TIẾT 95 :LUYỆN TẬP VÀ PHÂN TÍCH TỔNG HỢP

Lượt xem: 7271
Số trang: 0
Mã số: 175207
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-06-16 11:54:21
TIẾT 95 :LUYỆN TẬP VÀ PHÂN TÍCH TỔNG HỢP
Giúp hs có kỹ năng phân tích và tổng hợp trong lập luận. HS làm được bài tập

nâng cao từ sách bài tập B. Chuẩn bị - Gv soạn bài - Bảng phụ, ghi bài tập. C.

Khởi động 1. Kiểm tra : Phép phân tích là gì ? Thế nào là phép tổng hợp. Mối

liên quan giữa phép phân tích và tổng...
  TIẾT 95 :LUYỆN TẬP VÀ PHÂN TÍCH TỔNG HỢP Giúp hs có kỹ năng phân tích và tổng hợp trong lập luận. HS làm được bài tập nâng cao từ sách bài tập B. Chuẩn bị - Gv soạn bài - Bảng phụ, ghi bài tập. C. Khởi động 1. Kiểm tra : Phép phân tích là gì ? Thế nào là phép tổng hợp. Mối liên quan giữa phép phân tích và tổng...  
— Xem thêm —