Nhúng
Toàn màn hình
/ 15
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (15 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-13 14:36:58
1 BỘ TÀI CHÍNH ******** C Ộ NG HOÀ XÃ H ỘI CH Ủ NGH ĨA VI ỆT NAM Độ c lập - T ự do - H ạnh phúc ******** S ố: 148/2002/Q Đ-BTC Hà N ội, ngày 06 tháng 12 năm 2002 QUYẾT ĐỊ NH CỦ A BỘ TRƯỞNG B Ộ TÀI CHÍNH S Ố 148/2002/Q Đ-BTC NGÀY 06 THÁNG 12 N ĂM 2002 V Ề VIỆC BAN HÀNH MÃ S Ố DANH M ỤC M ỤC - TI ỂU M ỤC PHÍ VÀ L Ệ PHÍ C ỦA HỆ TH ỐNG M ỤC L ỤC NGÂN SÁCH NHÀ N ƯỚC BỘ TR ƯỞNG B Ộ TÀI CHÍNH Căn c ứ Lu ật Ngân sách nhà n ước; C ăn c ứ Nghị định s ố 87/CP ngày 19/12/1996 và Ngh ị đị nh s ố 51/1998/N Đ-CP ngày 18/7/1998 c ủa Chính phủ quy đị nh chi tiết vi ệc phân c ấp quản lý, l ập, chấp hành và quy ết toán ngân sách nhà n ước; C ăn c ứ Nghị định s ố 57/2002/N Đ-CP ngày 03/6/2002 c ủa Chính phủ quy định chi ti ết thi hành Pháp l ệnh phí và l ệ phí; C ăn c ứ Nghị định s ố 86/2002/N Đ-CP ngày 05/11/2002 c ủa Chính phủ về quy đị nh chức năng, nhi ệm v ụ, quy ền h ạn và c ơ c ấu t ổ ch ức của B ộ, cơ quan ngang B ộ; Xét đề nghị của ông V ụ trưởng V ụ Ngân sách nhà nướ c. QUY ẾT ĐỊ NH Điề u 1: Ban hành mã s ố danh mục Mục - Ti ểu m ục phí và l ệ phí c ủa hệ th ống M ục lục Ngân sách nhà n ước, kèm theo Quy ết đị nh này để sử dụng cho công tác l ập dự toán, chấ p hành ngân sách và báo cáo quy ết toán các kho ản phí và l ệ phí thu ộc ngân sách nhà n ước (ngân sách trung ương, ngân sách t ỉnh, ngân sách huy ện và ngân sách xã). Mã s ố ban hành kèm theo Quy ết đị nh này thay thế mã số danh m ục Mục - Ti ểu m ục phí và l ệ phí (t ừ M ục 032 đến M ục 050) c ủa hệ th ống M ục lục Ngân sách nhà n ước đã ban hành theo Quyế t đị nh s ố 280 TC/Q Đ/NSNN ngày 15/4/1997 và h ệ th ống M ục lục Ngân sách nhà nướ c áp dụng cho ngân sách cấ p xã đã ban hành theo Quy ết đị nh s ố 209/2000/Q Đ-BTC ngày 25/12/2000 của B ộ trưởng B ộ Tài chính. Điề u 2: Quyế t đị nh này có hi ệu l ực thi hành t ừ ngày 01/01/2003. Các kho ản thu phí, l ệ phí thu ộc ngân sách nhà n ước phát sinh t ừ ngày 01/01/2002 đế n 31/12/2002 (k ể c ả các kho ản phí, l ệ phí đã có v ăn bả n hướ ng dẫn mới) vẫ n thực hi ện hạ ch toán và quy ết toán ở các Mục - Ti ểu m ục phí và l ệ phí c ủa hệ th ống M ục lục ngân sách nhà nướ c quy định t ại Quy ết đị nh s ố 280 TC/Q Đ/NSNN ngày 15/4/1997 và h ệ thống M ục lục ngân sách nhà n ước áp d ụng cho ngân sách c ấp xã quy đị nh tại Quy ết đị nh s ố 209/2000/Q Đ-BTC ngày 25/12/2000 c ủa Bộ trưởng B ộ Tài chính. Những quy định và hướng dẫ n trước đây về Mục l ục ngân sách nhà n ước và M ục lục ngân sách nhà n ước áp d ụng cho ngân sách c ấp xã trái vớ i quyết đị nh này t ừ ngày 01/01/2003 đều bãi b ỏ. Điề u 3: Cơ quan thuộc Quốc h ội, các Bộ, cơ quan ngang B ộ, cơ quan thu ộc Chính ph ủ, các c ơ quan Đảng, đoàn th ể thuộc trung ương và Ủ y ban Nhân dân các t ỉnh, thành ph ố trự c thu ộc trung ương có trách nhi ệm chỉ đạo, tri ển khai và h ướng dẫ n thực hi ện theo Quy ết đị nh này. Điề u 4: Vụ tr ưởng V ụ Ngân sách nhà n ước, Chánh V ăn phòng B ộ, Thủ trưởng các đơn vị thu ộc và tr ực thu ộc Bộ chịu trách nhi ệm, h ướng dẫ n và t ổ chức thi hành Quy ết đị nh này. Nguy ễn Sinh Hùng (Đ ã ký) MÃ S Ố DANH M ỤC M ỤC - TI ỂU M ỤC PHÍ VÀ LỆ PHÍ C ỦA HỆ TH ỐNG M ỤC L ỤC NGÂN SÁCH NHÀ N ƯỚC (Ban hành kèm theo Quy ết đị nh s ố 148/2002/Q Đ-BTC ngày 06 tháng 12 n ăm 2002 của B ộ trưở ng Bộ Tài chính) 1/ Mục 032: Phí x ăng dầu - Ti ểu m ục 01: Phí x ăng các lo ại; - Ti ểu m ục 02: Phí d ầu Diezel. 2/ M ục 033: Phí thu ộc lĩnh v ực nông nghi ệp, lâm nghi ệp, th ủy s ản - Ti ểu m ục 01: Thủy l ợi phí; - Ti ểu m ục 02: Phí s ử dụng nướ c (tiền nướ c); ...
— Xem thêm —
Bình luận