vẽ tranh đề tài ngày tết và mùa xuân

Số trang: 5
Mã số: 175980
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 5
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-13 14:29:32
Đề tài ngày tết và mùa xuân - Trong ngày Tết và mùa xuân thường diễn ra những hoạt động nào? - Những hình ảnh nào gợi cho em không khí Ngày Tết và mùa xuân? - Ngày Tết và mùa xuân đem lại cho ta những cảm xúc gì? - Kh«ng khÝ Êm ¸p; hoa ®µo, hoa mai khoe s¾c, mäi nhµ s¾m söa, qu©y quÇn bªn nåi b¸nh trng, n¸o nøc trong c¸c lÔ héi cña mïa xu©n.... - LÔ héi, vui ch¬i gi¶i trÝ, th¨m hái, chóc tông, ®i chî hoa, ®ãn giao thõa, du xu©n, héi lµng, móa ríc... - Những tình cảm đầm ấm tràn đầy niềm vui trong không khí hội tụ của ngày Tết, lễ hội; rực rỡ sắc màu của trang phục, của hoa lá cỏ cây mùa xuân.... - Ngày Tết và mùa Xuân là một sinh hoạt văn hóa của người dân Việt Nam, hội tụ nhiều nét đẹp truyền thống của mỗi người, mỗi nhà. Trong ngày Tết mọi người thăm hỏi chúc tụng nhau, vui chơi, tham gia các hoạt động của lễ hội ... ĐỀ TÀI NGÀY TẾT VÀ MÙA XUÂN I- MỤC TIÊU BÀI HỌC: - HS yêu quê hương đất nước thông qua việc tìm hiểu về hoạt động của ngày Tết và vẻ đẹp của mùa xuân. - HS hiểu biết hơn về bản sắc văn hoá dân tộc qua các phong tục tập quán ở mỗi miền quê trong ngày Tết và mùa xuân. - HS vẽ hoặc cắt, xé dán giấy màu một tranh về đề tài ngày Tết vào mùa xuân. II – CHUẨN BỊ: 1) Đồ dùng dạy – học: a) Giáo viên. - Bộ tranh vè đề tài ngày Tết và mùa xuân ( ĐDDH MT6 ). - Sưu tầm một số tranh ảnh khổ lớn ngày Tết và mùa xuân gồm: tranh dân gian, tranh của hoạ sỹ, tranh của HS. b) Học sinh. Giấy vẽ, bút chì, tẩy, chì màu hoặc sáp màu, bút dạ hay màu nước, giấy màu… 2)Phương pháp dạy – học: - Phương pháp trực quan. - Phương pháp vấn đáp. III – TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC: 2- Tổ chức: ổn định lớp. 3- Kiểm tra: Bài cũ, dồ dùng dạy học tập. 4- Nội dung bài mới. A – HOẠT ĐỘNG I: Tìm và chọn nội dung đề tài. TG HĐ CỦA GIÁO VIÊN HĐ CỦA HỌC SINH NỘI DUNG GV gợi ý cho HS không khí của ngày Tết, ngày hội .mỗi miền quê, trong ngày Tết và mùa xuân có rất nhiều hình ảnh đẹp . - GV cho HS xem một số tranh ảnh đẹp về đề tài ngày Tết và mùa xuân và - HS xem một số tranh ảnh đẹp về đề tài ngày Tết và mùa xuân. - HS xem tranh của hoạ sĩ, tranh dân gian, tranh của HS để các em có I: T×m vµ chän néi dung ®Ò tµi - GV cho HS xem mét sè tranh ¶nh ®Ñp vÒ ®Ò tµi ngµy TÕt vµ mïa xu©n vµ ph©n tÝch tranh ,¶nh mÉu ®Ó g©y c¶m høng phân tích tranh ,ảnh mẫu để gây cảm hứng về đề tài. GV gợi mở những chủ đề có thể vẽ tranh về ngày Tết và mùa xuân, nêu thêm những chủ đề khác mang đặc điểm của địa phương. nhiều thông tin và cảm thụ được nội dung qua bố cục, hình vẽ ,màu sắc một cách phong phú. vÒ ®Ò tµi. - GV minh ho¹ b»ng tranh cña ho¹ sÜ, tranh d©n gian ,tranh cña HS ®Ó c¸c em cã nhiÒu th«ng tin vµ c¶m thô ®­îc néi dung qua bè côc, h×nh vÏ ,mµu s¾c mét c¸ch phong phó. B – HOẠT ĐỘNG II: Cách vẽ tranh. - GV gợi ý để HS nhớ lại các bước vẽ tranh. - GV hướng dẫn thêm cách căt,xé dán giấy màu để tạo nên một bức - HS đã xác định được nội dung. HS nhớ lại các bước vẽ tranh. - HS có thể cắt hoặc xé từng mảng hình để dán thành tranh theo ý thích của mình hay có thể II: Cách vẽ tranh. B1: Chọn chủ đề. B2: Tìm bố cục. B3: Tìm hình. tranh. (sau khi đã có bố cục và hình vẽ ). vừa cắt, xé dán vừa vẽ màu trên cùng một tranh B4: Vẽ màu. C – HOẠT ĐỘNG III: HS làm bài. - GV chú ý cách vẽ: + Chọn chủ đề. + Tìm bố cục. + Tìm hình. + Vẽ màu. - HS tiến hành theo các bước: + Chọn chủ đề. + Tìm bố cục. + Tìm hình. + Vẽ màu. III: HS làm bài. + Chọn chủ đề. + Tìm bố cục. + Tìm hình. + Vẽ màu. D – HOẠT ĐỘNG IV: Kết quả học tập. - GV gợi ý HS nhận xét, đánh giá bài vẽ qua bài vẽ qua cách tìm đề tài, bố cục, hình vẽ, màu sắc cụ thể ở mỗi bài. - Khi đánh giá kết quả ở bài vẽ này, cần chú trọng đến hình thức thể hiện. - GV biểu dương những bài vẽ màu đẹp. E – DẶN DÒ: - Hoàn thành bài ở lớp. - Có thể vẽ tranh khác. - Chuẩn bị bài sau.
— Xem thêm —
Bình luận