm 2006 ng i đó đã t ộ ườ ế ườ ổ choc sinh nh t bao nhiêu l n? 11 l n Vì (2006-1960)/4=11,5. ậ ầ ầ T c là ứ đã t ch c sinh nh t 11 l nổ ứ ậ ầ 5. Ch đ c a cu c thi Robocon châu á Thái Bình D ng năm ủ ề ủ ộ ươ 2007 là gì? T ch c đâu? Khám phá H long- Vi t Nam ổ ứ ở ạ ệ 6. Tìm 2 s t nhiên, bi t tích c a chúng=24 và th ng c a ố ự ế ủ ươ ủ chúng =1,5? 6&4 7. Gia t c r i t do có ph thu c vào đ cao không? Có ố ơ ự ụ ộ ộ 8. Trong các kim lo i sau, kim lo i nào có tính l ng tính: Be, Zn, ạ ạ ưỡ Cr, Fe? Be, Zn, Cr 9. Hãy kh o sát s bi n thiên c a hàm s y=-5x+6? Ngh ch bi n ả ự ế ủ ố ị ế trên R 10. Nguyên t nguyên t nào có đ âm đi n l n nh t? F(flo) ử ố ộ ệ ớ ấ 11. Đ t n c nào trên th gi i đ ng th 3 v xu t kh u lúa ấ ướ ế ớ ứ ứ ề ấ ẩ g o ? ạ Inđônêxia 12. B n hãy cho bi t ng i đ u tiên đ t gi i Nobel khu v c ạ ế ườ ầ ạ ả ự Đông Nam á là ai, mang qu c t ch n c nào? Lê Đ c Th ố ị ướ ứ ọ -Vi t Nam ệ 13. Quá trình t nhân đôi c a AND có di n ra 1 nguyên t c: ự ủ ễ ắ gi l i 1 n a hay còn có tên là gì? Bán b o toàn. ữ ạ ử ả 14. DD NaCl + NaClO + H20 đ c sinh ra t ph n ng ượ ừ ả ứ NaOH +Cl2 có tên th ng g i là gì? N c gia ven ườ ọ ướ 15. Trong CTCT c a pentan C5H12có bao nhiêu liên k t đôi? ủ ế Pentan là ankan nên không có liên k t đôi trongCTCT ế 16. Lan và Hoa là 2 ng i b n qua th . M t l n khi 2 b n ườ ạ ư ộ ầ ạ cùng đi trên 1 con ph nh ng khi g p m t thì h l i không nói ố ư ặ ặ ọ ạ gì v i nhau mà đi th ng. H i vì sao? Lan và Hoa ch a t ng ớ ẳ ỏ ư ừ g p nhau ặ 17. Trong s thi Ôđixê. Con trai c a Uy lit x có tên là gì? Tê ử ủ ơ lê mác Tr Çn ViÖt Duy s u tÇm vµ biªn so¹n Mçi c©u chØ ® îc tr¶ lêi tõ 5s­10s  18. Con sông Mê Kông b t ngu n t đâu? Tây t ng Trung ắ ồ ừ ạ qu c ố 19. Đ ng c ng s n Vi t Nam ra đ i vào ngày tháng năm ả ộ ả ệ ờ nào? 3-2-1930 20. Báo thanh niên đ c xu t b n năm nào? 1925 ượ ấ ả 21. Tên v nh bi n l n nh t th gi i là gì? V nh Ben gen ị ể ớ ấ ế ớ ị 22. Ai đ c coi là nhà phát minh vĩ đ i nh t m i th i đ i? ượ ạ ấ ọ ờ ạ Thômát Eđi s n ơ 23. “Tam qu c di n nghĩa” là tác ph m c a nhà văn nào? La ố ễ ẩ ủ Quán Trung 24. Cá voi có r ăng không? Không (ch có t m s ng) ỉ ấ ừ 25. Nhà hoá h c đ c m nh danh là vua thu c n ? ọ ượ ệ ố ổ Nôbel(Thu Đi n) ỵ ể 26. S 1 có ph i là s nguyên t không? Không ố ả ố ố 27. Tác gi c a truy n Truy n Kì M n L c là ai? Nguy n D ả ủ ệ ề ạ ụ ễ ữ 28. Trong s các kim lo i Cu, Al, Fe, Ag, kim lo i nào d n ố ạ ạ ẫ đi n t t nh t? ệ ố ấ Ag 29. Kênh đào l ...
— Xem thêm —
Bình luận