ĐỀ TÀI:TỔ CHỨC TIẾT HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚPTHEO PHƯƠNG PHÁP ĐỔI MỚI NHẰM NÂNG CAO CHẤT

Số trang: 14
Mã số: 175058
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 14
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-06-17 08:49:35
ĐỀ TÀI:TỔ CHỨC TIẾT HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚPTHEO PHƯƠNG PHÁP ĐỔI MỚI NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG . Thực hiện chỉ thị số 40/2008/CT –BGD ĐT của Bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo về phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” trong các trường THCS. Để tạo môi trường thân thiện và phát huy được tính tích cực trong học tập và sinh hoạt của học sinh bản thân tôi có những suy nghĩ và trăn trở mình phải làm thế nào để đáp ứng được những yêu cầu của nhiệm vụ năm học này. Vì vậy, tôi đã mạnh dạn thay đổi một số nội dung hoạt động trong Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nhằm tạo sự thân thiện và đoàn kết của học sinh trong học đường. HĐGDNGLL là những hoạt động diễn ra ngoài giờ các môn học trên lớp. Đây là sự tiếp nối hoạt động dạy học trên lớp, là con đường gắn lí thuyết với thực tiễn, tạo nên sự thống nhất giữa nhận thức và hành động, góp phần hình thành niềm tin và nhân cách cho các em. Cùng với sự đổi mới về phương pháp dạy học.Năm 2008 Bộ GD-ĐT đã tiến hành đổi mới PP tổ chức HĐGDNGLL .Nhưng thực tế hiện nay tiết HĐGDNGLL ở mỗi trường thực hiện mỗi khác, đôi lúc lãng phí thời gian, thực hiện cho có, không những không phát huy tác dụng giáo dục cho học sinh mà còn gây sự nhàm chán trong học sinh. Vì vậy với tình hình đổi mới phương pháp giáo dục hiện nay chúng ta phải làm thế nào và bằng cách nào để có một tiết HĐGDNGLL hiệu quả, gây sự hứng thú trong học tập, rèn luyện kỷ năng sống cho học sinh, đồng thời giúp các em nâng cao kiến thức, tầm hiểu biết mà thực tế các tiết học trên lớp các em chưa có điều kiện tiếp cận hoặc chưa có điều kiện để ôn lại. Triển khai và thực hiện tốt kế hoạch trong tuần trong tháng. Sáng ki n kinh nghi m Giáo viên th c hi n : Bùi Th Tuy t ế ệ ự ệ ị ế - 1 - PHÒNG GIÁO D C – ĐÀO T O HUY N EAKAR Ụ Ạ Ệ TR NG THCS NGUY N KHUY N ƯỜ Ễ Ế h hh SÁNG KI N KINH NGHI M Ế Ệ Đ TÀI Ề : T CH C TI T HO T Đ NG GIÁO D CỔ Ứ Ế Ạ Ộ Ụ NGOÀI GI LÊN L PTHEO PH NG PHÁP Ờ Ớ ƯƠ Đ I M I NH M NÂNG CAO CH T L NG . Ổ Ớ Ằ Ấ ƯỢ                                                        Giáo viên th c hi n : Bùi Th Tuy t ự ệ ị ế Năm h c 2009 - 2010 ọ                 Sáng ki n kinh nghi m Giáo viên th c hi n : Bùi Th Tuy t ế ệ ự ệ ị ế M C L C Ụ Ụ I . Đ T V N Đ ……………………………………………… Trang 1 Ặ Ấ Ề II. N I DUNG C A SÁNG KI N …………………………… Trang 2 Ộ Ủ Ế 1. C S LÝ LU N : …………………………………… Trang 2 Ơ Ở Ậ 2. TH C TR NG T CH C HĐGDNGLL …………… Trang 2 Ự Ạ Ổ Ứ 3. CÁC BI N PHÁP TH C HI N ………………………. Trang 4 Ệ Ự Ệ 3.1. Nh ng yêu c u khi th c hi n ………………………… Trang 4 ữ ầ ự ệ 3.2. Ph ng pháp th c hi n ……………………………… Trang 4 ươ ự ệ 3.3 .Cách t ch c th c hi n ……………………………… Trang 5 ổ ứ ự ệ a) L p k ho ch ……………………………………… Trang 5 ậ ế ạ b) So n n i dung ch ng trình ………………………… Trang 5 ạ ộ ươ c) Cách th c hi n ………………………………………. Trang 7 ự ệ d) Ti n hành th c hi n ………………………………….. Trang 9 ế ự ệ 3.4. Hi u qu c a sáng ki n kinh nghi m ………………….. Trang 9 ệ ả ủ ế ệ 4. K t lu n : ………………………………………………… Trang 10 ế ậ - 2 - Sáng ki n kinh nghi m ...
— Xem thêm —
Bình luận