LUYỆN NÓI : PHÁT BIỂU CẢM NGHĨ VỀ TÁC PHẨM VĂN HỌC

Số trang: 3
Mã số: 175879
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 3
Sao chép
TIT 56:
LUYN NÓI : PHÁT BIU CM NGHĨ VỀ TÁC PHẨM VĂN HỌC
AMc tiêu cn đạt
- Hiểu được thái độ tính trung thc, tính cht phi trong sáng, cao đp, chân
thành.
- Phân biệt được bước đầu sơ lược tính cht t nhiên, tính cht ngh thut.
B Chun b.
- Thy son bài và có mt s tình hung có vn đề.
- Trò son bài và tr li theo yêu cu SGK
C.Các hoạt đng dy hc:
1.Ổn định
2. Kim tra :Thế nào là phát biu cm nghĩ về mt tác phẩm văn học? B cc?
3. Bài mi
Hoạt đng 1
I- Tìm hiu để tìm ý
Tái hin kiến thc
? Thế nào là phát biu cm
nghĩ về mt tác phẩm n
hc b cc?
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
G: Hướng dn hc sinh
Chia 2 nhóm: - Cnh
khuya
- Rm tháng giêng
Mi nhóm thng nht 1 s yêu
cu tìm hiểu đề,m ý.
? Đọc i thơ em hình
dung tưởng tượng khung
cnh thiên nhiên và tình
cm của Bác như thế nào?
- Đêm tng huyền o
- Bác là ngưi lòng yêu nước
nng nàn, tình yêu thiên nhiên
tha thiết.
? Chi tiết nào làm cho em
chú ý? Vì sao?
- S th hin âm thành "Tiếng
sui"
- Cảnh đẹp, cách kết thúc
Hoạt đng 2
II- Lp dàn ý
* Mi:
Li gii thiệu i thơ cảm
nghĩ chung ca em.
* Thân bài:
Nêu cm nghĩ ca em
Cm nghĩ chung về hình tượng
cái đẹp trong tác phm.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
- Cm nghĩ từng chi tiết (theo
th tự câu thơ)
Cm nghĩ về tác gi.
* Kết bài:
Khẳng đnh cm nghĩ + rút ra bài
hc
Hoạt đng 3
III- T chc luyn
nói
G: Gi đại din nhóm, t
trình y riêng phn m
bài, thân i (yêu cu phát
biu rõ ng, mch lc, t
nhiên).
H- Trình bày
đ Nhận xét, đánh giá b sung.
* D.Cng chướng dn v nhà:
- Phát biu cm nghĩ về một bài thơ em thích.
- Son bài tiếp theo.
Tải xuống 5,000₫ (3 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-10-26 07:25:14
Hiểu được thái độ là tính trung thực, tính chất phải trong sáng, cao đẹp, chân thành. - Phân biệt được bước đầu sơ lược tính chất tự nhiên, tính chất nghệ thuật. B Chuẩn bị. - Thầy soạn bài và có một số tình huống có vấn đề. - Trò soạn bài và trả lời theo yêu cầu SGK C.Các hoạt động dạy và học: 1.Ổn định 2. Kiểm tra :Thế nào là phát biểu cảm nghĩ về một tác phẩm văn học? Bố cục? TIẾT 56: LUYỆN NÓI : PHÁT BIỂU CẢM NGHĨ VỀ TÁC PHẨM VĂN HỌC AMục tiêu cần đạt - Hiểu được thái độ là tính trung thực, tính chất phải trong sáng, cao đẹp, chân thành. - Phân biệt được bước đầu sơ lược tính chất tự nhiên, tính chất nghệ thuật. B Chuẩn bị. - Thầy soạn bài và có một số tình huống có vấn đề. - Trò soạn bài và trả lời theo yêu cầu SGK C.Các hoạt động dạy và học: 1.Ổn định 2. Kiểm tra :Thế nào là phát biểu cảm nghĩ về một tác phẩm văn học? Bố cục? 3. Bài mới Hoạt động 1 I- Tìm hiểu để tìm ý Tái hiện kiến thức ? Thế nào là phát biểu cảm nghĩ về một tác phẩm văn học bố cục? G: Hướng dẫn học sinh Chia 2 nhóm: - Cảnh khuya - Rằm tháng giêng Mỗi nhóm thống nhất 1 số yêu cầu tìm hiểu đề, tìm ý. ? Đọc bài thơ em hình dung tưởng tượng khung cảnh thiên nhiên và tình cảm của Bác như thế nào? - Đêm trăng huyền ảo - Bác là người có lòng yêu nước nồng nàn, tình yêu thiên nhiên tha thiết. ? Chi tiết nào làm cho em chú ý? Vì sao? - Sự thể hiện âm thành "Tiếng suối" - Cảnh đẹp, cách kết thúc Hoạt động 2 II- Lập dàn ý * Mở bài: Lời giới thiệu bài thơ và cảm nghĩ chung của em. * Thân bài: Nêu cảm nghĩ của em Cảm nghĩ chung về hình tượng cái đẹp trong tác phẩm. - Cảm nghĩ từng chi tiết (theo thứ tự câu thơ) Cảm nghĩ về tác giả. * Kết bài: Khẳng định cảm nghĩ + rút ra bài học Hoạt động 3 III- Tổ chức luyện nói G: Gọi đại diện nhóm, tổ trình bày riêng phần mở bài, thân bài (yêu cầu phát biểu rõ ràng, mạch lạc, tự nhiên). H- Trình bày đ Nhận xét, đánh giá bổ sung. * D.Củng cố hướng dẫn về nhà: - Phát biểu cảm nghĩ về một bài thơ em thích. - Soạn bài tiếp theo.
— Xem thêm —
Bình luận