Loài cá nào có khả năng lượn trên không trung từ 100-300m?

Số trang: 11
Mã số: 176034
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 11
Sao chép
Mçi c©u chØ ®îc tr lêi tõ 5s->10s
Ngân hàng câu h i:
1.Loài cá nào có kh năng l n trên không trung t 100-300m? ượ
Cá chu n
2.Quê h ng c a c i xay gió? Iran ( Hà lan có r t nhi u c i xayươ
gió nh ng nh ng chi c c i xay gió đ u tiên xu t hi n ư ế
Iran )
3.Đ ch l n nh t trong l ch s loài ng i? Đ ch La mãế ế ườ ế ế
4.M t ng i sinh ngày 29.2.1960. Đ n năm 2006 ng i đó đã t ườ ế ườ
choc sinh nh t bao nhiêu l n? 11 l n Vì (2006-1960)/4=11,5.
T c là đã t ch c sinh nh t 11 l n
5.Ch đ c a cu c thi Robocon châu á Thái Bình D ng năm ươ
2007 là gì? T ch c đâu? Khám phá H long- Vi t Nam
6.Tìm 2 s t nhiên, bi t tích c a chúng=24 và th ng c a ế ươ
chúng =1,5? 6&4
7.Gia t c r i t do có ph thu c vào đ cao không? Có ơ
8.Trong các kim lo i sau, kim lo i nào có tính l ng tính: Be, Zn, ưỡ
Cr, Fe? Be, Zn, Cr
9. Hãy kh o sát s bi n thiên c a hàm s y=-5x+6? Ngh ch bi n ế ế
trên R
10. Nguyên t nguyên t o có đ âm đi n l n nh t? F(flo)
11. Đ t n c nào trên th gi i đ ng th 3 v xu t kh u lúa ướ ế
g o ? Inđônêxia
12. B n hãy cho bi t ng i đ u tiên đ t gi i Nobel khu v c ế ườ
Đông Nam á là ai, mang qu c t ch n c nào? Lê Đ c Th ướ
-Vi t Nam
13. Quá trình t nhân đôi c a AND có di n ra 1 nguyên t c:
gi l i 1 n a hay còn có tên là gì? Bán b o toàn.
14. DD NaCl + NaClO + H20 đ c sinh ra t ph n ngượ
NaOH +Cl2 có tên th ng g i là gì? N c gia venườ ướ
15. Trong CTCT c a pentan C5H12có bao nhiêu liên k t đôi? ế
Pentan ankan nên không có liên k t đôi trongCTCTế
16. Lan và Hoa là 2 ng i b n qua th . M t l n khi 2 b nườ ư
cùng đi trên 1 con ph nh ng khi g p m t thì h l i không nói ư
gì v i nhau mà đi th ng. H i vì sao? Lan và Hoa ch a t ng ư
g p nhau
17. Trong s thi Ôđixê. Con trai c a Uy lit x có tên là gì? Tê ơ
lê mác
TrÇn ViÖt Duy su tÇm vµ bn so¹n
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Mçi c©u chØ ®îc tr lêi tõ 5s->10s
18. Con sông Mê ng b t ngu n t đâu? Tây t ng Trung
qu c
19. Đ ng c ng s n Vi t Nam ra đ i vào ngày tháng năm
nào? 3-2-1930
20. Báo thanh niên đ c xu t b n năm nào? 1925ượ
21. Tên v nh bi n l n nh t th gi i là gì? V nh Ben gen ế
22. Ai đ c coi là nhà phát minh vĩ đ i nh t m i th i đ i?ư
Thômát Eđi s nơ
23. Tam qu c di n nghĩa” là tác ph m c a nhà văn o? La
Quán Trung
24. Cá voi có răng không? Không (ch có t m s ng)
25. Nhà hoá h c đ c m nh danh là vua thu c n ? ư
Nôbel(Thu Đi n)
26. S 1 có ph i là s nguyên t không? Không
27. Tác gi c a truy n Truy n Kì M n L c là ai? Nguy n D
28. Trong s các kim lo i Cu, Al, Fe, Ag, kim lo i nào d n
đi n t t nh t? Ag
29. Kênh đào l n nh t có tên là gì? Pa na ma
30. B NST ng i có 2n= ? ườ 48
31. Đ n v thông tin nh nh t là gì? Bitơ
32. Ng i b c n ph i đeo th u kính gì? Phân kỳườ
33. H p kim đ làm máy bay có thành ph n chính là gì? Al
34. Ch c năng chính c a Ribôxôm trong t bào là gì? Tiêu ế
hoá n i bào
35. Tên h i ngh h p các bô lão c a vua Tr n đ bàn k ế
sách ch ng quân Nguyên mông là gì? Diên h ng
36. Th c dân Pháp m đ u các cu c xâm l c Vi t Nam t i ư
đâu? bán đ o S n Trà- Đà N ng ơ
37. Hãy cho bi t 00C = ?0K? ế 273
38. Kinh tuy n g c 00 đi qua đài thiên văn nào c a n cế ướ
Anh? Greenwich
39. Giám mã c a Đôn ki hô tê trong truy n ng n “Đánh nhau
v i c i xay gió có tên là gì? Xanchopanxa
40. Sinh v t đ c chia thành bao nhiêu gi i? 5 ượ
41. Trong truy n ng n “Ông lão đánh cá và con cá vàng”,
ông lão đã ra bi n m y l n? 6
42. Ag20 có màu gì? Xám đen
TrÇn ViÖt Duy su tÇm vµ bn so¹n
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Mçi c©u chØ ®îc tr lêi tõ 5s->10s
43. Đ i d ng có S Min trong 4 Đ i d ng? B c Băng ươ ươ
D ngươ
44. T bào nào trong c th không có nhân? H ng c uế ơ
45. Nhà khoa h c nào phát minh ra bom nguyên t ? ANBE
ANHXTANH
46. M t tr i tuy n năng l ng xu ng trái đ t theo hình ượ
th c nào? B c x nhi t
47. Công th c t ng quát hoá c a cácbon hiđrát hoá là gì?
(CH2O)n
48. Vùng ven b l c đ a quanh thái bình d ng có g n 300 ươ
núi l a ho t đ ng có tên là gì? Vành đai l a thai bình d ng ươ
49. T p b n đ đ u tiên c a n c ta có tên là gì? h ng đ c ướ
50. Nguyên t nào chi m kh i l ng l n nh t trong c th ? ế ượ ơ
O
51. Silíc là kim loai hay phi kim? á kim
52. Khi đ m không khí đ t 100% ta g i đó là không khí gì?
đã bão hòa h i n cơ ướ
53. K n k n tr ng là tên g i c a đ i tuy n bóng nào? REAL
MADRIT
54. Riboxom có ch c năng gì? t ng h p protein cho t bào ế
55. Trong chi n tranh Th gi i th 2, 2 thành ph nào c aế ế
Nh t b n b ném bom nguyên t ? Hirôsima và Nagasaki
56. Đây là 1 l h i c a ng i ph ng tây t ch c vào 31-10 , ườ ươ
trong ngày l đó ng i ta hoá trang thành nh ng con qu ? ườ
HALOWEEN
57. Cho dãy s 12345123451234512345…. H i ch sôd th
2604 là ch s o vì sao? S 4 Vì 2064:5=500 d 4 T c ư
ch s th 2600 là ch s 5 nên ch s th 2604 là 4
58. Trong 1 chu kì t trái sang ph i.n kính nguyên t ng
hay gi m d n? Gi m d n
59. M t nhà sinh h c đã nghi n nát m t m u mô th c v t
sau đó đem ly tâm đ thu đ c 1 s bào quan. Các bào quan ượ
này h p thu CO2 và gi i phóng 02, các t bàoy có nhi u ế
kh năng là l c l p hay ti th ? L c l p
60. Đ i v i ve s u, con đ c hay con cái bi t kêu? âm thanh ế
phát ra t đâu? Con đ c. Âm thanh phát ra t th t l ng. M t ư
cái màng tr ng canh b ng ve s u đã gây ra ti ng kêu ế
chói tai y
TrÇn ViÖt Duy su tÇm vµ bn so¹n
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-06-15 01:40:42
   2.Quê hương của cối xay gió?   Iran ( Hà lan có rất nhiều cối xay          gió nhưng những chiếc cối xay gió đầu tiên xuất hiện ở          Iran )    3.Đế chế lớn nhất trong lịch sử loài người?  Đế chế La mã    4.Một người sinh ngày 29.2.1960. Đến năm 2006 người đó đã tổ          choc sinh nhật bao nhiêu lần? 11 lần Vì (2006-1960)/4=11,5.          Tức là đã tổ chức sinh nhật 11 lần Mçi c©u chØ ® îc tr¶ lêi tõ 5s­10s  Ngân hàng câu h i: ỏ 1. Loài cá nào có kh năng l n trên không trung t 100-300m? ả ượ ừ Cá chu n ồ 2. Quê h ng c a c i xay gió? Iran ( Hà lan có r t nhi u c i xay ươ ủ ố ấ ề ố gió nh ng nh ng chi c c i xay gió đ u tiên xu t hi n ư ữ ế ố ầ ấ ệ ở Iran ) 3. Đ ch l n nh t trong l ch s loài ng i? Đ ch La mã ế ế ớ ấ ị ử ườ ế ế 4. M t ng i sinh ngày 29.2.1960. Đ n năm 2006 ng i đó đã t ộ ườ ế ườ ổ choc sinh nh t bao nhiêu l n? 11 l n Vì (2006-1960)/4=11,5. ậ ầ ầ T c là ứ đã t ch c sinh nh t 11 l nổ ứ ậ ầ 5. Ch đ c a cu c thi Robocon châu á Thái Bình D ng năm ủ ề ủ ộ ươ 2007 là gì? T ch c đâu? Khám phá H long- Vi t Nam ổ ứ ở ạ ệ 6. Tìm 2 s t nhiên, bi t tích c a chúng=24 và th ng c a ố ự ế ủ ươ ủ chúng =1,5? 6&4 7. Gia t c r i t do có ph thu c vào đ cao không? Có ố ơ ự ụ ộ ộ 8. Trong các kim lo i sau, kim lo i nào có tính l ng tính: Be, Zn, ạ ạ ưỡ Cr, Fe? Be, Zn, Cr 9. Hãy kh o sát s bi n thiên c a hàm s y=-5x+6? Ngh ch bi n ả ự ế ủ ố ị ế trên R 10. Nguyên t nguyên t nào có đ âm đi n l n nh t? F(flo) ử ố ộ ệ ớ ấ 11. Đ t n c nào trên th gi i đ ng th 3 v xu t kh u lúa ấ ướ ế ớ ứ ứ ề ấ ẩ g o ? ạ Inđônêxia 12. B n hãy cho bi t ng i đ u tiên đ t gi i Nobel khu v c ạ ế ườ ầ ạ ả ự Đông Nam á là ai, mang qu c t ch n c nào? Lê Đ c Th ố ị ướ ứ ọ -Vi t Nam ệ 13. Quá trình t nhân đôi c a AND có di n ra 1 nguyên t c: ự ủ ễ ắ gi l i 1 n a hay còn có tên là gì? Bán b o toàn. ữ ạ ử ả 14. DD NaCl + NaClO + H20 đ c sinh ra t ph n ng ượ ừ ả ứ NaOH +Cl2 có tên th ng g i là gì? N c gia ven ườ ọ ướ 15. Trong CTCT c a pentan C5H12có bao nhiêu liên k t đôi? ủ ế Pentan là ankan nên không có liên k t đôi trongCTCT ế 16. Lan và Hoa là 2 ng i b n qua th . M t l n khi 2 b n ườ ạ ư ộ ầ ạ cùng đi trên 1 con ph nh ng khi g p m t thì h l i không nói ố ư ặ ặ ọ ạ gì v i nhau mà đi th ng. H i vì sao? Lan và Hoa ch a t ng ớ ẳ ỏ ư ừ g p nhau ặ 17. Trong s thi Ôđixê. Con trai c a Uy lit x có tên là gì? Tê ử ủ ơ lê mác Tr Çn ViÖt Duy s u tÇm vµ biªn so¹n Mçi c©u chØ ® îc tr¶ lêi tõ 5s­10s  18. Con sông Mê Kông b t ngu n t đâu? Tây t ng Trung ắ ồ ừ ạ qu c ố 19. Đ ng c ng s n Vi t Nam ra đ i vào ngày tháng năm ả ộ ả ệ ờ nào? 3-2-1930 20. Báo thanh niên đ c xu t b n năm nào? 1925 ượ ấ ả 21. Tên v nh bi n l n nh t th gi i là gì? V nh Ben gen ị ể ớ ấ ế ớ ị 22. Ai đ c coi là nhà phát minh vĩ đ i nh t m i th i đ i? ượ ạ ấ ọ ờ ạ Thômát Eđi s n ơ 23. “Tam qu c di n nghĩa” là tác ph m c a nhà văn nào? La ố ễ ẩ ủ Quán Trung 24. Cá voi có r ăng không? Không (ch có t m s ng) ỉ ấ ừ 25. Nhà hoá h c đ c m nh danh là vua thu c n ? ọ ượ ệ ố ổ Nôbel(Thu Đi n) ỵ ể 26. S 1 có ph i là s nguyên t không? Không ố ả ố ố 27. Tác gi c a truy n Truy n Kì M n L c là ai? Nguy n D ả ủ ệ ề ạ ụ ễ ữ 28. Trong s các kim lo i Cu, Al, Fe, Ag, kim lo i nào d n ố ạ ạ ẫ đi n t t nh t? ệ ố ấ Ag 29. Kênh đào l ...
— Xem thêm —
Bình luận